Εκπαιδευτικό Υλικό

1) Υλικό επιμόρφωσης εκπαιδευτικών τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων

2) Οδηγός Επιμορφωτών -Επιμόρφωση Επιμορφωτών/εκπαιδευτικών τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων

1) Γραμματισμός μαθητών Ρομά
(Πηγή: http://blogs.sch.gr/nmanesis)

Στα πλαίσια του Προγράμματος «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά» που υλοποιείται από το Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια στις διάφορες Περιφέρειες της χώραςεκπονήθηκε ο Οδηγός σχετικά με τη διδασκαλία του αρχικού γραμματισμού, που περιέχει στοχοθεσία, δραστηριότητες, παιχνίδια, κ.ά.Oι επιμελήτριες της έκδοσης σημειώνουν ότι το υλικό αποτελεί ένα ενδεικτικό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί για να δημιουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους.

2) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: α) Διαπιστωτικό τεστ επιπέδου 1 (βλ. σχετικό συνημμένο) β) Διαπιστωτικό τεστ επιπέδου 2 (βλ. σχετικό συνημμένο) γ) Διαγνωστικό κριτήριο-Φυλλάδιο για το Δάσκαλο (βλ. σχετικό συνημμένο) δ) Διαγνωστικό Κριτήριο - Φυλλάδιο Απαντήσεων (βλ. σχετικό συνημμένο)

Πρόσθετες πληροφορίες