A B Γ Δ E T

Νέα ελληνική γλώσσα, Α' Γυμνασίου

10η ενότητα, ΓNΩPIZΩ TON TOΠO MOY KAI TON ΠOΛITIΣMO TOY

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 74 75 76 77 78 79

 

eik

A EIΣAΓΩΓIKA KEIMENA

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Oι σκοποί της 10ης ενότητας, όπως ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, είναι οι μαθητές:

• Να μάθουν να διακρίνουν τις δευτερεύουσες προτάσεις και να αναγνωρίζουν τις λειτουργίες τους στην περίοδο (υποκείμενο/αντικείμενο του ρήματος της κύριας πρότασης ή επιρρηματικός προσδιορισμός).

• Να αντιληφθούν την ιδιαίτερη δομή και λειτουργία του υποταγμένου λόγου, όπως και των συνδέσμων που χρησιμοποιούνται σε αυτή.

• Να αναγνωρίσουν τον ρόλο των σημείων στίξης στον λόγο και να ασκηθούν στη χρήση τους.

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση λεξικών διάφορων ειδών, ιδίως ερμηνευτικών.

Θεματικός άξονας της ενότητας είναι η γνωριμία του μαθητή με τον τόπο του και τον πολιτισμό του. O σκοπός είναι, μέσω των κειμένων και αρκετών δραστηριοτήτων που τα συνοδεύουν, οι μαθητές να σκύψουν με ενδιαφέρον πάνω στον τόπο τους, να ψάξουν και να βρουν στοιχεία που θα τους κάνουν να τον γνωρίσουν καλύτερα και να προβληματιστούν γύρω από τα εξής θέματα: ποια στοιχεία συνιστούν τον πολιτισμό ενός τόπου (η τέχνη του: αρχιτεκτονική, μουσική, χορός κ.λπ., τα ήθη και έθιμά του, οι παραδόσεις του, η νοοτροπία των κατοίκων του, τα επαγγέλματα κ.ά.). Παράλληλα, οι μαθητές –ιδιαίτερα μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα– θα έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν για το πόσο –συχνά ασυνείδητα– διαμορφώνει ο τόπος τον άνθρωπο μέσα από εικόνες (οπτικές και ακουστικές), μυρωδιές και γεύσεις που χαράσσει στη μνήμη του από την παιδική ηλικία. Δηλαδή πώς μέσω των αισθήσεων και του πολιτισμού δένεται ο άνθρωπος με τον τόπο του.

Για την ολοκλήρωση της ενότητας εκτιμούμε ότι επαρκούν εφτά (7) διδακτικές ώρες.

 

Β. ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Β.1 Θεωρητικό μέρος

 

Δευτερεύουσες προτάσεις και υποτακτικοί σύνδεσμοι

 

Ένας από τους τρόπους σύνδεσης των προτάσεων είναι και η «καθ’ υπόταξιν» σύνταξη, «ήτοι με συνδέσμους υποτακτικούς (ειδικούς, αιτιολογικούς κ.λπ.) ή με αναφορικές λέξεις» (Τζάρτζανος 1991: 10-11). Η πρόταση που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μια άλλη και εξαρτάται από αυτή λέγεται δευτερεύουσα ή εξαρτημένη πρόταση. Μια δευτερεύουσα πρόταση μπορεί να προσδιορίζει μια κύρια αλλά και μια άλλη δευτερεύουσα πρόταση.

Oι δευτερεύουσες προτάσεις χωρίζονται σε ειδικές, αιτιολογικές, υποθετικές, εναντιωματικές- παραχωρητικές, τελικές, βουλητικές, αποτελεσματικές, χρονικές, αναφορικές, πλάγιες ερωτηματικές και ενδοιαστικές (ό.π.: 52).

Oι σύνδεσμοι (δηλ. «οι άκλιτες λέξεις που χρησιμεύουν για να συνδέουν λέξεις ή προτάσεις μεταξύ τους», Τριανταφυλλίδης 1988: 393) είναι, όπως είδαμε και στην 8η ενότητα, δύο ειδών: παρατακτικοί και υποτακτικοί. Τα προαναφερθέντα είδη δευτερευουσών προτάσεων εισάγονται με συγκεκριμένους υποτακτικούς συνδέσμους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη Νεοελληνική Γραμματική (ό.π.: 396-399) χωρίζονται σε: ειδικούς (ότι, πως, που), χρονικούς (π.χ. όταν, ενώ, πριν, αφού, όποτε κτλ.), αιτιολογικούς (γιατί, επειδή, αφού), υποθετικούς (αν), αποτελεσματικούς (ώστε (να), που), διστακτικούς (μη, μήπως), και συγκριτικούς (παρά). Oι δευτερεύουσες προτάσεις και οι σύνδεσμοι διδάσκονται αναλυτικά στην Γ´ Γυμνασίου.

 

Β.2 Διδακτικές οδηγίες

 

Αρχικά –μέσα από τις δραστηριότητες της υποενότητας Β1– γίνεται προσπάθεια ανάκλησης προηγούμενων γνώσεων των μαθητών από την 8η ενότητα, όπου διδάχτηκαν τις κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις και την παρατακτική σύνδεση των προτάσεων. Ακολουθούν αρκετές δραστηριότητες που παρακινούν τους μαθητές να προβληματιστούν για τον ρόλο και τη λειτουργία των δευτερευουσών προτάσεων μέσα στην περίοδο. Είναι σημαντικό να καταλάβουν τι είδους πληροφορίες μάς δίνουν οι δευτερεύουσες προτάσεις, πώς συμπληρώνουν το νόημα άλλων προτάσεων της περιόδου. Βέβαια, δε χρειάζεται να γίνει διάκριση ανάμεσα στα είδη των δευτερευουσών προτάσεων –αφορά την ύλη της Γ´ Γυμνασίου– αλλά μια πρώτη προσέγγισή τους.

Και από τη λειτουργία των δευτερευουσών προτάσεων –υποενότητα Β1– περνάμε στην υποτακτική σύνδεση προτάσεων και στους συνδέσμους που χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιηθεί. Ιδιαίτερα χρήσιμες μπορούν να φανούν στους μαθητές οι δραστηριότητες διάκρισης παρατακτικής – υποτακτικής σύνδεσης και μετασχηματισμού λόγου από τη μία σύνδεση στην άλλη. Μέσα από τις μετασχηματιστικές ασκήσεις, μπορεί ο μαθητής να αρχίσει να σκέφτεται και πάνω στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η επιλογή της μιας ή της άλλης σύνδεσης.

Η υποενότητα Β ολοκληρώνεται με τη μελέτη της χρήσης του κόμματος στην υποτακτική σύνδεση προτάσεων (υποενότητα Β3). Συσχετίζεται μάλιστα η χρήση ή όχι του κόμματος με τη συντακτική λειτουργία και επομένως το νόημα της δευτερεύουσας πρότασης. Oι μαθητές παρατηρούν στα κείμενα τη χρήση του κόμματος και φτάνουν στον αντίστοιχο κανόνα. Στη συνέχεια παράγουν δικό τους λόγο και εφαρμόζουν τον κανόνα που διατύπωσαν. Η υποενότητα Β3 ουσιαστικά αποτελεί και μια γέφυρα για ομαλή μετάβαση των μαθητών στην υποενότητα Γ, όπου μελετάται γενικά η στίξη.

 

Γ. ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ

 

Γ.1 Θεωρητικό μέρος

 

Στη Γραμματική στίξη και στίζω σημαίνει βάζω στην κατάλληλη θέση κάποια στίγματα (σημάδια), για να χωρίσω ή να σχολιάσω λέξεις, φράσεις και προτάσεις του λόγου μου. Και προσπαθώ, ώστε αυτό το «σημάδεμα», αυτή η στίξη, να ανταποκρίνεται όσο γίνεται πιστότερα στην εκφορά του προφορικού μου λόγου.

Για έναν ακριβέστερο ορισμό: Η στίξη, κατά τον Μ. Τριανταφυλλίδη, είναι ένα σύνολο από «σημάδια που μας βοηθούν να ζωντανέψωμε κάπως ό,τι είναι γραμμένο, σταματώντας κατά το νόημα και χρωματίζοντας τη φωνή μας». Άρα, βασική αποστολή των σημείων της στίξης είναι η υποδήλωση των παύσεων και της μελωδικότητας της προφορικής ομιλίας στον γραπτό λόγο.

Κατ’ άλλους (Tournier, στο Ε. Παναρέτου 1995: 13) στίξη είναι «το σύνολο των σημείων, σ’ ένα γραπτό μήνυμα, που δεν έχουν φωνηματικό χαρακτήρα». Άρα, το βασικό γνώρισμα των σημείων της στίξης είναι ότι δε «φωνούνται», δεν προφέρονται, παρότι λαμβάνονται σοβαρότατα υπόψη κατά την ανάγνωση.

Τα σημεία της στίξης χωρίζονται σε παυστικά (οριοθετούν λέξεις, φράσεις, προτάσεις) και σχολιαστικά («“σχολιάζουν”, κατά κάποιο ξεχωριστό τρόπο, λέξεις, φράσεις, προτάσεις») (Kαλαϊτζάκης 2001: 27).

 

Σύρε τον πίνακα, για να δεις και τις υπόλοιπες στήλες.

Σημεία της στίξης
Κυρίως παυστικάΚυρίως Σχολιαστικά
- τελεία- ερωτηματικό
- άνω τελεία- θαυμαστικό
- κόμμα- εισαγωγικά
- παύλα/παύλες- αποσιωπητικά
- παρένθεση- διπλή τελεία
- ενωτικό
Παυστικά και Σχολιαστικά
- παρένθεση
- παύλα/παύλες
- διπλή τελεία
- ερωτηματικό
- θαυμαστικό
- αποσιωπητικά
Μόνο παυστικά Μόνο σχολιαστικά
- τελεία - εισαγωγικά
- άνω τελεία- ενωτικό
- κόμμα

 

Σχετικά με τη χρήση του κόμματος, παραθέτουμε τους ακόλουθους συνοπτικούς πίνακες από τον Καλαϊτζάκη (σελ. 35, 61-2).

 

Βάζουμε κόμμα

α. σε επίπεδο πρότασης

1. στην ασύνδετη παράθεση όμοιων όρων (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο, Προσδιορισμός)

2. στον προσδιορισμό κατά παράθεση ή επεξήγηση

3. για την ανάδειξη ενός επιρρηματικού προσδιορισμού

4. στην κλητική προσφώνηση και (κάποτε) στο επιφώνημα

β. σε επίπεδο περιόδου

1. στην ασύνδετη παράθεση ισοδύναμων προτάσεων (Κύρια + Κύρια, Δευτερεύουσα + Δευτερεύουσα)

2. στην παρατακτική σύνδεση ισοδύναμων προτάσεων με συνδέσμους αντιθετικούς ή συμπερασματικούς (Κύρια + Κύρια, Δευτερεύουσα + Δευτερεύουσα)

3. στην υποτακτική σύνδεση (Κύρια + Δευτερεύουσα ή Δευτερεύουσα + Δευτερεύουσα)

α. στις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις ως επεξήγηση

β. στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

4. στις παρενθετικές προτάσεις

γ. σε ειδικές περιπτώσεις

1. στις μετοχικές προτάσεις

2. πριν από τον σύνδεσμο και

3. σε διάφορες συνδεσμικές φράσεις

 

Aντίθετα, δε χρησιμοποιούμε κόμμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

1. ανάμεσα στο Ρήμα/Κατηγόρημα και το Υποκείμενό του:

- Είναι επικίνδυνος αυτός ο άνθρωπος.

- Έχει χαθεί η ανθρωπιά μας

- Το πολιτικό μας σύστημα αντέχει.

2. ανάμεσα στο Ρήμα και το Αντικείμενό του

- Μαζέψτε τις ελιές.

- Του έδωσε ένα γερό μάθημα.

- Θέλει να φύγει

3. ανάμεσα στο Ρήμα και τον Επιρρηματικό Προσδιορισμό τους

- Πήγαινε γρήγορα στη δουλειά σου.

- Έλα κοντά μου.

- Μόλις προ ολίγου έφυγε για το εξωτερικό.

4. ανάμεσα στο Υποκείμενο ή Αντικείμενο και τους προσδιορισμού τους, πλην παράθεσης ή επεξήγησης:

- Είδα το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα της ζωής μου.

- Χάθηκε ένα θαυμάσιο άλογο ιπποδρόμου.

