Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Μεταφορά

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
      Ομοιοθεσία
      Συμμετρία
      Στροφή
      Μεταφορά
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Μεταφορά

Μεταφορά[σημείο A,διάνυσμα v]: Μεταφέρει το σημείο  A ως προς ένα  διάνυσμα v

Μεταφορά[γραμμή g,διάνυσμα v]: Μεταφέρει την ευθεία  g ως προς ένα  διάνυσμα v

Μεταφορά[κωνική c,διάνυσμα v]: Μεταφέρει την κωνική τομή  c  ως προς ένα  διάνυσμα v

Μεταφορά[συνάρτηση c,διάνυσμα v]: Μεταφέρει το γράφημα της συνάρτησης f  ως προς ένα  διάνυσμα v 

Μεταφορά[πολύγωνο πολυγ1,διάνυσμα v]: Μεταφέρει το πολύγωνο  πολυγ1  ως προς ένα  διάνυσμα v .

Σημείωση: Δημιουργούνται νέες κορυφές και τμήματα.

Μεταφορά[εικόνα εικ1,διάνυσμα v]: Μεταφέρει την εικόνα εικ1  ως προς ένα  διάνυσμα v 

Μεταφορά[διάνυσμα v,σημείο P]: Μεταφέρει το διάνυσμα v στο σημείο P

Σημείωση: Δείτε επίσης στο εργαλείο  Μεταφορά αντικειμένου με διάνυσμα

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών