Θέματα ΑΕΠΠ Έτους 2006 – python

Κανονικές Εξετάσεις


ΘΕΜΑ Γ_0_2006 (Επιτηρητές σε εξετάσεις ΑΣΕΠ)

Σε ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εξετάζονται 1500 υποψήφιοι. Ως εξεταστικό κέντρο χρησιμοποιείται ένα κτίριο με αίθουσες διαφορετικής χωρητικότητας. Ο αριθμός των επιτηρητών που απαιτούνται ανά αίθουσα καθορίζεται αποκλειστικά με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας ως εξής:

Image result for επιτηρητης εξετασεις funny

  • ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ
  • Μέχρι   και 15 θέσεις                          1
  • Από 16 μέχρι και 23 θέσεις               2
  • Πάνω από 23 θέσεις                            3

Να γίνει πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού «ΓΛΩΣΣΑ» το οποίο:

  • α. για κάθε αίθουσα θα διαβάζει τη χωρητικότητά της, θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τον αριθμό των επιτηρητών που χρειάζονται. Ο υπολογισμός του αριθμού των επιτηρητών να γίνεται από συνάρτηση που θα κατασκευάσετε για το σκοπό αυτό.
  • β. θα σταματάει όταν εξασφαλισθεί ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός θέσεων.
  • Σημείωση: Να θεωρήσετε ότι η συνολική χωρητικότητα των αιθουσών του κτιρίου επαρκεί για τον αριθμό των υποψηφίων.ΘΕΜΑ Δ_0_0006 (Καταγραφή θερμοκρασιών επικράτειας)

Για την παρακολούθηση των θερμοκρασιών της επικράτειας κατά το μήνα Μάιο καταγράφεται κάθε μέρα η θερμοκρασία στις 120:00 το μεσημέρι για 200 πόλεις.

Image result for temperature funny

Να σχεδιάσετε αλγόριθμο που:

  • α. θα διαβάζει τα ονόματα των 200 πόλεων και τις αντίστοιχες θερμοκρασίες για κάθε μία από τις ημέρες του μήνα και θα καταχωρεί τα στοιχεία σε πίνακες.
  • β. θα διαβάζει το όνομα μίας πόλης και θα εμφανίζει τη μέγιστη θερμοκρασία της στη διάρκεια του μήνα. Αν δεν υπάρχει η πόλη στον πίνακα, θα εμφανίζει κατάλληλα διαμορφωμένο μήνυμα.
  • γ. θα εμφανίζει το πλήθος των ημερών που η μέση θερμοκρασία των 200 πόλεων ξεπέρασε τους 200 οC, αλλά όχι τους 300 οC.Ακολουθεί 2η Σελίδα με τις Επαναληπτικές Εξετάσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.