Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης: Επιστολή στον υπ. Παιδείας για το μάθημα της Πληροφορικής (29/08/2013)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η προτεινόμενη μείωση των ωρών του μαθήματος Πληροφορικής στο υπό διάλογο νέο πρόγραμμα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μας προκαλεί μεγάλη έκπληξη και έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Η διαφαινόμενη εξαφάνιση της Πληροφορικής από τη 2η και την 3η τάξη του Λυκείου είναι κατά την άποψή μας εντελώς αναντίστοιχη και σε ευθεία αντιπαράθεση με την ανάγκη τεχνολογικής αφύπνισης της χώρας και της οικονομίας της.
Στη σύγχρονη εποχή, η Πληροφορική δεν είναι η απλή χρήση κάποιων προγραμμάτων και εργαλείων/ ε-φαρμογών περιορισμένου σκοπού (word, excel, κλπ.). Η Πληροφορική είναι, κατά κύριο λόγο, η επιστήμη που διδάσκει τους νέους μας πως να προχωρούν από την σύλληψη μιας ιδέας στην υλοποίησή της, μέσα από μια σειρά τυπικών λογικών βημάτων. Σε μια κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης οι νέοι μας θα πρέπει να μάθουν και να υλοποιούν τις σκέψεις και τις ιδέες τους.
Η Πληροφορική αποτελεί βασικό μοχλό για την οικονομική ανάπτυξη και παρέχει γνώσεις που είναι εντε-λώς απαραίτητες στην αγορά εργασίας:
- Σύμφωνα με όλες τις υπάρχουσες επιστημονικές μελέτες και τη διεθνή εμπειρία, η απόκτηση στέρεων γνώσεων και ικανοτήτων αλγοριθμικής σκέψης είναι απαραίτητη για τον σύγχρονο μαθητή και τον αυριανό πολίτη της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας ? και κάτι τέτοιο σίγουρα δεν επιτυγχάνεται με την εξαφάνιση της Πληροφορικής από τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου!
- Δεν υπάρχει σήμερα επιστημονικό πεδίο, που να μην απαιτεί τη γνώση της Πληροφορικής. Μάλιστα, η Πληροφορική δεν είναι απλά ένα υποβοηθητικό εργαλείο, αλλά έχει δημιουργήσει νέα δι-επιστημονικά πεδία (όπως έξυπνα συστήματα, βιοπληροφορική, ιατρική πληροφορική), στα οποία επενδύονται δισεκατομμύρια ευρώ διεθνώς.
- Κατά συνέπεια, η διαφαινόμενη υποβάθμιση/εξαφάνιση της Πληροφορικής από το Λύκειο αναμένεται να πλήξει καίρια την Έρευνα σε εθνικό επίπεδο, και υποσκάπτει τα θεμέλια της ίδιας της αυριανής τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.
- Στην παρούσα περίοδο της κρίσης, αυτό που περιμέναμε να δούμε ήταν ένα σχέδιο διαβούλευσης για την αναβάθμιση των μαθημάτων Πληροφορικής στη δημόσια εκπαίδευση! Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πως η χώρα θα μπορέσει να κάνει βήματα ανάκαμψης απαξιώνοντας μια επιστήμη που αποδεδειγμένα με βάση τη διεθνή εμπειρία αποτελεί απαραίτητη βάση αλλά και εργαλείο προόδου και ανάπτυξης!
Ελπίζουμε πραγματικά πως η ηγεσία του Υπουργείου θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις με βάση το μα-κροπρόθεσμο συμφέρον της χώρας ? και όχι με βάση συμψηφισμούς και αποφάσεις που δεν εδράζο-νται σε καμμία λογική και καμμία εμπεριστατωμένη μελέτη.
Με εκτίμηση,
Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Καθηγητής Βασίλειος Β. Διγαλάκης

[Αρχική δημοσίευση]