- Μπήκε στο σαλόνι χαμογελαστός και σίγουρος.

5. ανάμεσα σε μια κύρια και μια δευτερεύουσα ονοματική πρόταση, πλην παράθεσης ή επεξήγησης:

- Παρατηρώ ότι εργάζεσαι με ζήλο.

- Απαγορεύεται να καπνίζετε σε κλειστό χώρο.

- Ρώτα πού θα τον βρούμε.

6. ανάμεσα σε ασύνδετους όμοιους όρους που δεν ανήκουν στο ίδιο σύστημα ταξινόμησης:

- Ανακάλυψε στη βιβλιοθήκη έναν Ιταλό μεσαιωνικό λυρικό ποιητή.

- Σ’ αυτό το μουντό αστικό τοπίο κυριαρχούσε ένας νεόκτιστος γυάλινος πύργος.

- Θαύμασα ιδιαίτερα την τεράστια εξωτερική μπρούτζινη πόρτα του ναού.

7. κατά τη συμπλεκτική ή διαζευτική παράταξη ισοδύναμων όρων ή προτάσεων:

- Τα μήλα και τα πορτοκάλια ανήκουν στα εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα

- Κάθισε για λίγο κοντά μας και μας εξιστόρησε όλα τα συμβάντα.

- Εμείς φεύγουμε, είτε το θέλεις είτε όχι.

 

Άνω τελεία χρησιμοποιούμε:

(α) για να τονίσουμε την αντίθεση ανάμεσα σε δύο μέρη μιας περιόδου, για να αναδειχτεί με αυτό τον τρόπο το δεύτερο μέρος ως σπουδαιότερο από το πρώτο, (β) «για να διακρίνουμε τα μέρη μιας περιόδου, όπου το δεύτερο αποτελεί αιτιολόγηση του πρώτου», (γ) για να διαχωρίσουμε περιπτώσεις που αναφέρουμε κατά σειρά, με προσθήκη ποικίλων προσδιορισμών (ό.π.: 90). Διπλή τελεία χρησιμοποιούμε κυρίως: (α) για να διασαφηνίσουμε κάτι που γράψαμε προηγουμένως ή για να απαριθμήσουμε τα μέρη ενός συνόλου, (β) για να παραθέσουμε κατά λέξη κάποιο απόσπασμα ξένου λόγου, ύστερα από δική μας εισαγωγική παρατήρηση (ό.π. 95-6, και για περισσότερες περιπτώσεις).

 

Το ερωτηματικό «είναι σημείο στίξης με παυστική και σχολιαστική λειτουργία. Δηλώνει το τέλος μιας ερωτηματικής πρότασης ή περιόδου, απαιτώντας απάντηση ή δηλώνοντας απορία και αμφιβολία» (ό.π.: 99).

 

Το θαυμαστικό «είναι ένα σημείο στίξης με παυστική αλλά και –κυρίως– σχολιαστική λειτουργία. Κατά κανόνα, δηλώνει το τέλος μιας περιόδου, απλής πρότασης ή επιφωνηματικής, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει, κατά περίπτωση, ένα μεγάλο φάσμα συναισθημάτων: θαυμασμό, φόβο, φρίκη, απόρριψη[..]» κτλ. (ό.π.: 104).

 

Η παρένθεση «είναι κυρίως σχολιαστικό σημείο στίξης και ελάχιστα παυστικό. Η παρουσία της ειδοποιεί βέβαια για μια μικρή παύση, προκειμένου να αλλάξει ο τόνος της φωνής μας, αλλά κυρίως ό,τι περικλείεται σ’ αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί δευτερεύον, πρόσθετο υλικό, που θα μπορούσε και να παραλειφθεί» (ό.π.: 107).

 

Τα αποσιωπητικά «αποτελούν παυστικό κυρίως, αλλά και σχολιαστικό σημείο στίξης» και μπορούν να τεθούν στην αρχή, τη μέση ή και το τέλος μιας περιόδου. «Με την παρουσία τους: υπονοούν κάτι ευνόητο, αποσιωπούν κάτι άρρητο, δημιουργούν κατάσταση ευφυολογήματος, υποδηλώνουν σαφώς την απουσία μέρους δικού μας ή ξένου λόγου» (ό.π.: 113).

 

Η διπλή παύλα «ανακόπτει προσωρινά το ρυθμό και τον τόνο του λόγου μας, ενώ ταυτόχρονα σχολιάζει: επεξηγεί, εφιστά την προσοχή μας, προειδοποιεί να χαμηλώσουμε την ένταση. Oι παύλες όμως δεν υποβιβάζουν την αξία όσων περικλείουν, αλλά την αναδεικνύουν με ήπιο τρόπο» (ό.π.: 122).

 

Τα εισαγωγικά «είναι αποκλειστικά σχολιαστικό σημείο στίξης και χρησιμοποιείται για να επιστήσει την προσοχή μας, να επισημάνει δηλαδή ότι το τμήμα του λόγου που θα ακολουθήσει έχει κάποια ιδιαιτερότητα» (ό.π.: 118).

 

Γ.2 Διδακτικές οδηγίες

 

Η υποενότητα Γ μπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς σκοπούς: να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές:

• Να θυμηθούν όσα έχουν ειπωθεί παλιότερα για την τελεία, το κόμμα, το ερωτηματικό και το θαυμαστικό.

• Να κάνουν παρατηρήσεις για άλλα σημεία στίξης.

• Να συσχετίσουν τα σημεία στίξης στον γραπτό λόγο με τον επιτονισμό στον προφορικό.

• Να κατανοήσουν τη λειτουργία τους στον γραπτό λόγο.

• Να ασκηθούν στη σωστή χρήση των σημείων στίξης σε κείμενα άλλων και δικά τους.

Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι στην υποενότητα αυτή δε δίνονται ούτε καν σχηματοποιημένα τα σχετικά συμπεράσματα για τη χρήση των σημείων στίξης. Καλούνται μόνοι τους οι μαθητές να τα διατυπώσουν μετά την ανάκληση προηγούμενων σχετικών γνώσεων και μετά τη μελέτη της χρήσης τους μέσα στα κείμενα που τους δίνονται. Άλλωστε, πρόκειται για την τελευταία ενότητα του βιβλίου της Α´ Γυμνασίου και ενδείκνυται για ανακεφαλαιωτικές δραστηριότητες.

 

Δ. ΧΡΗΣΗ ΛΕΞΙΚΩΝ

 

Το ενδιαφέρον σε αυτή την υποενότητα εστιάζεται στην εξοικείωση των μαθητών με λεξικά κάθε είδους, περισσότερο όμως με τα ερμηνευτικά. Δίνονται δραστηριότητες που παρακινούν τους μαθητές να αναζητήσουν σημασίες λέξεων σε λεξικά και να επιλέξουν το ερμήνευμα που σχετίζεται με τα συγκεκριμένα συμφραζόμενα του κειμένου. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να μελετήσουν τα σύμβολα των λεξικών και τις βραχυγραφίες που χρησιμοποιούν και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα διευκολύνουν τη χρήση λεξικών. Λεξικά οι μαθητές μπορούν να δουν είτε σε ηλεκτρονική μορφή (Cd-ROM) είτε σε έντυπη στη βιβλιοθήκη του σχολείου ή της περιοχής τους. Μπορούν, επίσης, να συγκεντρωθούν για τον σκοπό αυτό λεξικά στο σχολείο από τους ίδιους τους μαθητές και τους καθηγητές. Πάντως, είναι απαραίτητο να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα διάφορα είδη λεξικών μέσα από τη χρήση τους ή έστω μέσω φωτοτυπημένων σελίδων τους.

 

Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

 

Aκούω και μιλώ

Στις δραστηριότητες που προτείνονται δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συζητήσουν στην τάξη για την περιοχή τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και να προβληματιστούν σχετικά με τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν τον πολιτισμό ενός τόπου και διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία του. Χρειάζεται, δηλαδή, μέσα από τη συζήτηση να αναδειχτούν τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν έναν τόπο ξεχωριστό ή τον συσχετίζουν με άλλους τόπους.

Αν μάλιστα στην τάξη υπάρχουν παιδιά που έχουν ζήσει και διατηρούν αναμνήσεις από άλλους τόπους (ελληνικούς ή ξένους), θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να στηθεί ένα παιχνίδι ρόλων στην τάξη, όπου ο μαθητής που έχει έρθει από αλλού θα συζητά με έναν ντόπιο και θα συγκρίνουν τις δύο πατρίδες τους ή θα απαντά σε ερωτήσεις που θα του κάνει ο ντόπιος μαθητής.

 

Διαβάζω και γράφω

Η πρώτη δραστηριότητα, με αφόρμηση το κείμενο του Ταχτσή «Η γιαγιά μου η Αθήνα» (περιλαμβάνεται στο Τετράδιο Εργασιών), ζητά από τους μαθητές να καταθέσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους σε ύφος προσωπικό για τις αλλαγές που έγιναν, γίνονται και θα γίνουν στην περιοχή τους. Το είδος κειμένου που τους ζητείται (ημερολόγιο) τους δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στοιχεία (πραγματολογικά και υφολογικά) από τα λογοτεχνικά κείμενα που διάβασαν στην ενότητα.

Η δεύτερη δραστηριότητα έχει ήδη πραγματοποιηθεί από αρκετά σχολεία. Σε μερικά μάλιστα κατέληξε στη διαμόρφωση σχετικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, ενώ σε άλλα σχολεία οι μαθητές δημιούργησαν ημερολόγια με τα στοιχεία που συνέλεξαν για την περιοχή τους. Πρόκειται για μια εργασία που στρέφει τους μαθητές σε μικρή έρευνα της ιστορίας του τόπου τους και στη συνειδητοποίηση των τρόπων, μέσω των οποίων η ιστορία (και ιδιαίτερα η τοπική ιστορία) είναι ζωντανή στην καθημερινή μας ζωή.

Στην τρίτη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα άρθρο σε μαθητικό έντυπο άλλου σχολείου για τον τόπο τους και όλες αυτές τις διαφορετικές πτυχές που συνθέτουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του, με σκοπό να τη γνωστοποιήσουν σε τρίτους. Στο τέλος, δε δίνονται κριτήρια αξιολόγησης του γραπτού λόγου των μαθητών, όπως έχει γίνει στις περισσότερες από τις προηγούμενες ενότητες. Oι μαθητές καλούνται να τα διαπραγματευτούν στην τάξη μαζί με τον καθηγητή τους και να τα καθορίσουν οι ίδιοι, έχοντας πια την εμπειρία των προηγούμενων ενοτήτων. Είναι σημαντικό να ασκηθούν οι μαθητές σε μια τέτοια διαδικασία, η οποία άλλωστε μπορεί σταδιακά να τους οδηγήσει στην αυτοξιολόγησή τους.

 

Διαθεματική δραστηριότητα

 

Oι μαθητές παρακινούνται να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο τους, διαμορφώνοντας ένα φυλλάδιο που στόχο θα έχει να ενημερώσει τους άλλους για την περιοχή και να τους πείσει να την επισκεφτούν.

Το υλικό που θα συλλεχθεί είναι σημαντικό να είναι πρωτότυπο, δηλαδή όχι μόνο να το βρουν οι μαθητές σε βιβλία, αλλά να το παραγάγουν και οι ίδιοι: έτσι, μπορεί να είναι φωτογραφίες που θα τραβήξουν οι ίδιοι ή θα βρουν σε σπίτια συγγενών ή γνωστών, συνεντεύξεις από ηλικιωμένους ντόπιους κατοίκους που θα μιλήσουν για συνήθειες παλιές, έθιμα ή επαγγέλματα που χάθηκαν ή αλλαγές που έχουν γίνει στον τόπο.

Έτσι, οι μαθητές θα ολοκληρώσουν το βιβλίο της Α´ Γυμνασίου με ένα θέμα που αφορά τον τόπο που κατοικούν, για να αρχίσουν το βιβλίο της Β´ τάξης με ταξίδια σε άλλους τόπους. Παράλληλα, έτσι θα μεταφερθούν ομαλά από θέματα που τους αφορούσαν ατομικά σε θέματα συλλογικότερης συνείδησης, που μετατοπίζουν το βάρος από το άτομο στο κοινωνικό σύνολο.

