Στην παρούσα σελίδα παρατίθεται η Νομοθεσία που αφορά σε θέματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η συγκέντρωση της Νομοθεσίας ξεκίνησε από την ανάγκη ύπαρξης μίας πηγής άμεσης πληροφόρησης σε οτιδήποτε ισχύει νομοθετικά για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Α.με.Α.). Το περιεχόμενο της Νομοθεσίας δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απευθύνουν περιοδικά στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής, αλλά και της Γενικής Αγωγής, τα Α.με.Α. και οι γονείς τους και αφορούν στο προσωπικό και τη λειτουργία των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. / Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (πρώην Σ.Μ.Ε.Α. / Κ.Δ.Α.Υ.), στην αξιολόγηση, φοίτηση και απασχόληση των Α.με.Α, καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά θέματα που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Η Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχει κατηγοριοποιηθεί ως εξής: α) Νόμοι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, β) Νομοθεσία για Σ.Μ.Ε.Α.Ε/ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (πρώην Σ.Μ.Ε.Α. / Κ.Δ.Α.Υ.), γ) Νομοθεσία για Αξιολόγηση Α.με.Α., δ) Νομοθεσία για λοιπά Εκπαιδευτικά Θέματα (θέματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή, αλλά δεν υπάγονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες). Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τη Νομοθεσία (Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις)  που υπάρχει για το θέμα που τον απασχολεί επιλέγοντας τον κατάλληλο σύνδεσμο που τον οδηγεί στο αντίστοιχο νομοθέτημα.

Η Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ενημερώνεται διαρκώς και συνεχίζει να δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων. Η άμεση προσβασιμότητα στη Νομοθεσία για θέματα που  αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) που επιτρέπει στον Φορέα μας - το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- με τη χρήση ειδικού κωδικού την ανάγνωση και ανατύπωση των νομοθετημάτων που αφορούν σε θέματα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δίνει τη δυνατότητα στα Α.με.Α., αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο να ενημερωθούν για θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης που αφορούν σε όλες τις αναπηρίες.  

Η χρήση των πληροφοριών διέπεται από το Ν. 2738/1999, σύμφωνα με τον οποίο μόνο στο Δημόσιο επιτρέπεται η αναπαραγωγή και διάθεση των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 26 ορίζει ότι: ?Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η διάθεση, με οποιονδήποτε τεχνικό ή ηλεκτρονικό τρόπο, των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός του Δημοσίου, με σκοπό το κέρδος?.

Η συλλογή, κατηγοριοποίηση και οργάνωση της νομοθεσίας έγινε από την  Θεοδώρα Σίμψα, αποσπασμένη εκπαιδευτικό Αγγλικής Γλώσσας  στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 Καλή Πλοήγηση

 

 

Νομοθεσία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Από  το Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Νόμοι Ειδικής Αγωγής

 

1981 - Ν. 1143/1981 - ΦΕΚ. 80 -A- 31-3-1981 'Περί Ειδ. Αγ., ειδ. επαγγ. εκπ/σης, απασχ. & κοινων. μέριμνας των αποκλιν. εκ του φυσιολ.ατόμων'

1985 - Ν. 1566/1985 - ΦΕΚ. 167 -A- 30-9-1985 'Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις'

2000 - Ν. 2817/2000 - ΦΕΚ. 78 -A- 14-3-2000 'Εκπαίδευση ατόμων με ειδ.εκπ/κές ανάγκες' 

2008 - N. 3699/2008 - ΦΕΚ. 199 -A- 2-10-2008 'Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδ.εκπ/κές ανάγκες'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Νομοθεσία για Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.(πρώην Σ.Μ.Ε.Α./Κ.Δ.Α.Υ.)

 

 

 

1982 - Π.Δ. 603/1982 - ΦΕΚ. 117 -Α- 21-9-1982 'Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής', (1).

1983 - Π.Δ. 137/1983 - ΦΕΚ. 60 -Α- 11-5-1983 'Ίδρυση Σχολής Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Ε.Ε.)', (3).

1988 - Π.Δ. 293/1988 - ΦΕΚ. 136 -Α- 21-6-1988 'Μετατροπή των Τεχν. και Επαγγ. Σχολών του Εθνικού Ιδρύμ. Αποκατ. Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.)', (2). 

1991 - Π.Δ. 239/1991 - ΦΕΚ. 91 -Α- 21-6-1991 'Ίδρυση Τεχν. Επαγγελμ. Σχολής -Τ.Ε.Σ.- Ειδ. Αγ. -Κωφών και Βαρηκόων- στη Θεσ/κη', (2). 

1996 - Π.Δ. 301/1996 - ΦΕΚ. 208 -Α- 29-8-1996 'Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής' 

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1157 -Β- 19-9-2000 'Ίδρυση και Προαγωγή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)', (3).

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1258 -Β- 18-10-2000 'Προϋποθ. και διαδικ. εκλογής των αιρετών μελών του ΥΣΕΕΠ (Υπηρ. Συμβ. Ειδ. Εκπ. Προσωπ.)', (1).

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1414 -Β- 21-11-2000 'Αύξηση-μείωση θέσεων εκπαιδ. προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)', (3).

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1567 -Β- 22-12-2000 'Καθορ.διαδ.προκήρ.θέσεων Ειδ.Εκπ.Προσ.και Ειδ.Βοηθ.Προσ.ΚΔΑΥ-ΣΜΕΑ, κριτ.επιλ.-τοποθέτ.', (9).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 2 -Β- 4-1-2001 'Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης Σχολ. Συμβ. Ειδ. Αγ. για την καθοδήγηση των Εκπ/κών των ΣΜΕΑ', (1).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 527 -Β- 9-5-2001 'Καθορισμός εβδ.ωρολογίου προγράμμ./ Κανονισμός λειτουργίας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλλιθέας', (1)-(2).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 766 -Β- 18-6-2001 'Προϋποθέσεις και διαδικασία πρόσληψης ως προσωρ. αναπληρ. Εκπ/κού Προσωπικού σε ΣΜΕΑ', (1).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1425 -Β- 22-10-2001 'Καθορισμός χρόνου και διαδικασίας φοίτησης στην ΠΑΤΕΣ, ΣΕΛΕΤΕ του ΕΕΠ των ΣΜΕΑ', (4).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1503 -Β- 8-11-2001 'Κανον. λειτουργ. ΚΔΑΥ των ατόμ. με ειδ. αν. και καθορ. καθηκ.-υποχρεώσ. του προσωπ. αυτού', (1).

2001 - Π.Δ. 56/2001 - ΦΕΚ. 47 -Α- 15-3-2001 'Μεταθέσεις ειδ. Εκπ/κού προσωπικού σε ΣΜΕΑ - ΚΔΑΥ', (2).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1640 -Β- 10-12-2001 'Ίδρυση και Προαγωγή ΣΜΕΑ στην Α/θμια/ Β/θμια. Αύξηση θέσεων Προσωπικού', (1)-(2).

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1067 -Β- 14-8-2002 'Τροπ. απόφ. για το ωρολόγιο πρόγραμμα για τις ΣΜΕΑ Α/θμιας Εκπ/σης', (9).

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 117 -Β- 1-2-2002 'Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ', (11).

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1103 -Β- 23-8-2002 'Καθορισμός τύπου απολυτηρίου τίτλου των αποφοιτ. από τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σύμφ. με διατ. ν.2817/2000', (3).

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1319 -Β- 10-10-2002 'Ένταξη, φοίτηση, αποφοίτηση ατόμων με ειδ. εκπ/κές ανάγκες σε ΣΜΕΑ και Τμήματα Ένταξης' (5)

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1356 -Β- 21-10-2002 'Καθορισμός τρόπου παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι', (5).

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 765 -Β- 19-6-2002 'Καθορ. εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος ΕΕΕΕΚ', (4).

2003 - N. 3149/2003 - ΦΕΚ. 141 -A- 10-6-2003, 'Εθν.Βιβλ.της Ελλ.Δημ.Βιβλ.κ.ά.δ.', Πρόσλ. Ωρομισθ. Εκπ/κών σε ΣΜΕΑ, Κεφ.Δ',Άρθ.13,Παρ.13.

2003 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1494 -Β- 10-10-2003 'Ιδρύσεις Σχολ. Μον. Ειδ. Αγωγής στη Β/θμια Εκπ/ση. Αύξηση θέσεων Προσωπικού', (3).

2003 - N. 3194/2003 - ΦΕΚ. 267 -A- 20-11-2003 'Ρύθμ.Εκπ.θεμ.'/Θέμ.Ειδ.Αγ./ΚΔΑΥ-ΣΜΕΑ/Αναπλ.-Ωρομ./Σεμιν. Εξειδ./Χαρισματ., Άρθρο 2

2005 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1030 -Β- 21-7-2005 Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρ. και ωρομ. ΕΕΠ και ΕΒΠ για ΚΔΑΥ, ΣΜΕΑ και Τμ. Ένταξης, (2)-(3).  

2005 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1397 -Β- 10-10-2005 'Ίδρυση, προαγωγή και κατάργηση ΣΜΕΑ στην Α/θμια - Β/θμια', (1)-(2).  

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1135 -Β- 22-8-2006 'Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 1030/21-7-2005', (3).

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 259 -Β- 1-3-2006 'Πρόσβαση στη Γ'θμια Εκπ/ση αποφοίτ. Β/θμιας Εκπ/σης?'- Ειδικές κατηγορίες- ποσοστό εισαγωγής', (1).

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 34 -Β- 18-1-2006 'Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων'-Δυσλεκτικοί-βεβ. ΚΔΑΥ, Άρθρο 8.

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 829 -Β- 5-7-2006 -Τροπ.Απ.2005-ΦΕΚ.1030/2005 'Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων σε ΣΜΕΑ και Τμ. Ένταξης', (5).  

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1375 -Β- 3-8-2007 'Σύσταση οργ.θέσεων ειδικού εκπ/κού προσωπικού ΚΔΑΥ-ΣΜΕΑ', (1).  

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 272 -Β- 1-3-2007 'Πρόσβ.στην Γ'θμια Εκπ/ση αποφ.Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγ.στις ειδ.κατ.-Ιατροπαιδ.Κέντρα ή ΚΔΑΥ', Άρθ.6.

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 373 -Β- 16-3-2007 'Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ'

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 449 -Β- 3-4-2007 'Καθορ.εβδ.ωρ.εργ.προσωπ./καθηκ.-αρμοδ.ΣΜΕΑ/Τροπ.κανον.λειτ.ΚΔΑΥ-Ωρ.εργ.προσωπ.', Ιατροπαιδ.Υπ. 

2008 - Απόφ. - ΦΕΚ. 148 -Β- 30-1-2008 '?Kαθορ. διακεκομμένου ωραρίου οδηγών και συνοδών μαθ.με Ε.Ε.Α.' 

2008 - N. 3667/2008 - ΦΕΚ. 114 -A- 18-6-2008 'Θέμ. ειδ. επιδοτήσεων. ανεργ. κ.ά.δ.'-Πρακτ. άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών', Άρθ.10.

Νομοθεσία για Αξιολόγηση Α.Μ.Ε.Ε.Α.

 

    

1985 - Π.Δ. 188/1985 - ΦΕΚ. 75 -Α- 26-4-1985 'Τροπ.-συμπλ.διατ.για θέμ.των σχολ.Μέσης Γεν. Εκπ/σης' (Απαλλ.ξένη γλώσ./Μουσ), Άρθρα 2/4/5.

1986 - ΠΔ 157/86 ? ΦΕΚ. 60 ? Α- 30-4-1986 'Τροπ.-συμπλ.διατ που ρυθμ. θέματα των σχολείων Β/θμιας Εκ/σης'

1991 - Π.Δ. 429/1991 - ΦΕΚ. 156 -Α- 11-10-1991 'Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου', (3).

1991 - Π.Δ. 462/1991 - ΦΕΚ. 171 -Α- 11-11-1991 Αξιολόγηση και ενισχυτική διδασκαλία μαθητών Δημοτικού Σχολείου

1992 - N. 2009/1992 - ΦΕΚ. 18 -A- 14-2-1992 'Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις.'

1994 - Π.Δ. 409/1994 - ΦΕΚ. 226 -Α- 22-12-1994 'Αξιολόγηση μαθητών Γυμνασίου', (3).

1995 - Π.Δ. 8/1995 - ΦΕΚ. 3 -Α- 10-1-1995 'Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου', (3).

1995 - Π.Δ. 121/1995 - ΦΕΚ. 75 -Α- 18-4-1995 'Συμπλήρωση διατάξεων για την Αξιολόγηση μαθητών Δημοτικού', (6).

1997 - N. 2525/1997 - ΦΕΚ. 188 -A- 23-9-1997 'Ενιαίο Λύκειο/Πρόσβ.αποφ.του στην Γ/θμια Εκπ/ση, αξιολ.εκπ.έργου κ.ά.δ.', Ολοήμ./ Σχ.Δεύτ.Ευκ.

1995 - Π.Δ. 121/1995 - ΦΕΚ. 75 -Α- 18-4-1995 'Συμπλήρωση διατάξεων για την Αξιολόγηση μαθητών Δημοτικού', (6).

1997 - N. 2525/1997 - ΦΕΚ. 188 -A- 23-9-1997 'Ενιαίο Λύκειο/Πρόσβ.αποφ.του στην Γ/θμια Εκπ/ση, αξιολ.εκπ.έργου κ.ά.δ.', Ολοήμ./ Σχ.Δεύτ.Ευκ.

1998 - Π.Δ. 246/1998 - ΦΕΚ 183 -Α- 31-7-1998 'Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου', Άρθρο 30.

