05Δεκέμβριος2021

Δημοσιεύτηκε το έντυπο προσωρινό υλικό για τα Θρησκευτικά Δημοτικού Σχολείου. Το παρόν υλικό συνοδεύει το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών καιτ ον οδηγό του Εκπαιδευτικού.

Δείτε παρακάτω το έντυπο υλικό για τις τάξεις Γ , Δ, Ε, και Στ

Έντυπο υλικό για τα θρησκευτικά Γ' Δημοτικού

  Έντυπο υλικό για τα θρησκευτικά Δ' Δημοτικού

 Έντυπο υλικό για τα θρησκευτικά Ε' Δημοτικού

 Έντυπο υλικό για τα θρησκευτικά Στ' Δημοτικού