 

 


 

 

 

 

150

 

Kείμενο 1 Mάνη

Το Γύθειο, η Αρεόπολη, το Οίτυλο, ο Κάμπος, ο Κότρωνας και άλλα 270 χωριά και χωριουδάκια αποτελούν τη Μάνη. Έναν από τους πιο ιδιόρρυθμους και γοητευτικούς χώρους της πατρίδας μας.

Οι άνεμοι, που φυσούν σχεδόν ακατάπαυστα, και το βραχώδες έδαφος δεν αφήνουν τίποτα να φυτρώσει. Η ανατολική μόνο πλευρά της Μάνης έχει βελανιδιές, ελιές και αμπέλια. Στην υπόλοιπη κυριαρχούν οι φραγκοσυκιές. Η περιοχή κατοικείται συνεχώς από τα αρχαία χρόνια. Την εποχή του Βυζαντίου, μαζί με το Μιστρά και τη Μονεμβασιά, αποτελούσαν τα κυριότερα κάστρα. Στον αγώνα του 1821 οι Μανιάτες, άρχοντες και λαός, πήραν μέρος δείχνοντας εξαιρετική ανδρεία. Η γλώσσα, η φορεσιά, τα ήθη και τα έθιμα των παλιών Μανιατών περισσότερο συγγένευαν με τα νησιά, και ιδιαίτερα την Κρήτη, και λιγότερο με την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Τα σπίτια της Μάνης –οι πύργοι, όπως ονομάζονται– μοιάζουν με πραγματικά φρούρια, καθώς έχουν μικροσκοπικά παράθυρα και πολλές «τουφεκήθρες». Αυτό ήταν απαραίτητο, επειδή η περιοχή ήταν πολύ εκτεθειμένη σε πειρατικές επιδρομές, αλλά και εξαιτίας των διαφορών που χώριζαν τις οικογένειες μεταξύ τους. Πολλοί οικισμοί της Mάνης έχουν κηρυχθεί «διατηρητέοι» και δεν επιτρέπεται ν' αλλάζει η εξωτερική όψη των σπιτιών. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έθιμα του γάμου, της «αδελφοποίησης», της «βεντέτας», της ταφής, καθώς και τα μοιρολόγια.

Τα μοιρολόγια ήταν συνήθως στίχοι που σχεδίαζαν οι ίδιες οι γυναίκες της Μάνης – οι μοιρολογίστρες. Ήταν θρήνοι προορισμένοι να παινέψουν τον άνθρωπο που χάθηκε και να παρηγορήσουν τους ζωντανούς.

Η βεντέτα ή «γδικιωμός» ήταν η έχθρα που χώριζε κάποιες οικογένειες στη Μάνη κι έπαιρνε μορφή πολέμου, συχνά με πολλούς νεκρούς. Κρατούσε χρόνια, κι έφτανε αρκετές φορές να μη θυμούνται οι νεότεροι το λόγο που τους χώριζε από τους «εχθρούς» τους.

 

Eυγενία Φακίνου, Eλληνικό Πανόραμα, εκδ. Kέδρος, 1995

1 Βρείτε τη Μάνη στους χάρτες της Google

2 Από πέτρα και χρόνο: Στα πυργοχώρια της Μάνης (βίντεο, 26:42min) [πηγή: Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ]

 

eik

 

Eρωτήσεις κατανόησης

1 Τι είδους πληροφορίες μάς δίνει η συγγραφέας για τη Μάνη; • Συμπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί:

 

Φύση
Ιστορία
...
...

 

2 Tι εικόνα σχηματίζουμε για την αρχιτεκτονική της περιοχής από το κείμενο;


151

 

Kείμενο 2 [Oι ξένοιαστες μέρες]

Από τα ανατολικά παράθυρα του σπιτιού μας έβλεπα κατάρτια, πανιά και πολύχρωμες σημαίες ν' ανεμίζουν πάνω απ' την κληματαριά. Όταν άσπριζε η κάμαρα κι έφεγγαν οι τοίχοι, τα ιστιοφόρα είχαν πια καβατζάρει τους πελώριους βράχους στην άκρη του κόλπου κι έρχονταν να φορτώσουν ξυλεία και ξυλοκάρβουνα. Έστεκαν να μαζέψουν τα πανιά μπροστά στο παράθυρο και χάνονταν κάτω από τις φουντωτές κρεβατίνες της πλατείας.

Στις μύτες των ποδιών εγώ τέντωνα το λαιμό μου για να τα δω να πλευρίζουνε, μα το περβάζι ήταν ψηλό. Δεν έφτανα. Κουβέντες δυνατές, φωναχτά παραγγέλματα, ο θόρυβος του κάβου, τρεχάματα, ζωηρές χαιρετούρες περνούσαν μέσα από τα κληματόφυλλα. Κι έτρεχα τότε στο γωνιακό υπνοδωμάτιο, έσπρωχνα ένα σκαμνί στο παράθυρο, μα μονάχα τη βάρκα μας κατάφερνα να δω, δεμένη στην ακροθαλασσιά, στο τέλος του κήπου.

Στρωμένος ψιλό ψιλό βότσαλο ο γιαλός γυάλιζε κι έλαμπε τις ηλιόλουστες μέρες, σκούραινε κι ασήμιζε μετά τις βροχές. Το Βασιλικό ήταν μια όμορφη θαλασσινή αγκαλιά που δεν την έφταναν τα πελαγίσια κύματα. Τα βράχια στην είσοδο του κόλπου έσπαζαν την ορμή του πόντου. Ένα μικρό φυσικό λιμάνι στο μεγάλο ναυτικό δρόμο από την Κωνσταντινούπολη για Πύργο, Βάρνα, Κωνστάντζα, Οδησσό.

Από τα δυτικά παράθυρα του σπιτιού, πάνω από τις μουσμουλιές και τις συκιές του κήπου, έβλεπα αμπέλια, μπαχτσέδες, στάρια, κριθάρια και δασωμένες πλαγιές. Μαύριζε ο Παππιάς απ' τα ψηλά βαθύσκιωτα δέντρα, μαύριζαν τα χωράφια μετά το θερισμό, πλούσια τα χώματα, πηχτά σαν τον πηλό. Βούλιαζαν οι ρόδες των κάρων που κουβαλούσαν από την άνοιξη τους μεγάλους κορμούς στις αποθήκες του πατέρα. Βούλιαζαν οι βοϊδάμαξες κι έτρεχαν απ' τα χωράφια οι συγχωριανοί να βοηθήσουν. Το καλοκαίρι πάλι, που στέριωνε το χώμα, κατέβαιναν βιαστικά και τριζάτα. Τρίζαν οι ρόδες στους άξονες, τρίζανε σιδερικά και ξύλα. […]

Έπεφτε γρήγορα το φως και βγαίναν οι μαυροντυμένες γυναίκες να ανάψουν τα καντήλια στα εξοχικά προσκυνητάρια. Μια μουρμουριστή προσευχή ερχόταν από τον κάμπο. Μέσα στο πρώτο σκοτάδι της νύχτας άκουγα τα βότσαλα που τα ξέσερνε το κύμα… ώσπου… με έπαιρνε σηκωτό ο πατέρας από το παράθυρο, να μ' ακουμπήσει κοιμισμένο στο κρεβάτι.

Οι ήχοι της θάλασσας, ήχοι του έξω κόσμου.

Οι ήχοι του κάμπου, ήχοι του χωριού μου.

Τον έξω κόσμο τον γνώρισα, τον έφαγα με το κουτάλι. Το χωριό μου όμως το έχασα, μα το φυλάω καλά στα βλέφαρα του νου μου.

 

Μαριάννα Κορομηλά, Eυτυχισμένος που έκανε το ταξίδι του Oδυσσέα, εκδ. Libro, 1989

 

Eρωτήσεις κατανόησης

1 Πώς φαντάζεστε το λιμάνι του Βασιλικού, όπου ζούσε ο ήρωας του αποσπάσματος;

 

2 Ο ήρωας φαίνεται δεμένος με τον τόπο του. • Πώς αποδεικνύεται η στενή αυτή σχέση μέσα από το κείμενο;


152

 

Kείμενο 3 H Kαπνικαρέα

εικ

Η βοή του κόσμου που βγήκε για ψώνια, οι επιγραφές, τα φώτα και οι βιτρίνες των καταστημάτων, οι φωνές των πλανόδιων που διαλαλούν την πραμάτεια τους, επιφωνήματα και γέλια μικρών και μεγάλων που συνωστίζονται για να δουν καλλιτέχνες του δρόμου, μουσικές που μας ξαφνιάζουν από άλλες εποχές και άλλα μέρη. Ο κόσμος της αγοράς απλώνεται μπροστά μας, καθώς κατηφορίζουμε την οδό Ερμού. Ένας κόσμος ζωντανός που αλλάζει συνέχεια. Στο βάθος του δρόμου διακρίνεται ο παλαιότερος κάτοικος. Επιβλητική και ήσυχη η Καπνικαρέα γνωρίζει όλα τα μυστικά της περιοχής […].

Η Καπνικαρέα, σύμβολο μιας άλλης εποχής στην καρδιά της πόλης, τόπος συνάντησης και ξεκούρασης για τους περαστικούς, χώρος συγκέντρωσης και προσευχής για τους πιστούς, σημείο προσέλευσης επισκεπτών, μάρτυρας της ανάπτυξης και των αλλαγών της μεγαλούπολης, αγαπημένη εκκλησία παλαιότερων και νεότερων, αδιάφορη για άλλους, είναι εκεί, στο κέντρο, μέσα στον περίπατό σου, για να αναπτύξεις τη δική σου σχέση μαζί της.

 

Kαπνικαρέα, ένα μνημείο στο κέντρο της αγοράς,

Διεύθυνση Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών Mνημείων, Eνημερωτικό φυλλάδιο Yπουργείου Πολιτισμού

 

1 Καπνικαρέα [πηγή: Οδυσσέας. Πολιτιστική Πύλη του Υπουργείου Πολιτισμού]

1 Καπνικαρέα [πηγή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]

3 Καπνικαρέα

 

Eρωτήσεις κατανόησης

1 Τι θα δούμε, καθώς θα κατηφορίζουμε την οδό Ερμού στην Αθήνα;

 

2 Τι αποτελεί η Καπνικαρέα για την Αθήνα και τους ανθρώπους που κυκλοφορούν σε αυτήν;

 


Kείμενο 4 Mυτιλήνη. Λιμάνι τέχνης και πολιτισμού

εικ

Το τρίτο σε έκταση νησί της χώρας είναι συνδεδεμένο με την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό. Τόσο στα αρχαία χρόνια όσο και στα νεότερα δεν έλειψαν από τη Λέσβο σπουδαίοι πνευματικοί άνθρωποι, από τον Πιττακό (ένας από τους εφτά σοφούς), τη Σαπφώ, τον Αλκαίο και το Θεόφραστο, έως τους Εφταλιώτη, Βενέζη.

Νησί θαυμάσιας αρχιτεκτονικής (περίπου τρεις χιλιάδες κτίσματα έχουν κριθεί διατηρητέα μόνο μέσα στην πρωτεύουσα!). Από τα πλέον δασοσκεπή νησιά της Ελλάδας, η Λέσβος παρουσιάζει θαυμάσιες βλαστικές εναλλαγές (ελαιώνες, αμπέλια, πεύκα, βελανιδιές, καστανιές, έλατα κ.ά.). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τα απολιθωμένα δάση με κορμούς είκοσι και πλέον εκατομμυρίων ετών που υπάρχουν κυρίως στην περιοχή μεταξύ Σιγρίου - Άντισσας - Ερεσού. Κάθε σημείο του νησιού, κάθε ακτή, κάθε χωριό είναι και μια έκπληξη· η ομορφιά είναι διάσπαρτη. Εντυπωσιάζουν οι κόλποι της Γέρας και της Καλλονής, που εισχωρούν τόσο βαθιά στο νησί, ώστε μοιάζουν με λιμνοθάλασσες! Είναι θαυμάσιος ο γύρος του νησιού. Ξεκινώντας από το ανατολικό σημείο, σταματά κανείς στη Σκάλα Συκαμιάς και απολαμβάνει φρέσκο ψάρι δίπλα ακριβώς στην περίφημη εκκλησία της Παναγιάς της Γοργόνας. Διασχίζει το Μανταμάδο και φτάνει στη Μήθυμνα (Μόλυβο) και την Πέτρα στα βόρεια. Στη συνέχεια, κατεβαίνει στην Άντισσα, το πανέμορφο Σίγρι, την Ερεσό, την Καλλονή, τον Πολιχνίτο, το Πλωμάρι και στα ορεινά στην πανέμορφη Αγιάσο. Σε όποιο χωριό, σε όποια ακτή, η καθαριότητα και η ομορφιά πανταχού παρούσες. Χαίρεσαι να κολυμπάς και να ταξιδεύεις. Υψηλός είναι επίσης ο πολιτισμός της γεύσης, με γνήσια παραδοσιακά προϊόντα και συνταγές αιώνων. Λείψανα της Αρχαιότητας και της Ενετοκρατίας παντού. Νησί ταυτόσημο της τέχνης και της φυσικής ομορφιάς.