1999 - N. 2740/1999 - ΦΕΚ. 186 -A- 16-9-1999 'Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθεια κ.ά.δ.'

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 472 -Β- 6-4-2000 'Πρόσβ.κατ.απολυτ.Εν.Λυκ.στην Γ/θμια Εκπ.,ορ.ειδ.κατ.-τρόπ.πρόσβ.στην Γ/θμια Εκπ.',Κεφ.Β', Άρθ.10,Π.10.

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 473 -Β- 6-4-2000 'Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην Γ/θμια Εκπαίδευση?', (1).

2000 - Π.Δ. 153/2000 - ΦΕΚ. 131 -Α- 24-5-2000, Τροπ. και συμπλήρ. του Π.Δ. 246/1998: 'Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου κ.ά.δ.'

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1157 -Β- 19-9-2000 'Προθεσμίες για την αλλαγή κατεύθυνσης ή μαθήματος επιλογής των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου', (5).

2001 - Π.Δ. 86/2001 - ΦΕΚ. 73 -Α- 12-4-2001 'Αξιολόγηση μαθητών Ενιαίου Λυκείου' - Εξέταση των μαθητών με ειδ. εκπαιδ. ανάγκες, Άρθρο 27.

2001 - N. 2909/2001 - ΦΕΚ. 90 -A- 2-5-2001 'Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην Γ'θμια Εκπαίδευση κ.ά.δ.'

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 594 -Β- 21-5-2001 'Καθορισμός τρόπου εξέτασης ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων', (1).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 659 -Β- 30-5-2001 'Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδ.κατηγορίες...'

2001 - N. 2916/2001 - ΦΕΚ. 114 -A- 11-6-2001 'Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολ. Τομέα αυτής'

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1250 -Β- 26-9-2001 Τροπ.-συμπλ. Αποφ. 473/2000, 'Εισαγωγή μαθητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην Γ/θμια Εκπ/ση?',(2).

2002 - Π.Δ. 26/2002 - ΦΕΚ. 21 -Α- 12-2-2002 -Τροπ. Π.Δ. 86/2001 'Αξιολ. Μαθ. Ενιαίου Λυκείου' , Άρθρο 1, Παρ.19.

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1538 -Β- 10-12-2002 'Ορισμ.ΑΕΙ/ΤΕΙ για εισαγ.στα οποία απαιτ.εξέτ.σε Ειδ.μαθήμ.και Πρακτ.δοκιμ...',Άρθ.9,'Φυσ.αδύν.'υποψ.

2003 - Π.Δ. 80/2003 - ΦΕΚ. 77 -Α- 2-4-2003 -Τροπ.Π.Δ. 86/2001 'Αξιολόγηση Μαθητών Ενιαίου Λυκείου', Αναβαθμολόγηση, Άρθρο 1, Παρ. 18.

2003 - Απόφ. - ΦΕΚ. 821 -Β- 24-06-2003 'Εξετάσεις-Όργανα εξετάσεων για το Κρατ.Πιστοπ.Γλωσσομ.'-Εξέταση ατόμων με ειδ. δεξιότ., Άρθρο 22.

2003 - Π.Δ. 323/2003 - ΦΕΚ. 272 -Α- 28-11-2003 'Αξιολ.των μαθ.του Τεχν.Επαγγ.Εκπ.(ΤΕΕ) κ.ά.δ.'-Εξέταση των μαθ.με ειδ.εκπ.αν.,Κεφ.Ε', Άρθ 21.

2004 - N. 3255/2004 - ΦΕΚ. 138 -A- 22-7-2004 'Ρύθμιση θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων'

2005 - N. 3404/2005 - ΦΕΚ. 260 -A- 17-10-2005 'Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπ. και Τεχνολογ. Τομέα της Ανώτατης Εκπ/σης.'

2005 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1517 -Β- 3-11-2005 'Κατάτ.Πτυχ.στην Γ/βάθμια Εκπ.'/ Τρ.Αποφ.για εξέτ.ατόμ.με ειδ.αν.για απόκτ.Κρατ.Πιστοπ.Γλωσσ.',(4)-(6).

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 259 -Β- 1-3-2006  'Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδ.κατηγορίες...', (1).

2006 - Π.Δ. 60/2006 - ΦΕΚ. 65 -Α- 30-3-2006 'Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου'

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 727 -Β- 15-6-2006  'Καθορ. αποζημίωσης ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετ. των ειδ. κατηγοριών ...', (7), Κεφ. Α', Παρ. 22.

2006 - N. 3475/2006 - ΦΕΚ. 146 -A- 13-7-2006 'Οργάνωση και λειτουργία της Β/θμιας Επαγγελμ. Εκπ/σης κ.ά.δ.'

