Το 1ο Συνέδριο

anakoinosi sinedriouanakoinosi synedrioΗ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: « Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές Δραστηριότητες» στην Ελευσίνα στις 1, 2 -3 Μαρτίου  2019. Το συνέδριο γίνεται στο πλαίσιο του έργου Erasmus+:  «O ρόλος της συμβουλευτικής, του επαγγελματικού προσανατολισμού και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου».

Φόρμα Εγγραφής για τη συμμετοχή στο 1ο Συνέδριο και υποβολή εργασιών με τίτλο:

«Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές Δραστηριότητες »

 

Σκοπός του Γυμνασίου

Σκοπός του γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής.

Ειδικότερα το γυμνάσιο βοηθεί τους μαθητές:

α) Να διευρύνουν, το σύστημα αξιών τους (ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), ώστε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιταγές του. Να ελέγχουν και να κατευθύνουν το συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές.

β) Να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάκτηση της γνώσης με τους ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υπευθυνότητα, μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπάθειας.

γ) Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα.

δ) Να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για τη λειτουργική βελτίωση του οργανισμού και να καλλιεργούν τις κινητικές τους κλίσεις και ικανότητες

ε) Να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές της τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο, χρήσιμο και για τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση.

στ) Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα τους, να αποκτούν γνώση για τα διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την παραπέρα βελτίωσή τους μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ώστε να αναπτύσσονται σύμμετρα ως άνθρωποι και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη.

  1. Η φοίτηση στα γυμνάσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’. Στην Α’ τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου χωρίς εξετάσεις.
  1. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του ΥΠΠΕΘ

Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου

1. Το «Γενικό Λύκειο» (Ημερήσιο και Εσπερινό) αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα.

2. Σκοποί του Γενικού Λυκείου είναι ιδίως:
α) Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών
β) Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.
γ) Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.
δ) Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
ε) Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.
στ) Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγή κοινών έργων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην οποία μετέχουν.
ζ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων.

η) Η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόμου για κριτική προσέγγιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και
θ) Η καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.

3. Στην Α΄Τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
Στη Β΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου.
Στη Γ΄ Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου.

Συνοπτική περιγραφή των ξένων σχολείων

ο I.IS.S.S «STENIO» είναι ένα τεχνικό και επαγγελματικό λύκειο με διάφορα τμήματα: τμήμα σπουδών επιχειρήσεων, τμήμα ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών. Έχει περισσότερους από 900 μαθητές και περίπου 140 καθηγητές. Το σχολείο  I.IS.S.S «STENIO» αναπτύσσει δραστηριότητες πρακτικής άσκησης και μαθητείας και προσφέρει δυνατότητες εξάσκησης των μαθητών του στον εργασιακό χώρο εδώ και πολλά χρόνια. Οι μαθητές  βελτιώνουν τις ικανότητές τους εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, εταιρείες και εργοστάσια.

 

 

Το Zesp?? Szkol Νο 1  είναι  σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περισσότερα από 60 χρόνια λειτουργίας. Το σχολείο  αποτελείται από Γυμνάσιο και Τεχνική Σχολή.  Σ΄αυτό διδάσκουν εννενήντα εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι 40 καθηγητές, διδάσκουν τόσο μαθήματα γενικής παιδείας, αλλά και μαθήματα τεχνολογικά. Οι μαθητές/τριες προέρχονται κυρίως από αγροτικές περιοχές με υψηλό ποσοστό ανεργίας (ποσοστό ανεργίας φθάνει το 16% κατ ‘έτος). Η πλειοψηφία των μαθητών/τριών προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες. Οι περισσότεροι από αυτούς μετακινούνται στο σχολείο από τα χωριά που βρίσκονται σε απόσταση 5-40 χλμ από Rzesz?w, την πόλη που βρίσκεται στην επαρχία Podkarpackie. Το σχολείο είναι ένας χώρος μάθησης με εμπειρία τόσο στην τεχνική όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση και έχει την εμπιστοσύνη των μαθητών και των γονέων. Εργάζονται σ΄αυτό καλά εκπαιδευμένοι και διαρκώς εξελισσόμενοι καθηγητές, ενώ και η διοίκηση του προσωπικού λειτουργεί άψογα.

 

Το Γυμνάσιο Δροσιάς στη Λάρνακα. Φοιτούν περίπου 427 μαθητές και υπηρετούν περίπου 50 εκπαιδευτικοί. Οι μαθητές  προέρχονται από πολλές χώρες (από το Ιράν, το Ιράκ, την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και τη Βουλγαρία). Στο σχολείο  φοιτούν μαθητές από 12-15 ετών. Στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχει  ποικιλία θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων Μαθηματικών, Επιστημών, Γεωγραφίας, Ιστορίας, Αρχαίων Ελληνικών, Νέων Ελληνικών, Αγγλικών, Γαλλικών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών, Οικιακής Οικονομίας, Τεχνολογίας, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής. Τα περισσότερα από τα θέματα είναι θεωρητικά αλλά ορισμένα από αυτά όπως η τεχνολογία και η πληροφορική από την άλλη πλευρά προσφέρονται για  την υλοποίηση project και δραστηριότητες που αναπτύσσουν στους/στις μαθητές κίνητρα μάθησης. Το σχολείο διαθέτει επίσης ειδικό τμήμα για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, όπου η διδακτέα ύλη του σχολείου διδάσκεται διαφοροποιημένη, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών/τριών.

 

Η ένωση των σχολείων Barcelos ιδρύθηκε στις 4 Ιουλίου 2012, λόγω της ενοποίησης της Σχολής Abel Verzim  και του σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μπαρσέλος.

Πρόκειται για μια ένωση σχολείων με σημαντική διάσταση για μια εκτεταμένη περιοχή της περιφέρειας Barcelos στις δύο όχθες του ποταμού C?vado και δίνει μια εκπαιδευτική απάντηση στις ανάγκες των μαθητών  από την αστική περιοχή του Μπαρσέλος ως τη  σύνοριακή γραμμή του Povoa de Varzim και Esposende .

Η περιοχή επιρροής της Ένωσης γίνεται αισθητή βαθιά στις κοινότητες των Barcelos Arcozelo Vila Boa Vila Fresquinha Barqueiros, Cristelo, Faria, Formelos, Gilmonde, Milhazes, Paradela, Vila Seca e Vilar de Φηγός αλλά επεκτείνεται, μέσω της δύναμης της παράδοσης σε όλες τις κοινότητες του Μπαρσέλο , ιδιαίτερα σε αυτές που βρίσκονται κοντά στον ποταμό Cavado.

Εσωτερικά, εκτός από τη διοίκηση, που βρίσκεται στο σχολείο Barcelos δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ένωση είναι οργανωμένη με 5 συντονιστικα σχολεία της εγκατάστασης, που είναι, η Verzim Σχολή, στην Vila Seca, το σχολείο κέντρο Barqueiros,  το σχολείο Gilmonde, Milhaze δημοτικό σχολείο και τα συντονιστικά της ένωσης της EB1 με Ingreja Κριτήρια και EB1 / J1 της Ferreiros Cristelo και EB1 της Paradela.

Σχολικός εκφοβισμός

1) Karakiozis K., Papapanousi C., Papakitsos E., Argyriou A. (2015). Recording the Opinion of Students about the Attitude of Adults in School -Bullying. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development.January 2015,Vol.4, No. 1. Retrieved from http://hrmars.com/hrmars_papers/Recording_the_Opinion_of_Students_about_the_Attitude_of_Adults_in_School-Bullying.pdf
2) Karakiozis K., Papapanousi C.,Mavrakis A., Papakitsos E. (2015). Initiating an Olweus-Based Intervention Against School-Bullying. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1, No. 3, July 2015 Publish Date: May 28, 2015 Pages: 173-179. Retrieved from http://files.aiscience.org/journal/article/html/70320034.html

Ανθρώπινα Δικαιώματα

1) Δημοκρατία και εκπαίδευση. Εκπαιδευτικό υλικό από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

2) Compass-Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/νέες υπάρχουν.Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Εργαλεία για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η έκδοση αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΑΡΣΙΣ ? Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την Ελλάδα, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και βασίζεται στη βιωματική μάθηση και σε δραστηριότητες διαφορετικών βαθμίδων δυσκολίας.