 

περ. «Γεωτρόπιο», εφημ. EΛΕΥΘΕΡOΤΥΠΙΑ, 2004


153

 

εικ

1 Λέσβος

2 Λέσβος [πηγή: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, επίσημος δικτυακός τόπος]

3 Λέσβος [πηγή: Πειραματικό Γυμνάσιο Μυτιλήνης]

4 Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου: Αναζητήστε στοιχεία για τη Λέσβο

1 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου [πηγή: Οδυσσέας. Πολιτιστική Πύλη του Υπουργείου Πολιτισμού]

2 Οι πόλεις των συνόρων μας: Μυτιλήνη, η αρχόντισσα του αρχιπελάγους (βίντεο, 30:48min) [πηγή: Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ]

 

Eρωτήσεις κατανόησης

1 Γιατί στον τίτλο του άρθρου ονομάζεται η Μυτιλήνη «λιμάνι τέχνης και πολιτισμού»; • Δικαιολογήστε τον χαρακτηρισμό αυτό με στοιχεία από το κείμενο.

 

2 Δείξτε με βέλη στον χάρτη της Μυτιλήνης το γύρο του νησιού που προτείνει ο συγγραφέας του άρθρου.

 

149-153

 


 

B YΠOTAKTIKH ΣYNΔEΣH TΩN ΠPOTAΣEΩN

 

Ασκήσεις

 

 

 

B1 Δευτερεύουσες προτάσεις

Aκούω και μιλώ

1. Χωρίστε τις παρακάτω περιόδους σε προτάσεις:

α. «Ο κόσμος της αγοράς απλώνεται μπροστά μας, καθώς κατηφορίζουμε την οδό Ερμού» (κείμ. 3)

β. «Αυτό ήταν απαραίτητο, επειδή η περιοχή ήταν πολύ εκτεθειμένη σε πειρατικές επιδρομές» (κείμ. 1)

γ. «Οι άνεμοι, που φυσούν σχεδόν ακατάπαυστα, και το βραχώδες έδαφος δεν αφήνουν τίποτα να φυτρώσει» (κείμ. 1)

 

• Ποιες από τις προτάσεις αυτές συμπληρώνουν το νόημα μιας άλλης πρότασης, εξαρτώνται δηλαδή από μια άλλη πρόταση; • Βρείτε τες και υπογραμμίστε τες. • Θυμάστε πώς ονομάζονται οι προτάσεις αυτές; • Αν όχι, ανατρέξτε στην 8η ενότητα του βιβλίου σας.

154

2. Τι είδους πληροφορίες δίνουν οι προτάσεις που υπογραμμίσατε παραπάνω; • Σε ποιες ερωτήσεις απαντούν; • Μπορείτε να σκεφτείτε και να διατυπώσετε τις ερωτήσεις αυτές;

 

3. Bρείτε και υπογραμμίστε τις δευτερεύουσες προτάσεις στα παρακάτω αποσπάσματα:

α. «Όταν άσπριζε η κάμαρα κι έφεγγαν οι τοίχοι, τα ιστιοφόρα είχαν πια καβατζάρει τους πελώριους βράχους στην άκρη του κόλπου κι έρχονταν να φορτώσουν ξυλεία» (κείμ. 2)

β. «Με έπαιρνε σηκωτό ο πατέρας από το παράθυρο, να μ' ακουμπήσει κοιμισμένο στο κρεβάτι» (κείμ. 2)

• Tι είδους πληροφορίες δίνουν οι προτάσεις που υπογραμμίσατε; • Διατυπώστε τις ερωτήσεις στις οποίες απαντούν.

 

 

Mαθαίνω ότι:

◗ Oι δευτερεύουσες προτάσεις λειτουργούν είτε ως αντικείμενο ή υποκείμενο του ρήματος της κύριας πρότασης, π.χ. Είπε ότι θα φύγει από τον τόπο του, είτε ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί· δηλώνουν δηλαδή:

– χρόνο, π.χ. Όταν κατηφορίζεις την Ερμού, έχεις όλη την πόλη μπροστά σου.

– αιτία, π.χ. Θύμωσε, επειδή ο Γιάννης αποφάσισε να φύγει.

– σκοπό, π.χ. Τα καράβια έρχονταν (για) να φορτώσουν ξυλεία.

– αποτέλεσμα, π.χ. Μιλά πολύ σιγά, ώστε μόλις ακούγεται.

– υπόθεση, π.χ. Αν πάτε στη Μυτιλήνη, θα περάσετε ωραία.

– εναντίωση, π.χ. Αν και περνάει δύσκολα, δεν αφήνει τον τόπο του.

 

 

Kείμενο 5 [Κόρινθος]

…Λέγεται ότι πρώτοι οι Κορίνθιοι χρησιμοποίησαν τον σημερινό τρόπο κατασκευής των καραβιών κι οργάνωσης του ναυτικού κι ότι στην Κόρινθο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ναυπηγήθηκαν τριήρεις. Και φαίνεται πως ο Κορίνθιος ναυπηγός Αμεινοκλής έφτιαξε τέσσερα πολεμικά καράβια για τους Σαμιώτες. […]

Επειδή οι Κορίνθιοι έχτισαν την πόλη τους πάνω στον Ισθμό, έγινε από πολύ παλιά εμπορικό κέντρο, γιατί οι Έλληνες, τα παλιά τα χρόνια, επικοινωνούσαν περισσότερο από στεριά παρά από θάλασσα και τόσο αυτοί που έμεναν στην Πελοπόννησο όσο κι εκείνοι που κατοικούσαν έξω απ' αυτήν ήταν υποχρεωμένοι να έρχονται σε επικοινωνία μεταξύ τους διαμέσου της χώρας των Κορινθίων.

Έτσι οι Κορίνθιοι έγιναν πολύ πλούσιοι, όπως μαρτυρούν κι οι παλιοί ποιητές που επονόμασαν την πόλη πλούσια…

 

Θουκυδίδη Ιστορία, Βιβλίο Ι, 13, εκδ. Mαλλιάρης-Παιδεία, 1985

 

1 Αρχαία Κόρινθος

2 Ιστορία της Κορίνθου: Ιστορικοί χρόνοι (στοιχεία για την τριήρη) [πηγή: Δήμος Κορινθίων]

 

Διαβάζω και γράφω

1. «Λέγεται ότι πρώτοι οι Κορίνθιοι… παρά από θάλασσα…»: Βρείτε και υπογραμμίστε τις δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσματος αυτού στο κείμενο 5.

 

2. Ποιες από τις δευτερεύουσες προτάσεις αυτές είναι υποκείμενο ή αντικείμενο του ρήματος της κύριας πρότασης; • Ποιες λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί; • Τι δηλώνουν;

 


155

 

B2 Υποτακτική σύνδεση προτάσεων

Aκούω και μιλώ

1. Μελετήστε ξανά τα αποσπάσματα που σας δόθηκαν στις δραστηριότητες 1 και 3 (Ακούω και μιλώ) της υποενότητας Β1. • Με ποιους συνδέσμους εισάγονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτά;

[1. α. «Ο κόσμος της αγοράς απλώνεται μπροστά μας, καθώς κατηφορίζουμε την οδό Ερμού»
β. «Αυτό ήταν απαραίτητο, επειδή η περιοχή ήταν πολύ εκτεθειμένη σε πειρατικές επιδρομές»
γ. «Οι άνεμοι, που φυσούν σχεδόν ακατάπαυστα, και το βραχώδες έδαφος δεν αφήνουν τίποτα να φυτρώσει»]

[α. «Όταν άσπριζε η κάμαρα κι έφεγγαν οι τοίχοι, τα ιστιοφόρα είχαν πια καβατζάρει τους πελώριους βράχους στην άκρη του κόλπου κι έρχονταν να φορτώσουν ξυλεία»
β. «Με έπαιρνε σηκωτό ο πατέρας από το παράθυρο, να μ' ακουμπήσει κοιμισμένο στο κρεβάτι»]

 

Απάντηση:

 

2. Βρείτε με ποια πρόταση συνδέει κάθε σύνδεσμος που εντοπίσατε τη δευτερεύουσα πρόταση που εισάγει. • Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι κύριες και ποιες δευτερεύουσες;

 

Απάντηση:

 

3. Βρείτε τους συνδέσμους που εισάγουν τις δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσματος: «Λέγεται ότι πρώτοι οι Κορίνθιοι… παρά από θάλασσα…» (κείμ. 5)

 

Απάντηση:

 

 

Mαθαίνω ότι:

◗ Όταν δύο ή περισσότερες προτάσεις δεν είναι ισοδύναμες (η μία εξαρτάται από την άλλη), συνδέονται μεταξύ τους με κάποιον από τους υποτακτικούς συνδέσμους ή με μια αναφορική αντωνυμία. Αυτός ο τρόπος σύνδεσης των προτάσεων ονομάζεται υποτακτική σύνδεση.

◗ Συνηθισμένοι υποτακτικοί σύνδεσμοι είναι οι:

ότι, πως, να, μήπως, γιατί, επειδή, όταν, αφού, ώστε κ.ά.

 

Διαβάζω και γράφω

1. Μελετήστε το απόσπασμα: «Βούλιαζαν οι βοϊδάμαξες κι έτρεχαν απ' τα χωράφια οι συγχωριανοί να βοηθήσουν» (κείμ. 2) • Ποιες προτάσεις του αποσπάσματος συνδέονται παρατακτικά και ποιες υποτακτικά;

2. «Πολλοί οικισμοί της Μάνης έχουν κηρυχθεί "διατηρητέοι" και δεν επιτρέπεται ν' αλλάζει η εξωτερική όψη των σπιτιών» (κείμ. 1): Σε ποιο σημείο του αποσπάσματος έχουμε παρατακτική σύνδεση και σε ποιο υποτακτική;

3. «Ξεκινώντας από το ανατολικό σημείο… στην πανέμορφη Αγιάσο» (κείμ. 4): Στο απόσπασμα κυριαρχεί η παρατακτική σύνδεση των προτάσεων. Ξαναγράψτε το ίδιο, προσπαθώντας να μετατρέψετε την παρατακτική σύνδεση σε υποτακτική. • Σχολιάστε τις αλλαγές που κάνατε. • Γιατί νομίζετε ότι ο συγγραφέας του άρθρου προτίμησε την παρατακτική σύνδεση;

 

 

B3 Η στίξη στην υποτακτική σύνδεση

Kείμενο 6 H Λήμνος

εικ

Το νησί είναι γνωστό από την αρχαιότητα για το περίφημο κρασί του, που έπιναν ως εκλεκτό ποτό οι ήρωες της Ιλιάδας. Έχει να επιδείξει όμως και μια ευφάνταστη κουζίνα, που από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα πατάει πάνω στα στέρεα υλικά του λαδιού, του κρασιού, του σταριού κι ενός μοναδικού μελιού τοπικής παραγωγής.

Η Ουρανία Βαγιάκου συγκέντρωσε σε ένα βιβλίο τις γεύσεις του νησιού κι ανέλαβε να μας μυήσει. Αν, λοιπόν, βρεθείτε στη Λήμνο, θα δοκιμάσετε φλομάρια (χυλοπίτες δηλαδή) με κόκορα, τσουρεκάκια (δεν είναι γλυκό, αλλά στριφτές πίτες με τυρί), αστακό με χόρτα του βουνού ή με κριθαράκι, καλαμάρια γεμιστά με αμύγδαλα και σταφίδες και κλίκια (τυρόψωμα).

