Επιμορφωτικό υλικό για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη - Παράλληλη στήριξη

στο πλαίσιο των Πράξεων "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκαπιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών

με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες" των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδειτυκές ανάγκες

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες