Θέματα ΑΕΠΠ Έτους 2003 – python

Κανονικές Εξετάσεις

ΘΕΜΑ Γ_0_2003 (Δείκτης ΒΜΙ(ΔΜΣ) ύψους/μάζας σώματος)

Ο Δείκτης Μάζας του ανθρώπινου Σώματος (ΔΜΣ) υπολογίζεται από το βάρος (Β) σε χλγ. και το ύψος (Υ) σε μέτρα με τον τύπο ∆ΜΣ=Β/Υ^2. Ο ανωτέρω τύπος ισχύει για άτομα άνω των 18 ετών. Το άτομο ανάλογα με την τιμή του ∆ΜΣ χαρακτηρίζεται  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Related image

 • ΔΜΣ<18,5              «αδύνατο άτομο»
 • 18,5<∆ΜΣ<25       «κανονικό άτομο»
 • 25<∆ΜΣ<30          «βαρύ άτομο»
 • 30<∆ΜΣ                 «υπέρβαρο άτομο»

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

 • α. να διαβάζει  την  ηλικία,  το  βάρος  και  το ύψος του ατόμου
 • β. εάν η ηλικία είναι μεγαλύτερη των 18 ετών, τότε να υπολογίζει το ∆ΜΣ να ελέγχει την τιμή του ∆ΜΣ από τον ανωτέρω πίνακα και να εμφανίζει τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό
 • γ. εάν η ηλικία είναι μικρότερη ή ίση των 18 ετών, τότε να εμφανίζει το μήνυμα «δεν ισχύει ο δείκτης ΔΜΣ».
 • Παρατήρηση:   Θεωρήστε ότι  το βάρος,  το ύψος και η ηλικία είναι θετικοί αριθμοί.


ΘΕΜΑ Δ_0_2003 (Μηνιαίες Εισπράξεις Αλυσίδας Κινηματογράφων)

Μια αλυσίδα κινηματογράφων έχει δέκα αίθουσες. Τα ονόματα των αιθουσών καταχωρούνται σε ένα μονοδιάστατο πίνακα και οι μηνιαίες εισπράξεις κάθε αίθουσας για ένα έτος καταχωρούνται σε πίνακα δύο διαστάσεων.

Image result for cinema funny

Να γράψετε αλγόριθμο ο οποίος:

 • α. να διαβάζει τα ονόματα των αιθουσών
 • β. να διαβάζει τις μηνιαίες εισπράξεις των αιθουσών αυτού του έτους
 • γ. να υπολογίζει τη μέση μηνιαία τιμή των εισπράξεων για κάθε αίθουσα
 • δ. να βρίσκει και να εμφανίζει τη μικρότερη μέση μηνιαία τιμή
 • ε. να βρίσκει και να εμφανίζει το όνομα ή τα ονόματα των αιθουσών που έχουν την ανωτέρω μικρότερη μέση μηνιαία τιμή.

Παρατήρηση : Θεωρήστε ότι οι μηνιαίες εισπράξεις είναι θετικοί αριθμοί.Ακολουθεί 2η Σελίδα με τις Επαναληπτικές Εξετάσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.