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 272 -Β- 1-3-2007 'Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση αποφοίτων Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγονται στις ειδ.κατηγορίες...', (1).

2007 - Π.Δ. 71/2007 - ΦΕΚ. 85 -Α- 24-4-2007 'Αξιολόγηση Μαθητών Α' τάξης ΕΠΑΛ', Εξέταση των μαθητών με ειδ. εκπαιδ.ανάγκες, Άρθρο 18.

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 782 -Β- 17-5-2007 'Αντ.και τροπ.των Αποφ.για τη Ρύθμ.θεμ.διαδ.Εξετ.Πιστοπ.Επαγγ.Κατάρτ.'-'Φυσ.αδύνατοι' υποψ., Άρθ.16.

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1900 -Β- 14-9-2007 'Τροποπ. Απόφ. 727/2006...'

2008 - Απόφ. - ΦΕΚ. 218 -Β- 12-2-2008 'Εξετάσεις- Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας'

2008 - Π.Δ. 36/2008 - ΦΕΚ. 61 -Α- 10-4-2008 Τροπ.Π.Δ. 60/2006 'Αξιολόγηση Μαθητών Ενιαίου Λυκείου ΦΕΚ.60 Α'

2008 - Π.Δ. 50/2008 - ΦΕΚ. 81 -Α- 8-5-2008 'Φοίτ.-αξιολόγ. μαθ. του Επαγγελμ. Λυκείου ΕΠΑΛ' - Εξέτ. μαθ.με ειδ. εκπ/κές ανάγκες, Άρθρο 19.

2008 - Π.Δ. 51/2008 - ΦΕΚ. 82 -Α- 8-5-2008 'Φοίτ.-αξιολόγ. μαθ. των Επαγγελμ. Σχολών ΕΠΑΣ' - Εξέτ. μαθ.με ειδ. εκπ/κές ανάγκες, Άρθρο 17.

2009 - Π.Δ. 12/2009 - ΦΕΚ. 22 -Α- 13-2-2009 'Τροπ. 60/2006: Αξιολ. μαθ. Ενιαίου Λυκείου- ΦΕΚ. 65 Α', Άρθρο 2.

2009 - Απόφ. - ΦΕΚ. 265 -Β- 13-2-2009 'Τύπ.,περιεχ.,διάρκ.ισχ.-τρόπος υπολ.βαθμ.της Βεβ. Πρόσβ.αποφ.ΕΠΑΛ-Ομ.Β' για Εισ.στην Γ/θμια Εκπ.'(1)

2009 - N. 3748/2009 - ΦΕΚ. 29 -Α- 19-2-2009 'Πρόσβ. στην Γ/θμια Εκπ/ση των κατόχων απολυτ. ΕΠΑΛ κ.ά.δ.', Μετακινήσεις μαθ. ΑμEEΑ, Άρθ. 26.

2009 - Απόφ. - ΦΕΚ. 422 -Β- 9-3-2009 'Σύσταση ατομ.και συλλ.οργάνων για τις Πανελλ.Εξετ.κατόχων απολυτηρίου ημερ.και εσπερ.ΕΠΑΛ'(4), Άρθ.5.

2009 - Απόφ. - ΦΕΚ. 493 -Β- 18-3-2009 'Τροπ./συμπλ.Απόφ.1538Β/2002(1)Ειδ.μαθήμ.-Άρθ.9/'Πρόσβ.κατ.απολυτ.ΕΠΑΛ Ομ.Β' στην Γ/θμια Εκπ.'(2).

2009 - Ν. 3794 ΔΕΚ 156 4-9-2009 Άρθρο 35, Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

2009 - Απόφ. - ΦΕΚ. 2544 - 30-12-2009 'Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες'

2010 - Απόφ.23519 /Γ2/01- 03 - 2010 ΦΕΚ. 258 Ενδοσχολικές εξετάσεις, των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. με αναπηρία και με ε.ε.α.

2010 - Απόφ.23519 /Γ2/12-03-2010  ΦΕΚ. 276 Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών Γυμνασίων, με αναπηρία και ε.ε.α.

 

    Νομοθεσία για Λοιπά Εκπαιδευτικά Θέματα

   

1979 - Π.Δ. 104/1979 - ΦΕΚ. 23 -Α- 7-2-1979 'Διατάξεις για τη Μέση Εκπ/ση'

1982 - N. 1304/1982 - ΦΕΚ. 144 -A- 7-12-1982 'Για την επιστημ.-παιδαγωγ. καθοδήγηση και διοίκηση στη Γεν. και τη Μέση Τεχν.-Επαγγ. Εκπ/ση'

1983 - N. 1320/1983 - ΦΕΚ. 6 -A- 11-1-1983 'Πρόσληψη στο Δημόσιο Τομέα κ.ά.δ.'

