Δίψηφα σύμφωνα

Δίψηφα σύμφωνα

Παιχνίδι με τα δίψηφα σύμφωνα: Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένα φύλλο χαρτί Α3 και μπερδεμένες λέξεις που περιέχουν δίψηφα σύμφωνα. Οι μαθητές καλούνται να κολλήσουν την κάθε λέξη στη στήλη του αντίστοιχου δίψηφου συμφώνου. Στη συνέχεια