Μαθαίνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα ... παίζοντας και δημιουργώντας τα

Της Βασιλικής Πλιόγκου

Θεωρητικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας