Η Ερευνητική Εργασία (ΕΕ) στο Γενικό Λύκειο

Η ερευνητική εργασία εισήχθη πρώτη φορά το σχ. έτος 2011-12 στην Α' τάξη ΓΕ.Λ. για τρεις ώρες την εβδομάδα, στις οποίες μπορούσε να υπάρξει συνδιδασκαλία εκπαιδευτικών. Το πρώτο τετράμηνο είχαμε πιλοτική εφαρμογή της και μόνο ομαδική βαθμολόγηση.

Το επόμενο σχολικό έτος (2012-13) εισήχθη και για την Β' ΓΕ.Λ., ενώ άλλαξαν οι οδηγίες, δίνοντας το δικαίωμα συνδιδασκαλίας αλλά με μοίρασμα ωρών, δηλαδή 1 ώρα ένας εκπαιδευτικός και 2 ο άλλος, χωρίς ταυτόχρονη παρουσία και των δύο στην τάξη.

Το σχολικό έτος 2013-14 το μάθημα γίνεται δίωρο, ενώ καταργείται η συνδιδασκαλία.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΩΡΩΝ

Η ερευνητική εργασία θεωρείται πρώτη ανάθεση για όλες τις ειδικότητες. Μπορούν να αναλαμβάνουν μέχρι 4 ώρες όλοι οι εκπαιδευτικοί, με εξαίρεση τους κλάδους που δίδασκαν την Τεχνολογία για τους οποίους ισχύει μέχρι 8, ενώ υπάρχει περιορισμός για το σχ. έτος 2013-14 να αναλαμβάνουν το πολύ μία ερευνητική οι κλάδοι ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 κι αυτό υπό συνθήκες.

Επίσης, από το 2013-14 προβλέπεται να μπορεί να ανατίθεται επικουρικά η στήριξη των ΕΕ σε εκπαιδευτικό Πληροφορικής και μέχρι 4 ώρες συνολικά (είτε πάρει ΕΕ είτε στήριξη των άλλων) από το σύλλογο διδασκόντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ε.Ε. - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αναλυτικές οδηγίες εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο. Για το σχολικό έτος 2013-14 υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στην εγκύκλιο 120885/Γ2/03-09-2013 του Υπουργείου Παιδείας.

 

Τα παραπάνω ισχύουν και για το σχ. έτος 2014-15, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες (έγγραφο με α.π. 141285/Γ2/08-09-2014 Υ.ΠΑΙ.Θ.).