Τομεας Διοικησης & Οικονομιας   Yπαλληλος Διοικησης & Οικονομικων Υπηρεσιων

Yπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία κ.α. O υπάλληλος πρέπει να είναι υπεύθυνος, μεθοδικός, προσαρμοστικός και να διαθέτει κριτική και ορθολογική σκέψη. Πρέπει να αγαπά την τακτική, οργανωμένη και επιμελημένη δουλειά και να διαθέτει υπομονή, επιμονή και επικοινωνιακές δεξιότητες. Επίσης η αυξημένη προσοχή η ευελιξία και η ακρίβεια θεωρούνται απαραίτητα προσόντα για τη σωστή διεκπεραίωση των εργασιών του.

Ολοκληρώνοντας την φοίτηση ο απόφοιτος θα έχει αποκτήσει όλες εκείνες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να απασχοληθεί είτε ως Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών ή ως Υπάλληλος Διοικητικών Υπηρεσιών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

 •   Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ.
 •   Να εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), της εργατικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση.
 •   Να προετοιμάζει δελτία πωλήσεων και τιμολόγια, να παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών, να φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.
 •   Να διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 •   Να παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών κλπ).
 •   Να χειρίζεται τις μηχανές γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας, να συμπληρώνει έντυπα για την εφορία, για τα τελωνεία και διάφορες άλλες υπηρεσίες και να συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.
 •   Να συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.
 •   Να ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 •   Να οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών.
 •   Να συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
 •   Να Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.
 •   O υπάλληλος απαιτείται να είναι υπεύθυνος, εχέμυθος, μεθοδικός, προσαρμοστικός και να διαθέτει κριτική και ορθολογική σκέψη.
 •   Πρέπει να αγαπά την τακτική, οργανωμένη και επιμελημένη δουλειά και να διαθέτει υπομονή, επιμονή και επικοινωνιακές δεξιότητες. Επίσης η αυξημένη προσοχή η ευελιξία και η ακρίβεια θεωρούνται απαραίτητα προσόντα για τη σωστή διεκπεραίωση των εργασιών του.
 •   Οφείλει να ενημερώνεται για τις νέες εξελίξεις στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών και να γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία για θέματα φορολογικά, εργατικά κ.λπ.
 •   Τέλος η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η άριστη χρήση λογιστικών προγραμμάτων του Η/Υ είναι απαραίτητα προσόντα που πρέπει να κατέχει.

B' Τάξη

ΜάθημαΏρες
Αρχές Λογιστικής 2Θ+2Ε
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές
Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
Στοιχεία Δικαίου (Αστικό - Εμπορικό - Εργατικό - Τουριστικό)
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
Αγγλικά Τομέα
Σύνολο:20

Γ' Τάξη

ΜάθημαΏρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου1Θ+2Ε
Φορολογική Πρακτική2Θ+3 Ε
Λογιστικές Εφαρμογές
Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Σύνολο:20