Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project στο Γυμνάσιο

Από το σχ. έτος 2013-14 σταδιακά εισάγεται στην Α' γυμνασίου μάθημα με τίτλο "Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project" για 1 ώρα την εβδομάδα, και κατά τα επόμενα σχολικά έτη θα διδάσκεται και για την Β' τάξη (από το σχ. έτος 2014-15) και για την Γ΄τάξη (από το σχ. έτος 2015-16). Το μάθημα θα είναι μονόωρο για όλες τις τάξεις.

Οι θεματικές του μαθήματος θα πρέπει να τοποθετούνται σε ένα από τους παρακάτω άξονες:

 • Τοπική Ιστορία
 • Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)
 • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
 • Φύση και Άσκηση
 • Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης 
 • Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

Υπάρχουν οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας (147643/Γ2/11-10-2013 Υπ.Παιδείας, αρχείο 131011_odigies_ma8imatwn_3.doc) που προβλέπουν ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει την καθοδήγηση μέχρι δύο βιωματικών δράσεων.

Επίσης, ανάλογα με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού μπορεί να υπάρξει και βιωματική δράση σε αντίστοιχο τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αναθέσεις του μαθήματος (Υ.Α. 124062/Γ2/06-09-2013 Φ.Ε.Κ. 2350/τ.Β'/20-09-2013). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής μπορούν να αναλαμβάνουν θέματα στις κατηγορίες:

 • Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)
 • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
 • Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης 
 • Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

αφού η Τοπική Ιστορία ανατίθεται σε ΠΕ02 και η Φύση και Άσκηση σε ΠΕ11.

Σε διευκρινήσεις που έχει αποστείλει το Υπ. Παιδείας (εγκύκλιος 139609/Γ2/01-10-2013) υπάρχει διαχωρισμός των θεματικών ανά τάξη. Έτσι:

 • στην Α' τάξη υλοποιούνται θέματα του αντικειμένου "Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)"
 • στη Β' τάξη από το σχ. έτος 2014-15 θα υλοποιούνται θέματα των αντικειμένων "Φύση και Άσκηση" και "Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης"
 • ενώ στη Γ' τάξη από το σχ. έτος 2015-16 θα υλοποιούνται θέματα των αντικειμένων "Τοπική Ιστορία", "Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)" και "Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)"

Υπάρχει βοηθητικό υλικό σε ιστότοπο του Υπουργείου.


Σχολικό έτος 2014-15

Για το σχ. έτος 2014-15 έχουν σταλεί οδηγίες για τις βιωματικές δράσεις (εγκύκλιος 141288/Γ2/08-09-2014), καθώς και συμπληρωματικές οδηγίες για αυτές (εγκύκλιος 147337/Γ2/16-09-2014).