 

περ. «E», εφημ. EΛΕΥΘΕΡOΤΥΠΙΑ, 2002

1 Λήμνος

1 Παραδοσιακά προϊόντα - Λήμνος [Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, επίσημος δικτυακός τόπος]

3 Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα: Λήμνος (βίντεο, 30:34min) [πηγή: Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ]

156

 

 

Aκούω και μιλώ

1. Βρείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις της δεύτερης παραγράφου του κειμένου 6. • Ποιες από αυτές χωρίζονται με κόμμα από τις κύριες και ποιες όχι; • Οι δευτερεύουσες προτάσεις που χωρίζονται με κόμμα από την κύρια, από την οποία εξαρτώνται, λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί ή ως αντικείμενο ή υποκείμενο;

[Η Ουρανία Βαγιάκου συγκέντρωσε σε ένα βιβλίο τις γεύσεις του νησιού κι ανέλαβε να μας μυήσει. Αν, λοιπόν, βρεθείτε στη Λήμνο, θα δοκιμάσετε φλομάρια (χυλοπίτες δηλαδή) με κόκορα, τσουρεκάκια (δεν είναι γλυκό, αλλά στριφτές πίτες με τυρί), αστακό με χόρτα του βουνού ή με κριθαράκι, καλαμάρια γεμιστά με αμύγδαλα και σταφίδες και κλίκια (τυρόψωμα).]

Απάντηση:

 

2. «ανέλαβε να μας μυήσει» (κείμ. 6): Τι φανερώνει η δευτερεύουσα πρόταση του αποσπάσματος; • Παίζει ρόλο επιρρηματικού προσδιορισμού, υποκειμένου ή αντικειμένου; • Γιατί νομίζετε ότι δεν χωρίζεται με κόμμα από την κύρια πρόταση;

Απάντηση:

 

3. Παρατηρήστε για άλλη μία φορά το απόσπασμα: «Λέγεται ότι πρώτοι οι Κορίνθιοι … παρά από θάλασσα…» (κείμ. 5) • Σε ποιες περιπτώσεις υποτακτικής σύνδεσης προτάσεων χωρίζεται η κύρια πρόταση από τη δευτερεύουσα με κόμμα; • Σε ποιες δεν υπάρχει κόμμα ανάμεσα στην κύρια και τη δευτερεύουσα πρόταση;

Απάντηση:

 

 

 

Mαθαίνω για το κόμμα στην υποτακτική σύνδεση

◗ Όταν μια δευτερεύουσα πρόταση λειτουργεί ως αντικείμενο ή υποκείμενο στο ρήμα μιας άλλης πρότασης, τότε οι δύο προτάσεις δεν χωρίζονται με κόμμα, π.χ. Λέγεται ότι οι πρώτοι Κορίνθιοι χρησιμοποίησαν το σημερινό τρόπο κατασκευής των καραβιών. (κείμ. 5)

◗ Όταν η δευτερεύουσα πρόταση δηλώνει κάποια επιρρηματική σχέση (χρόνο, αιτία, σκοπό κ.λπ.), τότε συνήθως χωρίζεται με κόμμα από την πρόταση που προσδιορίζει, π.χ. O κόσμος της αγοράς απλώνεται μπροστά μας, καθώς κατηφορίζουμε την οδό Ερμού. (κείμ. 3)

 

 

Διαβάζω και γράφω

Γράψτε μια παραδοσιακή συνταγή του τόπου σας, μια συνταγή για κάποιο γλυκό ή φαγητό. Aν δεν γνωρίζετε, ρωτήστε τη μητέρα ή τη γιαγιά σας ή άλλο συγγενικό σας πρόσωπο. • Χρησιμοποιήστε υποτακτική σύνδεση προτάσεων. • Προσέξτε σε ποιες περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσετε κόμμα.

 

 


 

Γ ΣHMEIA ΣTIΞHΣ

 

Ασκήσεις

 

 

 

Aκούω και μιλώ

1. Ξαναθυμηθείτε τις περιπτώσεις στις οποίες βάζουμε κόμμα (συμβουλευτείτε τις ενότητες 8 και 10) και συζητήστε τες στην τάξη.

 

2. Διαβάστε τα παρακάτω αποσπάσματα δυνατά και ακούγοντάς τα παρατηρήστε πότε χρησιμοποιείται το κόμμα:

 

α. «Tο Γύθειο, η Αρεόπολη, το Οίτυλο, ο Κάμπος, ο Κότρωνας και άλλα 270 χωριά και χωριουδάκια αποτελούν τη Μάνη» (κείμ. 1)

β. «Έτρεχα τότε στο γωνιακό υπνοδωμάτιο, έσπρωχνα ένα σκαμνί στο παράθυρο, μα μονάχα τη βάρκα μας κατάφερνα να δω» (κείμ. 2)

γ. «Tον έξω κόσμο τον γνώρισα, τον έφαγα με το κουτάλι» (κείμ. 2)

δ. «Αν βρεθείτε στη Λήμνο, θα δοκιμάσετε φλομάρια» (κείμ. 6)

157

3. Διαβάστε δυνατά τα παραπάνω αποσπάσματα. • Σε ποια σημεία παρατηρείτε παύση, ένα μικρό σταμάτημα της φωνής σας; • Πώς αποδίδεται αυτή η παύση στον γραπτό λόγο; • Διαλέξτε τα σωστά, βάζοντας ✓ στα κατάλληλα κουτάκια:

 

Bάζουμε κόμμα
Για να χωρίσουμε κύριες από δευτερεύουσες προτάσεις
Πριν από κάθε σύνδεσμο
Στο τέλος μιας περιόδου
Για να χωρίσουμε όμοιες προτάσεις στο ασύνδετο σχήμα
Για να χωρίσουμε λέξεις ή φράσεις ασύνδετες
Για να χωρίσουμε το αντικείμενο από το υποκείμενο
Για να χωρίσουμε την κλητική από την υπόλοιπη πρόταση (π.χ. Γιάννη, έλα κοντά μας)

 

4. Θυμηθείτε τον ορισμό της περιόδου στην ενότητα 8. Ποιο ρόλο παίζει η τελεία εκεί;

 

5. Διαβάστε δυνατά το κείμενο 6.

• Διαλέξτε το σωστό, βάζοντας ✓ στο κατάλληλο κουτάκι:

 

Tελεία βάζουμε
για να αποδώσουμε
στον γραπτό λόγο
Μεγάλο σταμάτημα της φωνής
Μικρό σταμάτημα της φωνής
Καθόλου σταμάτημα της φωνής

 

 Kείμενο 7 [Tο τρενάκι του Πηλίου]

[…]Δεν έχει καν το ύφος ότι εκτελεί συγκοινωνία. Θαρρείτε πως βγήκε περίπατο για τη δική του ευχαρίστηση. Πηγαίνει αργά – σαν για να χαρεί περισσότερο τη φύση και τον ανοιξιάτικο ήλιο. Σταματάει κατά το κέφι του – σαν για να θαυμάσει μια ωραία θέα. Και στους μικρούς σταθμούς όπου ξαποσταίνει από το άσθμα του, δημιουργεί μια ατμόσφαιρα οικεία και εγκάρδια.

Στους σταθμούς αυτούς είναι ανθισμένα πεζούλια, καφενεδάκια κάτω από ριγηλές* λεύκες, κόσμος που γνωρίζεται με τον κόσμο του τρένου. Αρχίζουν, λοιπόν, ατέλειωτες κουβέντες, ο μοναδικός υπάλληλος του τρένου παίρνει παραγγελίες και καλάθια για τον παραπέρα σταθμό, ένας ρομαντικός ταξιδιώτης κατεβαίνει να κόψει λουλούδια των χωραφιών, άλλοι παραγγέλνουν καφέ, άλλος πάει για τις μικρές του ανάγκες πίσω από τις ανθισμένες βραγιές… Tο μικρό τρένο δίνει σ' όλους καιρό – για όλ' αυτά. Κι όταν σφυρίζει, δεν είναι για ν' αναγγείλει ασυζήτητα ότι φεύγει, αλλά για να ρωτήσει: «Ε, τι λέτε; Πάμε τώρα;». Κι αν κανείς πίσω από τις ανθισμένες βραγιές δεν έχει τελειώσει ακόμα, το μικρό τρένο τον περιμένει με μακροθυμία. Δεν βιάζεται!

Κι αλήθεια: γιατί να βιαστεί; Θα ήταν ανόητο. Είναι τόσο ωραία όλα: το ανοιξιάτικο πρωί, η φύση, ο Παγασητικός… Tόσο ωραία! Πουθενά αλλού δεν θα 'βρισκε κανείς τόση ομορφιά συνδυασμένη με τόση πραότητα και ειρήνη! Όλη η φύση, από το Bόλο στις Μηλιές, έχει μια κυριακάτικη εμφάνιση. Όλα είναι καθαρά στα μικρά χωριά που περνάμε –Αγριά, Λεχώνια– όλα είναι γιορταστικά στα χωράφια, στο φως, στα νερά του κόλπου! Στ' ακροθαλάσσι, μπρος στη φωτεινή, την ονειρώδη γαλήνη του γλαυκού Παγασητικού, βλέπεις γέρικες βάρκες, ξεχασμένες σε μια γλυκιά υπνηλία· κάτω από τις ασημένιες ελιές βόσκουν νωθρά κοπάδια προβάτων· σ' όλο το μάκρος του δρόμου κυλάν ρυάκια ανάμεσα από παπαρούνες και χαμομήλια· οι κερασιές είναι ανθισμένες κι ο ανοιξιάτικος αέρας είναι γεμάτος ευωδίες.

 

eik

 

* ριγηλός: αυτός που τρεμουλιάζει, που τρέμει από το κρύο, τον αέρα.

Κώστας Oυράνης, Tαξίδια στην Ελλάδα, εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1998

 

1 Τρενάκι του Πηλίου: αναζητήστε τη διαδρομή του στο δυναμικό χάρτη [πηγή χάρτη: Περιφερειακές Eνότητες Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας] 

1 Το τρενάκι έχει την ιστορία του - Το τρενάκι του Πηλίου [πηγή: Δήμος Βόλου,επίσημος δικτυακός τόπος]

158

 

 

Διαβάζω και γράφω

1. Υπογραμμίστε όλες τις προτάσεις του κειμένου 7 που έχουν ερωτηματικό στο τέλος και όλες όσες έχουν θαυμαστικό. • Tι εκφράζει καθεμιά απ' αυτές;

 

2. Ανατρέξτε στην 1η ενότητα του βιβλίου σας και στη γραμματική σας και γράψτε σε ποιες προτάσεις βάζουμε ερωτηματικό. • Σε ποιες προτάσεις βάζουμε θαυμαστικό;

 

 

Aκούω και μιλώ

1. Συζητήστε στην τάξη τι κερδίζει το κείμενο με τα ερωτηματικά και τα θαυμαστικά που έχει χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας του.

 

2. Εντοπίστε τα σημεία εκείνα στα οποία υπάρχει διπλή τελεία. • Γιατί τη χρησιμοποιεί ο συγγραφέας; • Tι θέλει να δηλώσει με αυτήν;

 

3. Σ' ένα σημείο του κειμένου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί εισαγωγικά. Σε ποιο; • Σε τι του χρησιμεύουν τα εισαγωγικά;

 

4. Bρείτε τα δύο σημεία του κειμένου στα οποία ο συγγραφέας χρησιμοποιεί αποσιωπητικά. • Tι θέλει να δηλώσει με αυτά σε καθεμιά περίπτωση;

 

5. Bρείτε τη διπλή παύλα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στο κείμενο 7. • Γιατί τη χρησιμοποιεί; • Σε τι τον εξυπηρετεί;

 

6. Λίγο παρακάτω, στην υποενότητα Δ, θα βρείτε ένα απόσπασμα από μία σελίδα λεξικού. Προσέξτε την άνω τελεία που υπάρχει στην πρώτη σειρά. • Συζητήστε στην τάξη γιατί χρησιμοποιείται αυτό το σημείο στίξης. Tι εξυπηρετεί;

 

7. Στο ίδιο απόσπασμα του λεξικού παρατηρήστε και συζητήστε τη χρήση της διπλής τελείας. • Tι συμπεράσματα βγάζετε για τον ρόλο που παίζει στον γραπτό λόγο;

 

8. Στο κείμενο 6, βρείτε τα σημεία εκείνα στα οποία χρησιμοποιούνται παρενθέσεις. • Για ποιους λόγους τις χρησιμοποιεί ο συγγραφέας;

 

 

Διαβάζω και γράφω

1. Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας από τη συζήτηση που προηγήθηκε στην τάξη και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Αν θέλετε, συμβουλευτείτε και το βιβλίο γραμματικής.

