Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra >  Μεταφορά αντικειμένου με διάνυσμα

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
       Ομοιοθεσία αντικειμένου από σημείο με συντελεστή
       Συμμετρία αντικειμένου ως προς ευθεία 
       Συμμετρία αντικειμένου ως προς σημείο 
       Συμμετρία  Σημείου σε  Κύκλο
       Στροφή αντικειμένου ως προς σημείο ως προς γωνία
       Μεταφορά αντικειμένου με διάνυσμα
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

      Μεταφορά αντικειμένου με διάνυσμα

Πρώτα, επιλέξτε το  αντικείμενο που θα μεταφερθεί. Μετά, κάντε κλικ στο διάνυσμα μεταφοράς

(βλέπε επίσης στην εντολή Μεταφορά).

 

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών