6. Διεύθυνση Έργων

1) Κατά το διάστημα 1/11/1999 ? 31/12/2001 επιστημονικός υπεύθυνος έργου Ε32 ? «Ασκοί του Αιόλου» – «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δικτυακής υποδομής σε ευρεία κλίμακα», (Β? ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ Ι, Μέτρο 1.4.γ, Ενέργεια «Οδύσσεια»). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός ΕΚΤ:                    880.505,09? (300.032.111 δρχ.)

Προϋπολογισμός ΕΤΠΑ:                2.054.269,15 ? (699.992.214 δρχ.)

Σύντομη Περιγραφή: Στόχος του έργου υπήρξε η εγκατάσταση υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής για την διασύνδεση σε ιδιωτικό πανελλαδικό δίκτυο 385 σχολικών εργαστηρίων και διοικητικών διευθύνσεων καθώς επίσης και η ανάπτυξη και παροχή τηλεματικών υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός του ολοκληρωμένου δικτύου σχολικών εργαστηρίων προέβλεπε ιεραρχική δομή δικτύου κορμού, πρόσβασης και τοπικού δικτύου στα σχολικά εργαστήρια.

 

2) Κατά το διάστημα 1/8/2000 ? 30/6/2003 υπεύθυνος έργου «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Εκπαίδευση, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο ? EDUnet: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδας» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 1.2, Κωδ.ΟΠΣ 62058). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 1.532.304,50 ?

Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορούσε στο σχεδιασμό, υλοποίηση και πιλοτική λειτουργία ενός Πανελληνίου Δικτύου για την Εκπαίδευση, που σύνδεσε το σύνολο των σχολικών και διοικητικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (περίπου 4.000 σημεία). Το δίκτυο αξιοποίησε υπάρχουσα υποδομή και υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, της οριζόντιας δράσης για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση («Οδύσσεια», Ενιαίο Λύκειο) και της δράσης για το Διοικητικό Εκσυγχρονισμό και το Διοικητικό Δίκτυο. Μέρος της υποδομής των παραπάνω δράσεων υποστήριξε το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (EDUnet), το οποίο αποτελεί το δίκτυο πρόσβασης για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καθώς και το δίκτυο διοίκησης του Υπ.Ε.Π.Θ. Το έργο εκτελέστηκε σε δύο υποέργα:

 • Τεχνικός συντονισμός και τεχνική επίβλεψη της ανάπτυξης δικτυακών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου & Ανάπτυξη και υποστήριξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για την εκπαιδευτική κοινότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Υποστήριξη της αδιάλειπτης καλής λειτουργίας της υποδομής για τη διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου στους τελικούς χρήστες

 

3) Κατά το διάστημα 1/8/2000 ? 1/3/2005 υπεύθυνος έργου «Πανελλήνιο Δίκτυο για την Εκπαίδευση ? EDUnet: Προμήθεια Δικτυακού Εξοπλισμού για την Υλοποίηση και Λειτουργία» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 1.1, Κωδ.ΟΠΣ 62152). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 1.823.398,72 ?

Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου ήταν η προμήθεια και η εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και υποδομών για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Συγκεκριμένα το έργο αφορούσε:

 • Στον εμπλουτισμό και στην αναβάθμιση του δικτύου διανομής του ΠΣΔ, το οποίο αποτελείται από 51 σημεία παρουσίας (κόμβοι) στις ισάριθμες πρωτεύουσες των νομών της χώρας.
 • Στην υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης των Εκπαιδευτικών Υποστηρικτικών Μονάδων του ΥΠΕΠΘ στο ΠΣΔ
 • Στην ασύρματη δικτύωση σχολικών μονάδων της Β’θμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ και συγκεκριμένα στο πολεοδομικό συγκρότημα της Καλαμάτας.
 • Στη βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Χρηστών (HelpDesk) του ΠΣΔ.

Στόχος του έργου ήταν η αναβάθμιση και η υποστήριξη των υποδομών του ΠΣΔ για να γίνει δυνατή η διασύνδεση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς να παρουσιαστούν φαινόμενα κορεσμού και έλλειψης διαθεσιμότητας στους υπόλοιπους χρήστες.

 

4) Κατά το διάστημα 1/1/2003 ? 30/6/2005 υπεύθυνος έργου «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για τις εκπαιδευτικές μονάδες των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδας» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 1.2, Κωδ.ΟΠΣ 86269). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 676.612,02 ?