3) Διεθνής Αμνηστία ? Ελληνικό Τμήμα :  Σχέδια μαθημάτων για Σχολεία

4) Η Εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά_Ερωτήσεις ? Απαντήσεις

Περίληψη Έργου

Στο πλαίσιο του έργου όλες οι δράσεις θα υλοποιηθούν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 4 σχολικές μονάδες που υπάγονται σ΄αυτή και  εστιάζουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη συμβουλευτική και στις πολιτιστικές δραστηριότητες γιατί στη σύγχρονη βιβλιογραφία αποδεικνύεται ότι συντελούν στην ανάπτυξη κινήτρων μάθησης, συνέχισης των σπουδών και συνεπώς μείωσης της σχολικής διαρροής και περιορισμού των περιστατικών αντικοινωνικής ή παραβατικής συμπεριφοράς μαθητών/τριών. Τα ζητήματα αυτά απασχολούν ιδιαίτερα τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δυτική Αττική, μια περιοχή που αντιμετωπίζει σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται στόχοι για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών ώστε να αντιμετωπίζουν  αποτελεσματικά τα ζητήματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας και αυτοαντίληψης με δημιουργικό τρόπο, να αναπτύξουν ικανότητες συμβουλευτικής υποστήριξης προς μαθητές/τριες και ενσυναίσθησης, και να αναγνωρίζουν την παιδαγωγική αξία της ενασχόλησης των μαθητών/τριών με τον πολιτισμό και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες.
Για την επίτευξη των στόχων θα πραγματοποιηθούν τρεις δραστηριότητες κινητικότητας. H πρώτη ενότητα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει  επιμόρφωση των μελών της κοινοπραξίας από πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης σε θεματικές όπως : «ανάπτυξη κινήτρων μάθησης στους/στις μαθήτριες», «προσωπική ανάπτυξη» και «καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία».  Η δεύτερη ενότητα δραστηριοτήτων περιλαμβάνει υλοποίηση καινοτόμας διδασκαλίας σχετικής με το επαγγελματικό προσανατολισμό που αξιοποιεί τη μέθοδο της δραματοποίησης που εφαρμόζεται στα πολιτιστικά προγράμματα. Τέλος θα παραγματοποιηθούν δραστηριότητες παρακολούθησης εργασίας (job shadowing) από τους συμμετέχοντες σε σχολεία στο Παλέρμο της Ιταλίας,  στην Πορτογαλία και στην Πολωνία. Επιπρόσθετα από το Γυμνάσιο Δροσιάς της Κύπρου θα προσέλθούν εκπαιδευτικοί για παρακολούθηση εργασίας στο σχολείο της Διεύθυνσης .
Τα αποτελέσματα του έργου επικεντρώνονται στην ανάπτυξη κινήτρων μάθησης,  στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου, στη δημιουργία υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος και στη ενεργή συμμετοχή τους στα προγράμματα πολιτιστικών θεμάτων και στην επίτευξη αποτελεσματικών συνεδριών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού .  Τα βραχυπρόθεσμα οφέλη περιλαμβάνουν την λειτουργία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Δυτικής Αττικής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, σε φορέα διάδοσης της γνώσης σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής και υλοποίησης σχολικών δραστηριοτήτων σχετικών με τον πολιτισμό σ΄ όλα τα σχολεία της ευθύνης της, αλλά και σε εθνικό, ή /και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   Ωφελημένοι/ες θα είναι oι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, που θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους στους προαναφερθέντες τομείς , οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Δυτικής Αττικής που θα επιμορφωθούν από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς,  οι μαθητές/τριες που αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες όλων των βελτιωμένων και σύγχρονων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών υπηρεσιών και ευρύτερα όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, αφού θα αναδειχθούν τρόποι βελτίωσης του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου.
The title of our project is ?the role of career guidance, counseling and cultural activities to the improvement of the educational context of the school.» The Secondary Education Directorate of Western Attica plays a coordinating role in the consortium, involving five schools. All actions to be implemented focus on vocational guidance, counseling and cultural activities because in modern literature it is proved that they contribute to the development of learning motivation, continuing education and thus reducing dropouts and minimizing the occurrence of antisocial or delinquent pupils behavior. These issues are of particular concern to schools of Secondary Education in Western Attica, a region facing complex social, economic and environmental problems. Within this context, objectives are set for the training of teachers to effectively handle the issues of career and self-perception creatively, to develop counseling skills towards students and empathy, and to recognize the pedagogical value of the engagement of students with culture and to encourage their participation in cultural activities.
To achieve these objectives, three mobility activities will be carried out. The first set of activities includes the training of the members of the consortium by accredited training institutions in topics such as: ?development of learning motivation for students?, ?personal growth? and ?innovative approaches to teaching.? The second set of activities includes the implementation of innovative teaching practices related to the career guidance that leverages the dramatization method applied to cultural projects. Finally, job shadowing activities will be conducted by the participants at schools in Palermo (Italy), Portugal and Poland. In addition, teachers from the Drosia Gymnasium of Cyprus will arrive and attend job shadowing at the schools of our Directorate.
The results of the project are focused on the development of learning motivation, improvement of the educational context of schools, creation of a supportive learning environment and active participation of pupils in cultural affairs projects and the achievement of effective guidance and counseling sessions. Short-term benefits, after the successful completion of this project, include the operation of the Secondary Education Directorate of Western Attica as an organization for the dissemination of knowledge in vocational guidance, counseling and implementation of educational activities related to culture in all schools of the region, but also in a national and/or European level. Beneficiaries will be the participating teachers that will improve their knowledge in the above topics, the school teachers of Western Attica that will be trained by the participating teachers, and the pupils that are the final recipients of all improved and modern educational and pedagogical services and generally all members of the school community, since ways will be highlighted for the improvement of the pedagogical context of schools.

Τα έξι καπέλα σκέψης

Διδακτικό σενάριο επίλυσης προβλημάτων με τη μέθοδο των Έξι Καπέλων Σκέψης.

Ητεχνική των Έξι Καπέλων Σκέψης επινοήθηκε από τον Edward de Bono, ψυχολόγο, φυσιολόγο και καθηγητή πανεπιστημίου στα μέσα της δεκαετίας του 1980 (De Bono, 1986). Πρόκειται για μια πρωτότυπη και ιδιαίτερη κατηγοριοποίηση των γνωστικών τρόπων σκέψης, που έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων όπως μεταξύ άλλων: η ιατρική (Liu et al., 2014), η συστημική προσέγγιση (Zenko et al., 2013), η ανάπτυξη της κοινότητας (Batchelor, 1996), η συμβουλευτική ζευγαριών (Li et al., 2008), οι σπουδές φύλου (Hittner & Daniels, 2002) και η εκπαίδευση (Kivunja, 2015. Childs, 2012. Rizvi et al., 2011. Goebel & Seabert, 2006. Κουλιάδης κ.ά., 2007. Βλαχοκυριάκου & Τζωρτζάκης, 2015. Τζωρτζάκης & Βλαχοκυριάκου,
2015). Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η τεχνική των έξι καπέλων συμβάλλει όχι μόνο στην αναγνώριση των διαφορετικών προσεγγίσεων σε ένα πρόβλημα αλλά και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που προάγει τη δημιουργική σκέψη (Schellens et al., 2009) και την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη πρωτοτυπία και δημιουργικότητα στις προτεινόμενες λύσεις (Vernon & Hocking, 2014). Στην παρούσα εργασία, παράλληλα με την τεχνική των έξι καπέλων σκέψης αξιοποιούvται και μορφές τέχνης, ώστε οι μαθητές/τριες ανακαλυπτικά να επιλύσουν πρακτικά ζητήματα και να προβούν σε ορθές επιλογές.

Το άρθρο βρίσκετε στην έκδοση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ στις σελίδες 114-132