Θέματα ΑΕΠΠ Έτους 2000 – python

 

Επαναληπτικές Εξετάσεις


ΘΕΜΑ Γ_1_2000 (Κατανάλωση Ρεύματος)

Μια οικογένεια κατανάλωσε Χ Kwh (κιλοβατώρες) ημερήσιου ρεύματος και Υ Kwh νυχτερινού ρεύματος. Το κόστος ημερήσιου ρεύματος είναι 30 δρχ. ανά Kwh και του νυχτερινού 15 δρχ. ανά Kwh Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος:

Image result for power bill funny

  • α. να διαβάζει τα Χ, Υ
  • β. να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό κόστος της κατανάλωσης ρεύματος της οικογένειας
  • γ. να εμφανίζει το μήνυμα ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, αν το συνολικό κόστος είναι μεγαλύτερο από 100.000 δραχμές.


ΘΕΜΑ Δ_1_2000 (Προσαρμογή Τελικού Βαθμού)

Ο τελικός βαθμός ενός μαθητή σένα μάθημα υπολογίζεται με βάση την προφορική και τη γραπτή βαθμολογία του με την ακόλουθη διαδικασία: Αν η διαφορά των δυο βαθμών είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται (δηλαδή αυξάνεται ή μειώνεται) έτσι, ώστε η αντίστοιχη διαφορά να μειωθεί στις τρεις (3) μονάδες, αλλιώς ο προφορικός βαθμός παραμένει αμετάβλητος. Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος των δυο βαθμών.

Image result for grades funny

Παράδειγμα προσαρμογής προφορικού βαθμού: Αν ο γραπτός βαθμός είναι 18 και ο προφορικός 11, τότε ο προφορικός γίνεται 15, ενώ, αν ο γραπτός είναι 10 και ο προφορικός 19, τότε ο προφορικός γίνεται 13. Να αναπτύξετε έναν αλγόριθμο ο οποίος:

  • α. να διαβάζει τους δυο βαθμούς
  • β. να υπολογίζει τον τελικό βαθμό σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία
  • γ. να εμφανίζει τον τελικό βαθμό και/ αν αυτός είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 10/ το μήνυμα ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ/ αλλιώς το μήνυμα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.