Σύντομη Περιγραφή: Με το έργο επιχειρείται η ανάπτυξη, η λειτουργία και η υποστήριξη προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το έργο αφορά επίσης και τη διασύνδεση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), την υποστήριξη των χρηστών καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη εσωτερικών δικτύων σε σχολικές και διοικητικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του Ε.Α.-Ι.Τ.Υ. (Νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδας). Το έργο εκτελέστηκε στις παρακάτω φάσεις:

 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη εσωτερικών δικτύων σε σχολικές και διοικητικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του ΕΑΙΤΥ
 • Ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Υπηρεσία παροχής και υποστήριξης των προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες της εκπαιδευτικής κοινότητας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ
 • Δράσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης των παρεχόμενων τηλεματικών υπηρεσιών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης του ΕΑΙΤΥ
 • Τεχνικός συντονισμός – παρακολούθηση έργου / Μελέτη βιωσιμότητας και σχέδιο μετάβασης

5) Κατά το διάστημα 1/3/2003 ? 31/10/2005 υπεύθυνος έργου «Εξοπλισμός και Δικτύωση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & Υποδομές Υποστήριξης των σχολείων στους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 1.1, Κωδ.ΟΠΣ 77340). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 1.798.296,70 ?

Σύντομη Περιγραφή: Στα πλαίσια του έργου εξοπλίστηκαν με βασικό υπολογιστικό εξοπλισμό, δικτυακό εξοπλισμό και λογισμικό εφαρμογών αυτοματοποίησης γραφείου 653 Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία και Διοικητικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Σε 108 από τις 653 μονάδες κατασκευάστηκε εσωτερική δικτύωση σε περισσότερους χώρους, έτσι ώστε να προσφερθεί δυνατότητα ευρύτερης δικτύωσης.

Ακόμη στα πλαίσια του έργου έγινε η προμήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισμού στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) που έχει δημιουργήσει το ΥΠΕΠΘ σε κάθε νομό (και ειδικότερα των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Φωκίδας) καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την λειτουργία ενός HelpDesk από τον Φορέα Υλοποίησης (ΕΑΙΤΥ). Συγκεκριμένα το έργο περιλάμβανε:

 • Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού, περιφερειακών, λογισμικών και εργαλείων για τα 9 ΚΕΠΛΗΝΕΤ και το HelpDesk που θα λειτουργεί το ΕΑΙΤΥ
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων επίπλων για το Τεχνικό Προσωπικό που θα παρέχει την ΤΣ
 • Διαμόρφωση χώρων για την στέγαση του Help Desk,
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού/εφαρμογών για τη λειτουργία των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων για την παροχή και συντονισμό των υπηρεσιών Τεχνικής Στήριξης

 

6) Κατά το διάστημα 1/3/2003 ? 31/7/2005 υπεύθυνος έργου «Οριζόντια δράση δικτύωσης Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 1.1, Κωδ.ΟΠΣ 83322). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 597.713,70 ?

Σύντομη Περιγραφή: Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκε η δικτύωση 100 Δημοσίων Κέντρων Πληροφόρησης, που έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα και παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης και ψυχαγωγίας στους πολίτες της χώρας και ειδικά σε αυτούς που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Τα κέντρα αυτά στεγάζονται στην κεντρική (δημόσια ή δημοτική) βιβλιοθήκη κάθε περιοχής και συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με το Internet μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Υλοποιήθηκαν επίσης και κινητά κέντρα πληροφόρησης, μέσω του θεσμού των Κινητών Βιβλιοθηκών. Η συνολική δικτύωση αφορούσε 74 σταθερά κέντρα και 26 κινητά τα οποία με την περάτωση της συγκεκριμένης δράσης διέθεταν:

 • Υποδομή δομημένης καλωδίωσης για την υλοποίηση του εσωτερικού τους δικτύου ή ασύρματου δικτύου
 • Διασύνδεση προς το διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ. – www.sch.gr) για τα Σταθερά Κέντρα
 • Διασύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω επίγειων ασυρματικών (G.P.R.S.) και δορυφορικών ζεύξεων (Internet over Satellite) για τα Κινητά Κέντρα

7) Κατά το διάστημα 1/1/2005 ? 31/12/2007 υπεύθυνος έργου «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις εκπαιδευτικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδας» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 1.2, Κωδ.ΟΠΣ 100328). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 658.054,04?

Σύντομη Περιγραφή: Το έργο είχε ως αντικείμενο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι υπηρεσίες Διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελεί αυτοτελές τμήμα ενός συγκροτημένου πλαισίου έργων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, που αποσκοπεί στην συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τις προσφερόμενες από το Π.Σ.Δ. υπηρεσίες και στην ανάπτυξη/αναβάθμιση/επέκταση των τελευταίων από το Π.Σ.Δ έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην υιοθέτηση μοντέρων εκπαιδευτικών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς. Το έργο εστιάζει στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Φωκίδας. Το έργο εκτελέστηκε στις παρακάτω φάσεις:

 • Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και ενημέρωσης των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του ΕΑ-ΙΤΥ σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των τηλεματικών υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
 • Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και υποστήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του ΕΑ-ΙΤΥ ως προς τη χρήση των Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (on-line training on the job)
 • Υλοποίηση εργαλείων και ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων μέσω της ανάπτυξης, επέκτασης, αναβάθμισης και πιλοτικής λειτουργίας προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και υλοποίησης κεντρικών δράσεων

 

8) Κατά το διάστημα 1/5/2006 ? σήμερα υπεύθυνος έργου «Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάπτυξη τοπικών ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ ? Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 4.3, Κωδ.ΟΠΣ ). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 1.911.119,95 ?

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του έργου είναι η αξιοποίηση -προς όφελος των σχολείων- των υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης που θα κατασκευαστούν από έργα Δήμων και ΤΕΔΚ στα πλαίσια των προσκλήσεων 93 και 105 ΚτΠ. Με την ευρεία χρήση ευρυζωνικών υποδομών θα αυξηθεί η ταχύτητα πρόσβασης των σχολείων ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση των προηγμένων υπηρεσιών του ΠΣΔ από τα ελληνικά σχολεία. Το έργο περιλαμβάνει:

 • Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης 527 εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ (υποέργο 1).
 • Δημιουργία νησίδων ασύρματης τοπικής πρόσβασης 13 εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων στην περιοχή ευθύνης του ΕΑΙΤΥ (υποέργο 2).
 • Ευρυζωνική αναβάθμιση του δικτύου διανομής του ΠΣΔ για την οποία θα δημιουργηθούν 1536 θύρες διασύνδεσης υπερυψηλής ταχύτητας (Gpbs) (υποέργο 3).

 

9) Κατά το διάστημα 27/12/2007 ? 27/12/2008 υπεύθυνος έργου «Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 1.2, ΕΥΕ/ΚΠΣ/ΥΠΕΠΘ). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 1.239.862,72 ?

Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου ήταν η εκπαίδευση 3.200 εκπαιδευτικών πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 267 Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) σε θέματα χρήσης και τεχνικής υποστήριξης των υποδομών ΤΠΕ των σχολείων. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης που θα μπορεί να εξασφαλίσει την διαρκή κατάρτιση των εκπαιδευτικών πληροφορικής και την επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Έτσι λοιπόν, το έργο είχε δυο διακριτούς στόχους:

 • την παροχή της κατάλληλης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής και στο προσωπικό των ΚΕΠΛΗΝΕΤ έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να συμβάλλουν ουσιαστικά στην υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών ΤΠΕ στα σχολεία τους
 • την παροχή πρακτικής υποστήριξης για τη διαρκή κατάρτιση, ενημέρωση και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ενός κεντρικού μηχανισμού Help Desk.

 

10) Κατά το διάστημα 1/7/2006 ? 31/12/2006 υπεύθυνος έργου «Λειτουργία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά το Β? εξάμηνο 2006» (ΠΔΕ/ΥΠΕΠΘ). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 801.012,32 ?

Σύντομη Περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο του έργου καλύπτει τις παρακάτω εργασίες για το χρονικό διάστημα από 1/7 ? 31/12/2006:

 • Κατανεμημένη υποστήριξη χρηστών ΠΣΔ (1st level helpdesk) και κεντρική υποστήριξη χρηστών ΠΣΔ (2nd level helpdesk) με το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας
 • Λειτουργία των κεντρικών δικτυακών υποδομών ΠΣΔ (backbone network)
 • Λειτουργία των κεντρικών υπολογιστικών υποδομών ΠΣΔ (servers – datacenter)
 • Λειτουργία των τηλεματικών υπηρεσιών ΠΣΔ (services)
 • Προμήθεια συμβολαίων συντήρησης, εφεδρικού εξοπλισμού και ανανέωσης αδειών χρήσης κεντρικών λογισμικών ΠΣΔ

Οι παραπάνω εργασίες παρέχονται από το ΕΑΙΤΥ και τους λοιπούς συνεργαζόμενους φορείς του σχολικού δικτύου.

 

11) Κατά το διάστημα 1/1/2007 ? 31/12/2007 υπεύθυνος έργου «Λειτουργία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά 2007» (Τακτικός πτοϋπολογισμός ΥΠΕΠΘ). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 392.557,00 ?

