01Φεβρουάριος2023

Τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, καθώς και οι Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τον προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος/ Τμήματος, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τις με αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ 1327/16-06-2011τ.β?) και Φ.12/530/62626/Γ1/02-06-2011 (ΦΕΚ 1345/16-06-2011 τ.β.?) Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς και τη με αριθμ.61044/Γ1/30-05-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., θα πρέπει να τηρήσουν τα ακόλουθα:

Περισσότερα»