1985 - Π.Δ. 188/1985 - ΦΕΚ. 75 -Α- 26-4-1985 'Τροπ.-συμπλ.διατ.για θέμ.των σχολ.Μέσης Γεν. Εκπ/σης', Απαλλ.ξένη γλώσ./Μουσ., Άρθρα 2/4/5.

1985 - N. 1566/1985 - ΦΕΚ. 167 -A- 30-9-1985 'Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.'

1992 - N. 2009/1992 - ΦΕΚ. 18 -A- 14-2-1992 'Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις.'

1992 - Π.Δ. 250/1992 - ΦΕΚ. 138 -Α- 10-8-1992 'Ρύθμ. θεμ. Υποχρεωτ. Επιμόρφ. Εκπ/κών και θεμ. λειτουργίας των Περιφερ. Επιμορφ. Κέντρων'

1994 - N. 2190/1994 - ΦΕΚ. 28 -A- 3-3-1994 'Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων δοίκησης' (ΑΣΕΠ).

1995 - N. 2349/1995 - ΦΕΚ. 224 -A- 1-11-1995 'Ρύθμιση θεμ. Α.Σ.Ε.Π. & ειδ. θεμ. προσωπ. & λειτουργίας της Δημ. Διοίκησης', Άρθ. 2, Παρ. 14.

1996 - Π.Δ. 50/1996 - ΦΕΚ. 45 -Α- 8-3-1996 'Μεταθέσεις/ τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας/ Β/θμιας Εκπ/σης'

1997 - Π.Δ. 100/1997 - ΦΕΚ 94 -Α- 22-5-1997 'Μεταθέσεις/ τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας/ Β/θμιας Εκπ/σης- Τροπ. Π.Δ. 50/96/ΦΕΚ.45Α

1998 - N. 2621/1998 - ΦΕΚ. 136 -A- 23-6-1998 'Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.ά.δ.'

1998 - Π.Δ. 200/201/1998 - ΦΕΚ. 161 -Α- 13-7-1998 'Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων/ Δημοτικών Σχολείων'

1998 - N. 2643/1998 - ΦΕΚ. 220 -A- 28-9-1998 'Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών κ.ά.δ.'

1999 - N. 2683/1999 - ΦΕΚ. 19 -A- 9-2-1999 'Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτ. Διοικητ. Υπαλλ. και Υπαλλ. Ν.Π.Δ.Δ.'

1999 - N. 2690/1999 - ΦΕΚ. 45 -A- 9-3-1999 'Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις'.

1999 - N. 2738/1999 - ΦΕΚ. 180 -A- 9-9-1999 'Συλλογ. διαπραγματ. στη Δημ. Διοίκ., μονιμοπ. συμβασιούχων αορίστου χρόνου...', Άρθ.26, Παρ.4.

2000 - Π.Δ. 165/2000 -ΦΕΚ. 149 -A- 28-6-2000 'Αναγνώριση Διπλωμάτων Γ/θμιας Εκπ/σης (ΔΙΚΑΤΣΑ, ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΙ)'

2000 - N. 2839/2000 - ΦΕΚ. 196 -A- 12-9-2000 'Ρύθμ.θεμ.Υπ.Εσωτ.,Δημ.Διοίκ.και Αποκέντρ.κ.ά.δ',Τρόπος εξέτ.ατ.με έλλειψη φυσ.σωμ.δεξ.,Άρθ.3.

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 2 -Β- 4-1-2001 'Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης Σχολ. Συμβ. Ειδ. Αγ. για την καθοδήγηση των Εκπ/κών των ΣΜΕΑ', (1).

2001 - N. 2916/2001 - ΦΕΚ. 114 -A- 11-6-2001 'Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του Τεχνολ. Τομέα αυτής'

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1475 -Β- 4-12-2000 'Συγκρότ.-καθορ.αποζημ.της ομ.εργ.για τη σύνταξη κανον.κειμ./για την παρακ.-υλοπ.του Ν.2817/00...'(2-3).

2001 - Π.Δ. 50/2001 -ΦΕΚ. 39 -A- 5-3-2001 'Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.'

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1640 -Β- 10-12-2001 'Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων'

2002 - N. 2986/2002 - ΦΕΚ. 24 -A- 13-2-2002 'Οργάν. περιφερ. υπηρεσιών Α/θμιας/ Β/θμιας Εκπ/σης- αξιολόγηση εκπ/κού έργου'

2002 - Π.Δ. 25/2002 - ΦΕΚ. 20 -Α- 7-2-2002 'Προσόντα, κριτήρια, επιλογή Στελεχών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.'