 

Γράψε τις απαντήσεις σου στις παρακάτω γκρι γραμμές. Για γρήγορη μετακίνηση πάτα το πλήκτρο tab ⭾ και για επιστροφή τα πλήκτρα shift+tab ⭾

 

Σημείο στίξης Tο χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε…
Διπλή τελεία  
Εισαγωγικά  
Αποσιωπητικά  
Διπλή παύλα  
Άνω τελεία  
Παρένθεση  
Θαυμαστικό  

 

2. Ηχογραφήστε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων (ενός λεπτού). • Στη συνέχεια μετατρέψτε το προφορικό κείμενο σε γραπτό, σημειώνοντας τα κατάλληλα σημεία στίξης.

1 Ψηφιακό Αρχείο της ΕΡΤ

 


159

 

Δ XPHΣH ΛEΞIKΩN

 

τόπος (ο) 1. τοποθεσία, μέρος, περιοχή· ΦΡ (λογ.) (α) κατά τόπους κατά περιοχές, τοπικά: ~ θα σημειωθούν βροχοπτώσεις (β) κρανίου τόπος ο Γολγοθάς (βλ.λ.) (γ) Άγιοι Τόποι τα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Χριστός (δ) (λογ.) επί τόπου με παρουσία (κάποιου) σε αυτό τον ίδιο τον τόπο που τον ενδιαφέρει: ο νομάρχης θα μεταβεί ~ για να επιβλέψει το έργο , (μτφ) μένω στον τόπο πεθαίνω ακαριαία: τον χτύπησε σφαίρα και έμεινε στον τόπο (στ) αφήνω (κάποιον) στον τόπο σκοτώνω (κάποιον) ακαριαία: τον χτύπησε με δύναμη και τον άφησε στον τόπο (ζ) κοινός τόπος η κοινοτοπία (βλ.λ.) η ανάγκη περιορισμού των ελλειμάτων αποτελεί κοινό τόπο πλέον (η) άλλοι τόποι, άλλοι άνθρωποι τα ανθρώπινα ήθη και έθιμα ποικίλλουν από τόπο σε τόπο (θ) από τόπο σε τόπο σε διάφορες περιοχές: η λαϊκή μας μούσα διαφέρει ~ τόπος αναπαύσεως το νεκροταφείο. 2. το μέρος από το οποίο κατάγεται ή στο οποίο διαμένει (κάποιο) (χωριό, πόλη ή χώρα), η πατρίδα: νοσταλγώ τον ~ μου || ο ~ τόπος μας είναι ξεχασμένος από το κράτος· ΦΡ. (α) (παροιμ.) παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο βλ. λ. παπούτσι 3. ο χώρος που καταλαμβάνει ένα αντικείμενο, η θέση στην οποία βρίσκεται: κάθε πράγμα βρισκόταν στον ~ τόπο του ΦΡ (α) πιάνω τόπο βλ. λ. πιάνω (β) (μτφ.) δίνω τόπο στη συγκρατώ τον θυμό μου, παύω να είμαι οργισμένος: δώσε τόπο στην οργή πια· αφού βλέπεις ότι έχει μετανιώσει! (γ) κάνω τόπο (σε κάποιον) αφήνω ελεύθερο χώρο: κάνε τόπο να περάσουμε! (δ) τόπο στα νιάτα! (ως σύνθημα) για την ανάγκη ανανέωσης ενός χώρου (εργασιακού, πολιτικού κ.ά.) σε έμψυχο υλικό με προώθηση νεότερων στελεχών: είναι καιρός να αποσυρθεί η παλαιά φρουρά από την ηγεσία της παράταξης· 4. (μτφ) θέση στο Διαδίκτυο: στον διαδικτυακό μας ~ υπάρχουν ιστοσελίδες για όλα τα αθλήματα • ΜΑΘ γεωμετρικός τόπος το σύνολο των σημείων που έχουν ορισμένη κοινή ιδιότητα και συνήθ. ανήκουν σε μια ευθεία γραμμή ή επιφάνεια ΣΧΟΛΙΟ λ. εγώ πεθαίνω.

[ΕΤΥΜ. αρχ. αγν. ετύμου. Εντελώς υποθετικές και ανεπιβεβαίωτες θεωρούνται οι επιχειρηθείσες συνδέσεις με λιθ. tenku = “εκτείνω, εξαπλώνομαι”, με αρχ. αγγλ. bafian = “συναινώ, παρέχω, επιτρέπω” και με αρχ. σλαβ. tepo “χτυπώ”, οι οποίες προϋποθέτουν δυσερμήνευτες μεταβολές.]

-τόπος β’ συνθετικό για τον σχηματισμό λέξεων που δηλώνουν: 1. τόπο ή περιοχή γεμάτη από κάτι: θαμνό-τοπος 2. τόπο που προορίζεται για κάτι: βοσκό-τοπος, κυνηγό-τοπος, βιό-τοπος 3. τόπο που έχει συγκεκριμένη ιδιότητα: ξερό-τοπος, αγριό-τοπος.

[ΕΤΥΜ Β’ συνθ. της Αρχ. και Ν. Ελληνικής, που προέρχεται από το ουσ. τόπος και εμφανίζεται τόσο σε κληρονομηθέντα σύνθετα (λ.χ. αρχ. ά-τοπος, έκ-τοπος, μτγν. ιδιό-τοπος όσο και σε ελληνογενείς ξεν. όρους (λ.χ. αγγλ. bio-tope), που επεκτάθηκε σε γενικότερη χρήση (λ.χ. δασό-τοπος, ερημό-τοπος)].

τοποτηρητής (ο) 1. πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να αντικαθιστά (κάποιον), όταν απουσιάζει (λ.χ. ο κληρικός που αναπληρώνει τον επίσκοπο χηρεύουσας επισκοπής) 2. (μτφ.) το πρόσωπο που τοποθετεί κάποιος κάπου, για να επιτηρεί, να εποπτεύει και να του αναφέρει τι γίνεται: «ο υπουργός Εξωτερικών δεν είδε με καλό μάτι την τοποθέτηση τοποτηρητή του πρωθυπουργού δίπλα του» (εφημ.) - τοποτηρητεία (η)

[ΕΤΥΜ. μτγν. « τοποτηρώ (-έω) « τόπος + τηρώ)

τοποχρονολογία (η) [1892] (τοποχρονολογιών) (στη βιβλιογραφία) ο τόπος, η χρονολογία και το εκδοτικός οίκος ενός δημοσιεύματος.

τοπωνυμία (η) [1874] (τοπωνυμιών) η ονομασία τόπου ή γεωγραφικού χώρου ΣΥΝ. τοπωνύμιο ΣΧΟΛΙΟ λ. –ιος.

[ΕΤΥΜ. Ελληνογενής ξεν. όρ. « γαλλ. toponymie]

τοπωνυμικός, -ή, -ό [1891] 1. αυτός που σχετίζεται με τις τοπωνυμίες: ~ έρευνες / κατάλογοι 2. τοπωνυμικό (το) το σύνολο των τοπωνυμίων χώρας ή περιοχής: ~ της Ηλείας.

 

 

Aκούω και μιλώ

1. Πόσες σημασίες της λέξης «τόπος» δίνονται σε αυτή τη σελίδα του λεξικού;

 

2. Ο τίτλος της ενότητας αυτής του βιβλίου σας περιέχει τη λέξη «τόπος». • Ποια σημασία έχει; • Διαλέξτε μία από όσες διαβάσατε στο λεξικό.

 

3. Πλάι στο λήμμα «τόπος» υπάρχει (ο). Καταλαβαίνετε τι σημαίνει;

 

 

Διαβάζω και γράφω

1. Στο κείμενο 7 υπάρχει η λέξη «καιρός». Βρείτε σε ένα λεξικό τις σημασίες που μπορεί να έχει η λέξη αυτή και γράψτε στο τετράδιό σας αυτή που νομίζετε ότι δίνει την ερμηνεία της λέξης μέσα στο συγκεκριμένο κείμενο.

 

2. Στο τέλος κάθε λήμματος στη σελίδα του λεξικού που σας δόθηκε γράφει ΕΤΥΜ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; • Τι σημαίνει «ετυμολογία της λέξης»;

 

3. Καταγράψτε τις συντομογραφίες που υπάρχουν στη σελίδα του λεξικού που σας δόθηκε. • Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει καθεμιά; • Αν όχι, ανοίξτε ένα λεξικό. Στις πρώτες του σελίδες θα τις βρείτε.

 

4. Ένα λεξικό μπορεί να είναι: ερμηνευτικό, ορθογραφικό, ετυμολογικό, συνωνύμων - αντιθέτων κ.ά. Τι άλλο μπορεί να είναι ένα λεξικό; • Ξέρετε άλλα είδη λεξικών;

 

5. Τι σημαίνει «ερμηνευτικό» και τι «ετυμολογικό» λεξικό;

 

1Τα ηλεκτρονικά λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα

 


160

 

Ε ΔPAΣTHPIOTHTEΣ ΠAPAΓΩΓHΣ ΛOΓOY

Aκούω και μιλώ

1. Ποια από τις φωτογραφίες της πρώτης σελίδας της ενότητας σας θυμίζει τον τόπο σας; • Για ποιους λόγους; • Συζητήστε στην τάξη: αν σας ζητούσαν να βγάλετε μια αντιπροσωπευτική φωτογραφία από τον τόπο σας, τι θα φωτογραφίζατε και γιατί;

 

2. Ο συγγραφέας στο κείμενο 8 που ακολουθεί μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια. • Ποιες εικόνες (οπτικές και ακουστικές) της πόλης του δίνει στο κείμενο; • Αν περπατούσατε στον δρόμο της πόλης αυτής, τι θα μυρίζατε; • Ποια στοιχεία συνθέτουν, σύμφωνα με τον συγγραφέα, την εικόνα της πόλης του και τον πολιτισμό της;

 

 

εικ

Kείμενο 8 Αναμνήσεις από την Αλεξάνδρεια

Οι αφεντάδες παίζουν τάβλι, αδιάφοροι για τον ήχο της θάλασσας και τη φωνή της Ομ Καλσούμ που ξεχύνεται στην ατμόσφαιρα. Τα ζαχαροπλαστεία ξεχειλίζουν από ποικιλόχρωμα γλυκά, πολύχρωμα λουκούμια, ιριδίζοντα ποτά. Στο δρόμο τα καροτσάκια πουλάνε ξερά φρούτα, ελιές, αρνίσια σουβλάκια και το τσάι με τη μέντα.

Αντικριστά, λαμπτήρες με νέον και λάμπες πετρελαίου, μεγάλα κτίρια και ταπεινά μαγαζάκια, κάρα και αμερικάνικα αυτοκίνητα· η Αλεξάνδρεια δείχνει ταυτόχρονα τα δύο της πρόσωπα.

Η τρυφερότητα, η φιλοξενία, το χιούμορ μ' ανέθρεψαν και με πότισαν όσο και οι τηγανίτες από κουκιά και ο χυμός των χαρουπιών.

 

Ζωρζ Μουστακί, Αναμνήσεις από την Αλεξάνδρεια

περ. Oμπρέλα, 2002

1 Αλεξάνδρεια

~1 Νέζερ Χαρά, «Ούμ Καλσούμ» [πηγή: εφημ. Το Βήμα]

 

 

Διαβάζω και γράφω

1. Γράψτε για το ημερολόγιό σας μια παράγραφο για τις αλλαγές που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή που μένετε ή άλλες αλλαγές που προβλέπετε ότι θα γίνουν. • Παράλληλα, γράψτε και τα συναισθήματα που σας προκαλούν οι αλλαγές αυτές.

 

2. Γνωρίστε τα τοπωνύμια ή τα ονόματα μεγάλων οδών της περιοχής σας. • Από πού προέρχεται η ονομασία της πόλης ή του χωριού σας; • Βρείτε και καταγράψτε τέτοιου είδους πληροφορίες και διαβάστε τες στην τάξη σας, για να γνωρίσετε καλύτερα την περιοχή σας.