Σύντομη Περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο του έργου καλύπτει τις παρακάτω εργασίες για το χρονικό διάστημα από 1/1 ? 31/12/2007:

 • Υποστήριξη χρηστών ΠΣΔ
 • Διαχείριση δικτύου διανομής
 • Λειτουργία συστήματος NMS – Monitoring Tools
 • Διαχείριση εξυπηρετητών ? datacenters
 • Υπηρεσία διαχείρισης χρηστών
 • Υπηρεσία remote management
 • Υπηρεσία E-mail
 • Υπηρεσία Mailing lists
 • Υπηρεσία Hostmaster/DNS
 • Υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Λειτουργία δικτυακής πύλης (sch.gr)
 • Υποστήριξη ηλεκτρονικού περιοδικού
 • Επιτόπια υποστήριξη κόμβων ΠΣΔ
 • Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας εφεδρικού εξοπλισμού ΠΣΔ

 

12) Κατά το διάστημα 1/1/2008 ? 31/12/2008 υπεύθυνος έργου «Λειτουργία Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά το 2008» (Τακτικός πτοϋπολογισμός και ΠΔΕ ΥΠΕΠΘ). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 374.956,00 ?

Σύντομη Περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο του έργου καλύπτει τις παρακάτω εργασίες για το χρονικό διάστημα από 1/1 ? 31/12/2008:

 • Υποστήριξη χρηστών ΠΣΔ
 • Διαχείριση δικτύου διανομής
 • Λειτουργία συστήματος NMS – Monitoring Tools
 • Διαχείριση εξυπηρετητών ? datacenters
 • Υπηρεσία διαχείρισης χρηστών
 • Υπηρεσία remote management
 • Υπηρεσία E-mail
 • Υπηρεσία Mailing lists
 • Υπηρεσία Hostmaster/DNS
 • Υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Λειτουργία δικτυακής πύλης (sch.gr)
 • Υποστήριξη ηλεκτρονικού περιοδικού
 • Επιτόπια υποστήριξη κόμβων ΠΣΔ

 

13) Κατά το διάστημα 1/1/2004 ? σήμερα υπεύθυνος έργου «Διαχείριση σύμβασης ΟΤΕ – ΥΠΕΠΘ για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» (ΠΔΕ/ΥΠΕΠΘ). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός 2004: 50.000,00 ?

Προϋπολογισμός 2005: 50.138,66 ?

Προϋπολογισμός 2006: 50.224, 03 ?

Προϋπολογισμός 2007: 48.904,04 ?

Προϋπολογισμός 2008: 70.367,59 ?

Σύντομη Περιγραφή: Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην παρακολούθηση και διαχείριση της σύμβασης μεταξύ ΟΤΕ και ΥΠΕΠΘ για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, η οποία αφορά στα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα δεδομένων των σχολείων καθώς και κυκλωμάτων του δικτύου διανομής του ΠΣΔ.

Επιπλέον των ανωτέρω εργασιών, κατά το 2008 στα πλαίσια του έργου εκπονήθηκε μελέτη με τίτλο: «Αναλογιστική μελέτη τηλεπικοινωνιακών τελών ΠΣΔ».

 

14) Κατά το διάστημα 1/1/2008 ? 31/12/2008 υπεύθυνος έργου «Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού e-emphasis για το 2008» (ΠΔΕ/ΥΠΕΠΘ). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 44.852,43?

Σύντομη Περιγραφή: Στα πλαίσια του έργου καλύπτονται οι παρακάτω εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν κατά το χρονικό διάστημα 1/1 ? 31/12/2008, από:

 • την ομάδα εργασίας ΥΠΕΠΘ για την προετοιμασία έκδοσης του ηλεκτρονικού περιοδικού και
 • την ομάδα ανάπτυξης υπηρεσιών ΕΑΙΤΥ για την βελτίωση ? προσθήκη νέων χαρακτηριστικών στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού περιοδικού.

Στα πλαίσια του παρόντος περιλαμβάνεται επίσης και η προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες έκδοσης του e-emphasis.

 

15) Κατά το διάστημα 1/1/2008 ? 31/12/2008 υπεύθυνος έργου «Διαχείριση Συστημάτων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (istos.sch.gr)» (Γ?ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, Μέτρο 1.2, ΕΥΕ/ΚΠΣ/ΥΠΕΠΘ). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 51.756,00 ?