2002 - N. 3027/2002 - ΦΕΚ. 152 -A- 28-6-2002 'Ρύθμιση θεμάτων Οργ. Σχ. Κτιρ., Ανώτ. Εκπ/σης κ.ά.δ.', Πρόσληψη Αναπληρωτών, Άρθ.7, Παρ.4.

2002 - N. 3051/2002 - ΦΕΚ. 220 -A- 20-9-2002 'Τροπ.-συμπλ. συστημ. πρόσληψης στο Δημόσιο τομέα', Κατώτ. όριο ηλικίας Αναπληρ./ Ωρομισθ.

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1340 -Β- 16-10-2002 'Καθήκοντα Στελεχών Εκπαίδευσης'

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1471 -Β- 22-11-2002 'Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο'

2003 - Π.Δ. 1/2003 - ΦΕΚ. 1 -Α- 3-1-2003 'Συγκρότηση/ Λειτουργία Υπηρεσ. Συμβουλ. Α/θμιας, Β/θμιας & Ειδ. Αγ.',Συνάφεια Μεταπτυχ. Τίτλων.

2003 - Απόφ. - ΦΕΚ. 304 -Β- 13-3-2003 'Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. Δημοτικού-Γυμνασίου?Προσχολικής Αγωγής...'

2003 - Π.Δ. 78/79/2003 - ΦΕΚ. 77 -Α- 2-4-2003 Προσόντα Σχ.Συμβ.Κωφών-Βαρηκ.-Τυφλών/Αύξ.-Καταν.θέσ.Σχ.Συμβ.Ειδ.Αγ.-Β/θμιας Εκπ.', (1)-(2).

2003 - N. 3149/2003 - ΦΕΚ. 141 -A- 10-6-03, 'Εθν.Βιβλ. της Ελλ.,Δημ.Βιβλ.κ.ά.δ.', Πρόσλ. Ωρομισθ. Εκπ/κων σε ΣΜΕΑ, Κεφ.Δ', Άρθ.13, Παρ.13.

2003 - N. 3194/2003 - ΦΕΚ. 267 -A- 20-11-2003 'Ρύθμ.Εκπ.θεμ.'/Θέμ.Ειδ.Αγ./ΚΔΑΥ-ΣΜΕΑ/Αναπλ.-Ωρομ./Σεμιν. Εξειδ./Χαρισματ., Άρθρο 2.

2004 - N. 3255/2004 - ΦΕΚ. 138 -A- 22-7-2004 'Ρύθμιση θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων'

2005 - Απόφ. - ΦΕΚ. 213 -Β- 17-2-2005 'Νέος κανονισμός παροχών ΟΠΑΔ- Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου'

2005 - N. 3320/2005 - ΦΕΚ. 48 -A- 23-2-2005 'Ρυθμ.θεμ.για προσωπ. Δημοσίου και των νομ.προσ. του ευρύτ. Δημόσ. τομέα και τους Ο.Τ.Α.'

2005 - N. 3328/2005 - ΦΕΚ. 80 -A- 1-4-2005 'Διεπιστημονικός Οργαν. αναγνώρ. Τίτλων Ακαδημ. και Πληροφόρησης' (ΔΟΑΤΑ, πρ. ΔΙΚΑΤΣΑ)

2005 - Απόφ. - ΦΕΚ. 533 -Β- 21-4-2005 'Καθορισμός αμοιβής Επιμορφωτών κ.λπ. για το Πρόγρ. Εισαγωγ. Επιμόρφ. Νεοδιόρ. Εκπ/κών 2004-05'.

2005 - N. 3369/2005 - ΦΕΚ. 171 -A- 6-7-2005 'Συστηματοποίηση της διά βίου εκπαίδευσης'

2005 - N. 3391/2005 - ΦΕΚ. 240 -A- 4-10-2005 'Διεθνές Πανεπιστ. Ελλ.- Θέμ. Α/θμιας-Β/θμιας -Προσμέτρ. Προϋπηρ. Αναπληρ.', Άρθ. 9, Παρ. 5.

2005 - N. 3404/2005 - ΦΕΚ. 260 -A- 17-10-2005 'Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπ. και Τεχνολογ. Τομέα της Ανώτατης Εκπ/σης.'

2006 - N. 3448/2006 - ΦΕΚ. 57 -A- 15-3-2006 'Για την περαιτ.χρήση πληροφ.του δημ.τομέα και τη ρύθμ.θεμ.αρμοδ.Υπ.Εσωτ.,Δημ.Διοίκ.και Αποκ.'