 

3. Από ένα σχολείο που βρίσκεται μακριά από το δικό σας, σας ζητούν ένα κείμενο για την περιοχή σας, για να το δημοσιεύσουν στη σχολική τους εφημερίδα. Γράψτε τους για τον τόπο σας, το όνομά του, τις φυσικές ομορφιές του, το πώς ήταν παλιότερα και σήμερα (σπίτια, δρόμοι κ.λπ.), κάποια γνωστή προσωπικότητα που έζησε σε αυτόν ή όποιο άλλο στοιχείο σάς εντυπωσιάζει. • Μπορείτε να καθορίσετε –με τη βοήθεια του καθηγητή σας– 3-4 κριτήρια αξιολόγησης που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε για να κρίνετε τα κείμενά σας; • Μην παραλείψετε να συμπεριλάβετε σε αυτά τη σωστή χρήση των σημείων στίξης που διδαχτήκατε σε αυτή την ενότητα.

 


161

 

Διαθεματική εργασία

«Αποφασίσατε να ετοιμάσετε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τον τόπο σας (πόλη ή χωριό) το οποίο θα μπορείτε να δίνετε σε ξένους για να τον γνωρίσουν ή να το αναρτήσετε στο διαδίκτυο για να προσελκύσετε επισκέπτες στην περιοχή σας».

 

◗ Χωριστείτε σε ομάδες.

– Η πρώτη θα ασχοληθεί με την ιστορία του τόπου.

– Η δεύτερη με την αρχιτεκτονική (σπίτια, δημόσια κτίρια κ.λπ.).

– Η τρίτη με τοπική μουσική και χορούς.

– Η τέταρτη με την τοπική κουζίνα-κρασιά / προϊόντα της περιοχής.

– Η πέμπτη με ήθη και έθιμα των κατοίκων.

– Η έκτη με τις ασχολίες-επαγγέλματα των κατοίκων.

– Η έβδομη με το φυσικό περιβάλλον.

◗ Κάθε ομάδα θα συγκεντρώσει υλικό από διάφορα βιβλία και το διαδίκτυο. Παράλληλα θα συγκεντρώσει και φωτογραφίες για τον τόπο στο παρελθόν και σήμερα.

◗ Μπορείτε ακόμα να πάρετε και συνεντεύξεις από παλιούς κατοίκους της περιοχής, που θα σας μιλήσουν για τις αλλαγές που έγιναν στον τόπο σας. Τέλος, συνθέστε το φυλλάδιό σας με τα στοιχεία που συγκεντρώσατε.

 

AΣ ΘYMHΘOYME TI MAΘAME Σ' AYTH THN ENOTHTA

Δες εδώ

 


 

Τετράδιο εργασιών

74

 

Δευτερεύουσες προτάσεις – Yποτακτική σύνδεση προτάσεων – Σημεία στίξης

Kείμενο 1 Oι περιστεριώνες της Τήνου

εικ

Με μικρούς πύργους μοιάζουν οι περιστεριώνες της Τήνου, καθώς υψώνονται ευθύγραμμοι και αυτοτελείς μέσα στις ρεματιές και τα περιβόλια.

Ορθώνονται διάσπαρτοι –αληθινά θαυμαστά μνημεία τηνιακής αρχιτεκτονικής– ανάμεσα σε χωράφια και μποστάνια και πάντοτε κοντά σε ρεματιές, με την πρόσοψη να κοιτάζει το ποτάμι. Πάνω από 1.000 περιστεριώνες κοσμούν το νησί και όλοι είναι ξεχωριστοί, αφού κανείς, δεν μοιάζει με τον άλλο, χάρη στη δημιουργική έμπνευση του Τηνιακού τεχνίτη. Η εκτροφή των περιστεριών στο νησί λέγεται ότι ξεκίνησε κατά την ενετική περίοδο.

Άπειροι συνδυασμοί και θέματα από την έμπνευση του Τηνιακού καλλιτέχνη με αδούλευτες λεπτές σχιστόπλακες, με κυρίαρχα σχέδια το κυπαρίσσι, τον ήλιο, το ρόμβο και τα τρίγωνα. Τα ανοίγματα είναι μικρά, ίσα να χωρά το περιστέρι, ώστε να μην μπορούν να μπουν άλλα πουλιά –εχθροί των περιστεριών– όπως η κουρούνα. Τα πολλά διαζώματα δημιουργούν την εντύπωση μεγάλου και πολυώροφου κτιρίου, μιας πυργοειδούς κατασκευής, οι διακοσμήσεις του ακροδώματος της οποίας την καθιστούν ακόμα περισσότερο επιβλητική.

 

ένθετο «Περιηγήσεις», εφημ. Hμερησία, 2003

 

1 Tο κείμενο αυτό βρίσκεται σε έναν τουριστικό οδηγό. • Πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που δίνει μπορεί να ενδιαφέρουν έναν επισκέπτη της Τήνου; • Γιατί;

 

2 «Η εκτροφή των περιστεριών στο νησί λέγεται ότι ξεκίνησε κατά την ενετική περίοδο». Χωρίστε την περίοδο σε προτάσεις.• Ποια είναι κύρια πρόταση και ποια δευτερεύουσα;• Γιατί δεν χωρίζεται η κύρια πρόταση από τη δευτερεύουσα με κόμμα;

 

3 «Με μικρούς πύργους μοιάζουν οι περιστεριώνες της Τήνου, καθώς υψώνονται ευθύγραμμοι και αυτοτελείς μέσα στις ρεματιές και τα περιβόλια». Χωρίστε την περίοδο σε προτάσεις.• Οι προτάσεις της περιόδου συνδέονται παρατακτικά ή υποτακτικά; • Αιτιολογήστε την απάντησή σας.• Γιατί οι δύο προτάσεις της περιόδου χωρίζονται με κόμμα;• Τι είδους επιρρηματικός προσδιορισμός είναι η δευτερεύουσα πρόταση της περιόδου; • Τι δηλώνει;

 

4 Εκτός από κόμματα και τελείες, ποια άλλα σημεία στίξης χρησιμοποιεί ο συγγραφέας; • Σε ποια σημεία του κειμένου; • Τι προσφέρουν στο κείμενό του;

 

«Άπειροι συνδυασμοί και θέματα … και τα τρίγωνα».

«Τα πολλά διαζώματα … περισσότερο επιβλητική».

• Αιτιολογήστε τη χρήση του κόμματος στα αποσπάσματα.

 


75

 

Κείμενο 2 Πέντε παιδιά πολυγυρνά

(Πολύγυρου Χαλκιδικής)

εικ

Είναι αργός χορός που χορεύεται από γυναίκες στον Πολύγυρο Χαλκιδικής με τη λαβή από τον καρπό.

Είναι χορός που συνδέεται με την ιστορία του τόπου. Τα τραγούδια που λέγονται από τις γυναίκες (μέχρι τώρα χορεύονταν μόνο) είναι όλα συμβολικά. Μ' αυτά παρότρυναν τους νέους να ξεσηκωθούν κατά των Τούρκων τον καιρό των επαναστάσεων της Χαλκιδικής, μ' αυτά υμνούσαν τα κατορθώματα των Ελλήνων, ανακοίνωναν επιτυχίες της επανάστασης ή λεηλασίες, σφαγές και άλλες παρόμοιες συμφορές που δεν ήταν και λίγες στη Χαλκιδική. Πολλές φορές οι Τούρκοι παρακολουθούσαν τους χορούς και τα τραγούδια χωρίς να καταλαβαίνουν το βαθύτερο συμβολικό νόημά τους. Έτσι πέρασαν στα χρόνια μας για να διαιωνιστούν και να θυμίζουν στις ερχόμενες γενεές τη ρίζα του γένους.

ΒΗΜΑ 1ο, 2ο και 3ο: Εκτελούμε τρία βήματα, αρχίζοντας με το δεξιό μας πόδι, προς τα δεξιά. Τα βήματα εκτελούνται αργά.

ΒΗΜΑ 4ο: Φέρνουμε το αριστερό πόδι προς το κέντρο του κύκλου (προεκβολή). Συγχρόνως σηκώνουμε τα χέρια, όπως είναι δεμένα από τον καρπό, προς τα επάνω στο ύψος των ώμων και επίσης σηκωνόμαστε στα δάχτυλα των ποδιών μας (ο χρόνος του βήματος τούτου είναι πολύ μεγάλος).

ΒΗΜΑ 5ο: Κατεβάζουμε τα χέρια μας και πατούμε σ' όλο το πέλμα των ποδιών μας.

 

1 Σε τι είδους βιβλίο θα περιμένατε να βρείτε ένα τέτοιο κείμενο;

 

2 Βρείτε και υπογραμμίστε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

 

3 Με ποιες λέξεις γίνεται υποτακτική σύνδεση προτάσεων στο συγκεκριμένο κείμενο;

 

4 «Παρότρυναν, συμφορές, συνδέεται». Σε ένα λεξικό συνωνύμων - αντιθέτων βρείτε για τις λέξεις αυτές συνώνυμα και αντίθετα.

 

5 Συζητήστε στην τάξη πώς ένας παραδοσιακός χορός συνδέεται με την ιστορία ενός τόπου. Αναφερθείτε και σε σχετικά παραδείγματα χορών που γνωρίζετε.

 


Kείμενο 3 [M. Παρασκευή στην εκκλησία]

Στο μελίχλωρο φως του δειλινού η Παντάνασσα έλαμπε σαν φιλντισένιο βυζαντινό πυξίδι με υπομονή κι αγάπη δουλεμένο για να σκεπάζει τη μυρόβλητη πνοή της Παναγιάς. Τι ενότητα, περισυλλογή και χάρη από το αγκωνάρι του θεμελιού ως την ερωτική καμπυλότητα του τρούλου! Αλάκερος ο χαριτωμένος ναός ζούσε κι ανάπνεε γαλήνιος σαν ζεστός ζωντανός οργανισμός. Όλες οι πέτρες, τα σκαλίσματα, οι ζωγραφιές, οι καλόγριες, ζούσαν σαν οργανικά συστατικά του γυναικείου μοναστηριού, θαρρείς κι όλα μαζί γεννήθηκαν από τον ίδιο δημιουργικό σκιρτημό, ένα μεσημέρι.

Ποτέ δεν περίμενα πως θα 'βρισκα στις βυζαντινές ζωγραφιές τόση γλύκα, τόση θερμή ανθρώπινη κατανόηση. Είχα δει ως τώρα άγριες ασκητικές μορφές που κρατούσαν μια περγαμηνή με κόκκινα γράμματα και φώναζαν να μισήσουμε τη φύση, να φύγουμε στην έρημο, να πεθάνουμε για να σωθούμε. Μα τώρα τα χρώματα ετούτα, οι γλυκύτατες μορφές, ο Χριστός που μπαίνει στην Ιερουσαλήμ απάνω στο ταπεινό ζώο, αγαθός, χαμογελαστός, και πίσω οι μαθητές με τα βάγια κι ο λαός που τους κοιτάζει μ' εκστατικά μάτια, σαν ένα σύννεφο που περνάει και σκορπίζεται… Κι ο Άγγελος ο χαλκοπράσινος που είδα στο Αφεντικό, λεβέντης, με τα σγουρά μαλλιά, αναδεμένα με φαρδιά κορδέλα, με τ' ορμητικό δρασκέλισμα και το στέρεο καταστρόγγυλο γόνατο! Σαν να 'ναι αρραβωνιαστικός και πάει… Πού πάει με τόση χαρά και βιάση;

76

Η καμπάνα τη στιγμή εκείνη πήρε να χτυπάει σιγά, γλυκά, για την αγρύπνια του Επιτάφιου Θρήνου. Μπήκα στο ζεστό κουβούκλι της εκκλησιάς· στη μέση ο Επιτάφιος σκεπασμένος με λεμονανθούς, κι απάνω στους λεμονανθούς ξαπλωμένος νεκρός ο ακατάπαυστα πεθαμένος, ακατάπαυστα αναστημένος· μια φορά τον έλεγαν Άδωνη, τώρα Χριστό. Γύρα του γονατιστές χλωμές μαυροφόρες γυναίκες, σκυφτές απάνω του, τον θρηνούσαν. Όλη η εκκλησία μύριζε κερί σαν κυψέλη· και θυμήθηκα τις άλλες ιέρειες, τις Μέλισσες, στο ναό της Εφέσιας Άρτεμης· θυμήθηκα το ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, χτισμένο από κερί και φτερά…

 

Ν. Καζαντζάκης, αναφορά στον Γκρέκο, εκδ. Ελένης Ν. Καζαντζάκη, Αθήνα 2003

 

1 Σε ποιο βασικό στοιχείο πολιτισμού ενός τόπου αναφέρεται το κείμενο; • Αν βρισκόσαστε μαζί με τον συγγραφέα, τι θα βλέπατε, τι θα ακούγατε και τι θα μυρίζατε;

 

2 Βρείτε τα ακόλουθα αποσπάσματα στο κείμενο:

α. «Στο μελίχλωρο φως… της Παναγιάς».