Σύντομη Περιγραφή: Στα πλαίσια του έργου έγινε η υλοποίηση του υποέργου 3 «Διαχείριση Συστημάτων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (istos.sch.gr)» της πράξης «Δημιουργία εκπαιδευτικής πύλης για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση» μέσω των παρακάτω εργασιών:

 • Εκπόνηση μελέτης διαστασιολόγησης της πλατφόρμας istos.sch.gr
 • Εγκατάσταση μηχανισμού Backup για τη βάση δεδομένων της εφαρμογής
 • Διαχείριση συστημάτων
 • Ανάπτυξη περιβάλλοντος παρακολούθησης λειτουργίας της εφαρμογής του εκπαιδευτικού ιστού και παρακολούθηση λειτουργίας εφαρμογής.
 • Αναβάθμιση ενδιάμεσου λογισμικού

 

16) Κατά το διάστημα 1/6/2006 ? 31/3/2008 ήταν υπεύθυνος έργου «Δίκτυο προώθησης της διαπολιτισμικότητας» (Γ?ΚΠΣ, ΚΠ Equal). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 70.000,00 ?

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του έργου ήταν η άρση προκαταλήψεων, η δημιουργία υποδομών και η προώθηση πρακτικών που θα επιτρέψουν την όσο το δυνατόν πιο ισότιμη αντιμετώπιση του εργατικού δυναμικού με διαφορετική εθνική ή φυλετική προέλευση με τον γηγενή πληθυσμό στην αγορά εργασίας, καθώς και η ενδυνάμωση των πληττόμενων από διακρίσεις λόγω ρατσισμού για την εφικτότητα της κοινωνικής τους ένταξης.

 

17) Κατά το διάστημα 1/12/2001 ? 28/2/2008 αναπληρωτής υπεύθυνος και κατά το διάστημα 1/3/2005 ? 31/12/2007 υπεύθυνος έργου «Δικτυωθείτε ? Εκπαιδευτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΕΔΕΤ). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 1.039.513,89 ?

Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του έργου ήταν η εξοικείωση 2.600 Μ.Μ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την ψηφιακή οικονομία και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο. Στα πλαίσια των κάθετων δράσεων του έργου ανά περιφέρεια «Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο Internet» στην περιφέρεια Δυτικής Ελλαδας έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Δημοσιοποίηση του Προγράμματος
 • Ανεύρεση – επιλογή – προετοιμασία – έλεγχος επάρκειας των συμβούλων υποστήριξης και καθοδήγησης (Σ.Υ.Κ.) των Μ.Μ.Ε.
 • Ενδοεπιχειρησιακή υποστήριξη και καθοδήγηση των Μ.Μ.Ε. από τους Σ.Υ.Κ.
 • Υπηρεσία helpdesk
 • Μηχανισμός παρακολούθησης του έργου και διασφάλιση ποιότητας

 

18) Κατά το διάστημα 27/1/2003 ? 30/5/2003 υπεύθυνος έργου «Υλοποίηση προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, Παν/μιο Πελοποννήσου). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 91.808,52 ?

Σύντομη Περιγραφή: Το έργο περιέλαβε την συλλογή πληροφοριών για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδικά αυτές που βρίσκονται στην Τρίπολη. Επίσης έγινε αποτίμηση των απαιτήσεων σε προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής οι οποίες να ανταποκρίνονται στην κάλυψη των σύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών απαιτήσεων, των αναγκών των στελεχών της διοικήσεως και γενικότερα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Στα πλαίσια του έργου έγινε υλοποίηση και παροχή των υπηρεσιών αυτών.

 

19) Κατά το διάστημα 1/12/2001 ? 28/2/2008 υπεύθυνος έργου «Υλοποίηση portal Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, Παν/μιο Πελοποννήσου). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 60.093,55 ?

Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δικτυακής πύλης (Portal) για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες, με στόχο να καταστεί η δικτυακή πύλη ένας χώρος πληροφόρησης, ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας προσφέροντας δυνατότητες πέραν του παραδοσιακού δικτυακού τόπου.

 

20) Κατά το διάστημα 6/3/2003 ? 6/1/2004 υπεύθυνος έργου «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο έργο ΑΡΙΑΔΝΗ» (Γ? ΚΠΣ, ΕΠ ΚτΠ, ΚτΠ ΑΕ). Φορέας υλοποίησης ΕΑ-ΙΤΥ.

Προϋπολογισμός: 105.779,59 ?

Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου ήταν η παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης οι οποίες εξειδικεύονται σε δύο βασικούς άξονες:

 • Συντονισμός των εγκαταστάσεων των επίπλων και του εξοπλισμού πληροφορικής όπως και της διασύνδεσης και της εκπαίδευσης των υπαλλήλων των Γραφείων «ΑΡΙΑΔΝΗ».
 • Υποστήριξη 177 Δήμων και του ΥΠΕΣΔΔΑ στη συμπλήρωση των Μηνιαίων & Τριμηνιαίων Δελτίων