Η Ερευνητική Εργασία (Ε.Ε.) και η Ειδική Θεματική Δραστηριότητα (Ε.Θ.Δ.) στο ΕΠΑ.Λ.

Η ερευνητική εργασία εισήχθη πρώτη φορά το σχ. έτος 2012-13 για την Α' ΕΠΑ.Λ., ενώ εισήχθη και για την Β' τάξη αντίστοιχο μάθημα με όνομα Ειδική Θεματική Δραστηριότητα. Τα μαθήματα της Ε.Ε. και της Ε.Θ.Δ. είναι δίωρα.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΩΡΩΝ Ε.Ε. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Α' ΛΥΚΕΙΟΥ)

Η Ε.Ε. θεωρείται πρώτη ανάθεση για όλες τις ειδικότητες. Μπορούν να αναλαμβάνουν μέχρι 4 ώρες όλοι οι εκπαιδευτικοί, με εξαίρεση τους κλάδους που δίδασκαν την Τεχνολογία για τους οποίους ισχύει μέχρι 8, ενώ υπάρχει περιορισμός για το σχ. έτος 2013-14 να αναλαμβάνουν το πολύ μία ερευνητική οι κλάδοι ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 κι αυτό υπό συνθήκες. Το μάθημα της Ε.Ε. διδάσκεται από έναν εκπαιδευτικό.

Επίσης, από το 2013-14 προβλέπεται να μπορεί να ανατίθεται επικουρικά η στήριξη των Ε.Ε. σε εκπαιδευτικό Πληροφορικής και μέχρι 4 ώρες συνολικά (είτε πάρει Ε.Ε. είτε στήριξη των άλλων) από το σύλλογο διδασκόντων.

Αναλυτικές οδηγίες εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας. Για το σχολικό έτος 2013-14 υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στην εγκύκλιο 151934/Γ2/17-10-2013 του Υπουργείου Παιδείας.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΩΡΩΝ Ε.Θ.Δ. - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Β' ΛΥΚΕΙΟΥ)

Η Ε.Θ.Δ. διδάσκεται από δύο εκπαιδευτικούς της ειδικότητας στη Β' τάξη ή και διαφορετικής ειδικότητας εφόσον υπάρχει κοινό θέμα μεταξύ τομέων. Διδάσκεται ως δίωρο συνεχόμενο μάθημα όπου κριθεί απαραίτητο (εργαστήριο, ΣΕΚ, τάξη).

Αναλυτικές οδηγίες εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι τελευταίες αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην εγκύκλιο 79980/Γ2/12-07-2012 του Υπουργείου Παιδείας.