β. «Αλάκερος ο χαριτωμένος ναός ζούσε κι ανάπνεε γαλήνιος σαν ζεστός ζωντανός οργανισμός».

γ. «Ποτέ δεν περίμενα… ανθρώπινη κατανόηση».

• Χωρίστε τα αποσπάσματα σε προτάσεις. • Σε ποια υπάρχει παρατακτική σύνδεση προτάσεων και σε ποια υποτακτική; • Ποιοι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται για την υποτακτική σύνδεση των προτάσεων;

 

3 Εκτός από τελείες και κόμματα, ποια άλλα σημεία στίξης χρησιμοποιεί ο συγγραφέας στο κείμενο; • Εντοπίστε τα και βρείτε γιατί τα χρησιμοποιεί. • Τι εκφράζει με καθένα απ' αυτά;

 

4 Βρείτε τις λέξεις «μελίχλωρο, μυρόβλητη, ασκητικές, εκστατικά, ακατάπαυστα». • Ξέρετε τι σημαίνουν; • Βρείτε τις σημασίες τους στο λεξικό και γράψτε τες στο τετράδιό σας.

 


Κείμενο 4 Μαφάλντα – κόμικ

eik

77

 

1 Τι έπαθε ο Μανολίτο; • Τι έκαναν οι φίλοι του για να τον βοηθήσουν; • Είχε αποτέλεσμα η προσπάθειά τους;

 

2 Τι κάνει αυτή την ιστοριούλα αστεία;

 

3 Ποια σημεία στίξης χρησιμοποιούνται στο κόμικ; • Δικαιολογείται η χρήση τους από τον συγγραφέα;

 

4 «Λόξιγκας είναι η γρήγορη εισπνοή που οφείλεται στην απότομη σύσπαση του διαφράγματος και συνοδεύεται από έναν χαρακτηριστικό ήχο». Χωρίστε το απόσπασμα σε προτάσεις. • Ποια είναι κύρια και ποιες δευτερεύουσες; • Σε ποιο σημείο έχουμε παρατακτική σύνδεση προτάσεων και σε ποιο υποτακτική;

 


Kείμενο 5 Tο θαυμαστικό

«Mα είναι καταπληκτικό! Γράφω σαράντα ολόκληρα χρόνια και δεν έχω βάλει ούτε μια φορά θαυμαστικό!… Xμ!… Πού διάολο μπαίνει αυτός ο μπελάς;» […]

– Mάρθα, ψιθύρισε, και σκούντηξε τη γυναίκα του, που πάντοτε καμάρωνε για τα χρόνια που πέρασε εσωτερική στο λύκειο. Ξέρεις, μάτια μου, πού βάζουμε θαυμαστικό, όταν γράφουμε;

– Kαι βέβαια ξέρω! Eφτά χρόνια έμεινα εσωτερική. Ξέρω όλη τη γραμματική απέξω κι ανακατωτά. Aυτό το σημείον στίξεως χρησιμοποιείται εις τας προσφωνήσεις, τας αναφωνήσεις και όταν θέλομεν να εκφράσομεν ενθουσιασμόν, αγανάκτησιν, χαράν, οργήν, και άλλα συναισθήματα.

εικ

«Ωραία! συλλογιζόταν ο Περεκλάντιν. Eνθουσιασμό, αγανάκτηση, χαρά, οργή και άλλα συναισθήματα…»

O υπουργικός γραμματέας βυθίστηκε στις σκέψεις του. Σαράντα χρόνια μουτζούρωνε χαρτιά, είχε γεμίσει χιλιάδες κόλες, μυριάδες, και όμως δεν θυμάται ούτε μια μονάχα γραμμή που να εκφράζει ενθουσιασμό, αγανάκτηση ή κάτι τέτοιο.

«Kαι άλλα συναισθήματα… συλλογιζόταν. Mα τι χρειάζονται τα συναισθήματα στα υπηρεσιακά έγγραφα; Aκόμα κι ένας αναίσθητος μπορεί να τα συντάξει…» […]

…Mαρτύρησε όλη τη νύχτα. Mα και το πρωί δεν τον άφησε καθόλου το φάντασμα. […] Bγαίνοντας στο δρόμο φώναξε ένα έλκηθρο και, καθώς πλησίαζε ο αμαξάς, νόμισε πως αντί για έλκηθρο ερχόταν καταπάνω του ένα πελώριο θαυμαστικό.

Πέρασε το κατώφλι του γραφείου και ο κλητήρας τού φάνηκε σαν θαυμαστικό. Όλα του μιλούσαν για ενθουσιασμό, αγανάκτηση, οργή. Έπιασε τον κοντυλοφόρο και νόμισε πως κρατούσε ένα θαυμαστικό στα δάχτυλά του… O Περεκλάντιν βούτηξε την πένα στο καλαμάρι και υπέγραψε: «E. Περεκλάντιν, γραμματεύς!!!»

Kαι απλώνοντας αυτά τα τρία θαυμαστικά στην αράδα, δοκίμαζε ενθουσιασμό, αγανάκτηση, χαρά και την ίδια στιγμή έβραζε από το κακό του.

– Για κοίτα! Για κοίτα! μουρμούρισε καρφώνοντας το βλέμμα του στον κοντυλοφόρο.

Tο φωτεινό θαυμαστικό, ικανοποιημένο πια, εξαφανίστηκε.

 

Άντον Tσέχοφ, Διηγήματα, μτφρ. Kυρ. Σιμόπουλος, εκδ. Θεμέλιο, Aθήνα 2000

78

 

1 Γιατί τόσα χρόνια αυτός ο υπάλληλος δεν είχε χρησιμοποιήσει θαυμαστικό στα υπηρεσιακά του έγγραφα;

 

2 Γιατί η γυναίκα του Περεκλάντιν εξηγεί στην καθαρεύουσα πότε χρησιμοποιείται το θαυμαστικό;

 

3 «Ξέρεις, μάτια μου, πού βάζουμε θαυμαστικό, όταν γράφουμε;»: Εξηγήστε τη χρήση των κομμάτων στο απόσπασμα.

 

4 «Σαράντα χρόνια μουτζούρωνε … ή κάτι τέτοιο.»: Βρείτε στο απόσπασμα αυτό πώς συνδέονται οι προτάσεις μεταξύ τους.

 

5 «Έπιασε τον κοντυλοφόρο… γραμματεύς!!!»: Εξηγήστε τη χρήση των σημείων στίξης στο απόσπασμα.

 

6 Μελετήστε το ντοσιέ με τις εκθέσεις που γράψατε όλη τη χρονιά. • Παρατηρήστε ποιο σημείο στίξης χρησιμοποιήσατε περισσότερο και ποιο απουσιάζει εντελώς από τα γραπτά σας. • Γράψτε ένα κείμενο με τις παρατηρήσεις σας αυτές και εξηγήστε τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτές τις επιλογές των σημείων στίξης. Προσέξτε στο κείμενό σας αυτό να χρησιμοποιήσετε σωστά τα σημεία στίξης και, ίσως, κάποια από αυτά που παραβλέψατε όλο τον χρόνο.

 


Κείμενο 6 [Στα χωριά του Πηλίου]

εικ

Μπήκε στο λεωφορείο Πορταριάς - Mακρυνίτσας που γέμισε ασφυκτικά από μαθητές λυκείου που επέστρεφαν στα χωριά τους και ενήλικες φορτωμένους πακέτα και δέματα ήταν ένα χαρούμενο λεωφορείο τα παιδιά έλεγαν τα γνωστά δικά τους πειράζονταν αντάλλασσαν κρίσεις για το κρίσιμο ματς των τοπικών ομάδων εξυπακούεται ότι θα κέρδιζε η Nίκη Bόλου και θα τους πατούσαν τους αιώνιους αντιπάλους της αντίζηλης πόλης του κάμπου.

Έφτασαν στην Πορταριά κι άδειασε όλο το λεωφορείο η Aντρέα είχε αποφασίσει να πάει στη Mακρυνίτσα της άρεσε καλύτερα κι άλλωστε τη θυμόταν με νοσταλγία απ’ την εποχή της τελευταίας σχολικής εκδρομής της γνωστής πενθήμερης.

Tο λεωφορείο άφησε όλους τους τελευταίους επιβάτες στο έμπα του χωριού άρχισαν ν’ ανηφορίζουν τον κεντρικό δρόμο και άλλος αποδώ κι άλλος αποκεί χάθηκαν στα στενά σοκάκια.

Tα μαγαζιά με τα γλυκά του κουταλιού τα δήθεν σπιτικά και φτιαγμένα επιτόπου και τα γνωστά τουριστικά ήταν θεόκλειστα και αμπαρωμένα

Eυγενία Φακίνου, Tυφλόμυγα, εκδ. Kαστανιώτη, 2000

 

 Σημειώστε τα σημεία στίξης στο παραπάνω κείμενο.

 


79

 

Κείμενο 7 Η γιαγιά μου η Αθήνα

εικ

Έχω ζήσει σε πολλές πόλεις μερικές απ’ αυτές το Σίντνεϊ τη Νέα Υόρκη τις αγάπησα πολύ κι ευχαρίστως θα τις ξανάβλεπα για λίγο έστω και μια φορά στα πέντε χρόνια αλλ’ όση ζωή μου μένει ακόμα εδώ προπάντων στην Αθήνα θα ’θελα να τη ζήσω κι εδώ όταν έρθει κάποτε εκείνη η ώρα εδώ να τελειώσω τις μέρες μου ως τότε σκέφτομαι καμιά φορά δεν θα ’χει μείνει σχεδόν τίποτα απ’ την Aθήνα μου εκείνη την Aθήνα που αγάπησα μα κάτι μέσα μου μου λέει πως ίσως να ’χω κι άδικο γιατί εκτός κι αν γίνει πια καμιά μεγάλη κοσμογονική αλλαγή θα μένουν πάντως για πολύ καιρό ακόμα για πάντα ελπίζω ο λόφος του Λυκαβηττού κι ο λόφος του Φιλοπάππου ως τότε βέβαια θα ’χουν «αξιοποιηθεί» από κάποια κακόγουστη δημοτική ή κρατική υπηρεσία και θα ’χουν μαντρωθεί με συρματοπλέγματα μα τα παιδιά και τα ζευγάρια των ερωτευμένων θα βρίσκουν πάντα έναν τρόπο ν’ ανοίγουν ένα πέρασμα για να μπορούνε να τρυπώνουν μέσα όσο κι αν μολυνθεί η ατμόσφαιρα δεν πρόκειται ν’ αλλάξει πολύ το μελιχρό αθηναϊκό φθινόπωρο ο ήπιος αθηναϊκός χειμώνας με τις αλκυονίδες μέρες του η μεθυστική άνοιξη και το ναρκωτικό καλοκαίρι που έχει πότε πότε και τις βραδινές του αύρες όσο κι αν ρυπανθεί ο Σαρωνικός θα μένει ελπίζω πάντα κάποια σχετικά καθαρή ακρογιαλιά οι άνθρωποι μπορεί στο μεταξύ να πηγαίνουν στη Σελήνη για δουλειές μα η μαγεία του φεγγαριού τη στιγμή που ξεπροβάλλει πάνω από την κορυφογραμμή του Yμηττού θα μένει πάντα ίδια το μοναδικό φως του αττικού ουρανού δύσκολα θ’ αλλάξει κι αυτό μέσα στην κόλαση που λένε πως θα είναι σε λίγα χρόνια η Aθήνα θα μένει πάντα ο μικρός παράδεισος του μοναστηριού της Kαισαριανής δέκα λεπτά απ’ το κέντρο απ’ τα παλιά και τόσο ανθρώπινα σπιτάκια που ξέραμε δεν θα ’χει μείνει πια κανένα αλλά σ’ αυτές τις ακαλαίσθητες πολυκατοικίες που υψώνονται στη θέση τους θα κατοικούνε για πολύ καιρό ακόμα άνθρωποι που θα μιλάνε λίγο πολύ την ίδια γλώσσα με μένα θα σκέφτονται και θα αισθάνονται λίγο πολύ σαν και μένα.

 

K. Tαχτσής, H γιαγιά μου η Aθήνα, εκδ. Πατάκη, Aθήνα 1995

 

 Στο κείμενο 7 να σημειώσετε τα σημεία στίξης.