Πρόγραμμα σπουδών Δημοτικού

Σχ. έτος 2016-17

Από το σχ. έτος 2016-2017 υπάρχει ένας ενιαίος τύπος δημοτικού σχολείου και η Πληροφορική (ΤΠΕ) μπαίνει ως μονόωρο μάθημα σε όλες τις τάξεις. Επίσης διδάσκεται και στο πρόγραμμα του ολοήμερου, εφόσον επιλεγεί από τους μαθητές (ΦΕΚ 1324/τ.Β'/11-05-2016.).

Εκδόθηκαν οδηγίες για τη διδασκαλία και η διδακτέα ύλη του μαθήματος Πληροφορικής - ΤΠΕ (έγγραφο Φ20/1835/222136/Δ1/28-12-2016).

Παλαιότερα σχ. έτη

Στο τυπικό πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων δεν προβλέπονται μαθήματα πληροφορικής, αν και από το 2003 υπάρχει από το 2003 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού ? Γυμνασίου (ΦΕΚ 304/τ.Β'/13-03-2003). Το προηγούμενο ΦΕΚ είναι ογκώδες (περιέχει 300+ σελίδες) καθώς έχει τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. πολλών μαθημάτων, μπορείτε όμως να τα κατεβάσετε μεμονωμένα από το (πρώην) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή να κατεβάσετε απευθείας μόνο τα αντίστοιχα για την Πληροφορική.

Η πληροφορική άρχισε να διδάσκεται από το 2003 μέσα από το μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση του ολοήμερου δημοτικού σχολείου, για το οποίο προβλέπεται αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 1325/τ.Β'/16-09-2003).

Από το 2011 υπάρχουν πιλοτικά ολοήμερα δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.), στα οποία υπάρχει το μάθημα Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών). Το πρόγραμμα σπουδών των ολοήμερων δημοτικών με Ε.Α.Ε.Π. υπάρχει ήδη από το 2010 (ΦΕΚ 1139/τ.Β'/28-07-2010).