Σχετικά με την αξιολόγηση των μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα (Τ.Π.Ε, Αγγλικά Α - Β τάξη και Θεατρική Αγωγή) μόνο στα 800 σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που ορίστηκαν με την με αρ. πρωτ. Φ.3/609/60745/Γ1/28-5-2010  Υ.Α (ΦΕΚ804Β/9-6-2010), κατά το σχολικό έοτς 2011-12, οι μαθητές θα αξιολογούνται στα εν λόγω διδακτικά αντικέιμενα, όπως και στα υπόλοιπα διδακτικά αντικείμενα του Α.Π.Σ

Περισσότερα...