Ο Ρόλος του Ηγέτη - Διεθυντή

 

Παρουσίαση του κ. Κόπτση Α.