2006 - N. 3454/2006 - ΦΕΚ. 75 -A- 7-4-2006 'Ενίσχυση οικογένειας και λοιπές διατάξεις', Πρόσληψη Εκπ/κών με 3 τέκνα.

2006 - N. 3467/2006 - ΦΕΚ. 128 -A- 21-6-2006 'Επιλογή στελεχών Α/θμιας/ Β/θμιας Εκπ/σης...'  

2006 - N. 3475/2006 - ΦΕΚ. 146 -A- 13-7-2006 'Οργάνωση και λειτουργία της Β/θμιας Επαγγελμ. Εκπ/σης'

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 727 -Β- 15-6-2006  'Καθορ. αποζημίωσης ασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετ. των Ημερ. Ενιαίων Λυκείων...', (7).

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1507 -Β- 13-10-2006 'Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημ.Σχ./ Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στο Νηπιαγ.' (5-6).

2007 - N. 3528/2007 - ΦΕΚ. 26 -A- 9-2-2007 'Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτ. Διοικητ. Υπαλλ. και Υπαλλ. Ν.Π.Δ.Δ.'

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 2057 -Β- 23-10-2007 'Ωρολ. Πρόγρ. Α'-Γ' Ημερ. ΕΠΑΛ'

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 2065 -Β- 24-10-2007 'Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος Τυφλών και Κωφών', (1).

2007 - Π.Δ. 226/2007 - ΦΕΚ. 256 -Α- 20-11-2007 'Περί καθορ.του τρόπου δωρεάν προμήθειας/ επιλ.διδακτ.συγγραμμάτων από φοιτ.ή σπουδ.ΑΕΙ.

2008 - Απόφ.- ΦΕΚ. 169 -Β- 5-2-2008 'Καθορ.αμοιβής επιμορφωτών για το Πρόγρ.με τίτλο: Εισαγωγ. Επιμόρφ.για νεοδιόρ.εκπ/κούς σχ.έτ.2007-8'

2008 - Απόφ.- ΦΕΚ. 294 -Γ- 8-4-2008 'Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων κύριου προσωπ. ειδικότητας Ειδ. Αγωγής στο Π.Ι.', (3).

2008 - Π.Δ. 50/2008 - ΦΕΚ. 81 -Α- 8-5-2008 'Φοίτ.-αξιολόγ. μαθ. του Επαγγελμ. Λυκείου ΕΠΑΛ' - Εξέτ. μαθ.με ειδ. εκπ/κές ανάγκες, Άρθρο 19.

2008 - Π.Δ. 51/2008 - ΦΕΚ. 82 -Α- 8-5-2008 'Φοίτ.-αξιολόγ. μαθ. των Επαγγελμ. Σχολών ΕΠΑΣ' - Εξέτ. μαθ.με ειδ. εκπ/κές ανάγκες, Άρθρο 17.

2008 - N. 3667/2008 - ΦΕΚ. 114 -A- 18-6-2008 'Θέμ. ειδ. επιδοτήσεων. ανεργ. κ.ά.δ.-Πρακτ. άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών', Άρθ.10.

2008 - N. 3687/2008 - ΦΕΚ. 159 -A- 1-8-2008 'Θέματα προσωπικού ΥΠ.Ε.Π.Θ. κ.ά.δ.', (Συνταξιοδότηση εκπ/κών, θέματα αναπληρ./ωρομισθίων).

2008 - Απόφ.- ΦΕΚ. 1597 -Β- 11-8-2008 'Έγκριση Προγρ. Μεταπτυχ. Σπουδών του Παιδ.Τμημ. Ειδ. Αγ. Παν/μίου Θεσσαλίας ', (4)-(5).

2008 - Απόφ.- ΦΕΚ. 1972 -Β- 24-9-2008 'Τροπ. Απόφ. 2057/07. Ωρολ. Πρόγρ. Α'-Γ' Ημερ. ΕΠΑΛ, συγκεκρ. Ωρολ. Πρόγ. Γ' τάξης Ημερ. ΕΠΑΛ'

2008 - N. 3731/2008 - ΦΕΚ. 263 -A- 23-12-2008 'Αναδιοργ.δημ.αστυν.και ρυθμ.θεμ.αρμοδ.Υπ.Εσωτ.', Θέμ.υπηρ.κατάστ.δημ.υπαλ.,Άρθ.30,Παρ.8.

2009 - Απόφ.- ΦΕΚ. 80 -Β- 23-1-2009 'Καθορ.αριθμ. μαθ. ΕΠΑ.Σ. Μαθητ. που θα απασχ.σε φορείς Δημ.Τομέα για πρακτ.άσκ.κατά το σχ.έτ.2008-9.'