Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

 

                                            ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

 

Η Θεοτόκος είναι η αγιότερη ανθρώπινη ύπαρξη, η Οποία επιλέχτηκε από το Θεό ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα κορίτσια, για να παίξει ρόλο πρωταγωνιστικό στη διαδικασία της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους και ολοκλήρου της δημιουργίας. Η θεία πανσοφία διείδε στο ιερότατο πρόσωπό Της την άκρα καθαρότητα και αγιότητα, η οποία ήταν απαραίτητη για να καταστεί μητέρα του απόλυτα αγίου Θεού.

 

Η εορτή των Εισοδίων έχει ως στόχο να μας διδάξει πολύ υψηλές έννοιες γύρω από την προσωπικότητα της Θεοτόκου. Να μας μυήσει στην ασύλληπτα βαθιά θεολογία γύρω από την ανεπανάληπτη συμβολή Της στην υλοποίηση του θείου σχεδίου της σωτηρίας του κόσμου.

Περισσότερα...
 

?Η Ταπε?νωση το? ?Αποστ?λου Ματθα?ου

Μι? Μαρτυρ?α τ?ς Παραδ?σεως γι? τ?ν Κριτικ? Μελ?τη τ?ν Πηγ?ν
?Ηλ?α Βουλγαρ?κη ( ?1999)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πο?, ?πως ?λοι γνωρ?ζουμε, ?γραψε ?να ?π? τ? τ?σσερα Ε?αγγ?λια, ? Καιν? Διαθ?κη δ? μ?ς δ?νει παρ? μ?νο μ?α πληροφορ?α γι? τ? β?ο του, ?ν ?ξαιρ?σουμε μι? ?λλη ?κ?μη, δηλαδ? τ?ν Κατ?λογο τ?ν ?Αποστ?λων, ?που μαρτυρε?ται ?τι ? Ματθα?ος ?ταν ?νας ?π? το?ς δ?δεκα ?Αποστ?λους. ?Η μοναδικ? λοιπ?ν πληροφορ?α γι? τ? β?ο το? ?Αποστ?λου Ματθα?ου προ?ρχεται ?π? τ?ν περιγραφ? τ?ν τρι?ν συνοπτικ?ν Ε?αγγελιστ?ν, δηλαδ? τ?ν Ματθα?ου, Μ?ρκου κα? Λουκ?, γι? τ?ν κλ?ση του ?π? τ? Χριστ? (Μτ. θ? 9? Μκ. β? 14? Λκ. ε? 27). ?Απ? τ? δι?γηση το? γεγον?τος πο? συν?βη στ?ν Καπερναο?μ πληροφορο?μαστε τρ?α πρ?γματα: ?τι ? Ματθα?ος ?νομαζ?ταν κα? Λευ?, ?τι τ?ν πατ?ρα του τ?ν ?λεγαν ?Αλφα?ο κα? ?τι τ? ?π?γγελμ? του πρ?ν δεχθε? τ?ν πρ?σκληση το? Χριστο? ?ταν τελ?νης, δηλαδ? συλλ?κτης φ?ρων. ?Απ? τ?ς πληροφορ?ες κα? μ?νο α?τ?ς ε?ναι προφαν?ς ?δ?νατο ν? βγ?λει κανε?ς τ? συμπ?ρασμα ?τι ? ?Απ?στολος Ματθα?ος ?ταν ?νθρωπος ταπειν?σεως. Τ? γεγον?ς π?λι ?τι α?τ?ς μαζ? μ? το?ς ?π?λοιπους ?Αποστ?λους ?λαβε κατ? τ?ν Πεντηκοστ? τ? ?Αγιο Πνε?μα, πο? το?ς φ?τισε, το?ς κ?θαρε κα? το?ς πλο?τισε μ? χαρ?σματα, ?ξυπακο?ει β?βαια
?τι ? ?Απ?στολος Ματθα?ος ?π?κτησε μαζ? μ? το?ς ?λλους ?Αποστ?λους κα? τ?ν ?ρετ? τ?ς ταπειν?σεως, ?στ?σο δ? μι?ς ?ξηγε? τ? λ?γο γι? τ?ν ?δια?τερη ?πογρ?μμιση τ?ς Παραδ?σεως, ε?δικ? γι? τ?ν ?Απ?στολο Ματθα?ο, ?τι διακριν?ταν ?π? τ? μεγ?λη α?τ? ?ρετ? τ?ς ταπειν?σεως.

Περισσότερα...
 

Ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος

14 Νοεμβρίου

Ο άγιος και πανεύφημος απόστολος Φίλιππος κατα­γόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν συμπολί­της του Ανδρέα και του Πέτρου. Διακρινόταν για την εξ­αιρετική του σύνεση και μελετούσε τα βιβλία των προφη­τών της Παλαιάς Διαθήκης? έμεινε δε σ? όλη του τη ζωή παρθένος.

Τον Φίλιππο τον βρήκε ο Κύριος στην Γαλιλαία, μετά τη βάπτισή Του, και τον προέτρεψε να Τον ακολουθήσει. Εκείνος δεν έχασε καθόλου καιρό? ακολούθησε αμέσως τον Κύριο και έγινε μαθητής Του. Και όχι μόνο αυτό? αλλά, όταν μετά από λίγο συνάντησε το φίλο του Ναθαναήλ, του είπε: «Εκείνον, για τον οποίο έγραψε ο Μωυσής στο νόμο και Τον προανάγγειλαν οι προφήτες, Τον βρήκαμε. Κάι Αυτός είναι ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσήφ, ο καταγόμε­νος από τη Ναζαρέτ». Βεβαίως και πολλά άλλα εδάφια μπορούμε να δούμε στην θεόπνευστη Γραφή, δηλαδή στη Καινή Διαθήκη, στην οποία γίνεται λόγος για τον ένδοξο απόστολο Φίλιππο.

Περισσότερα...
 

Συνοπτικός βίος του εν αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του

Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

 13 Νοεμβρίου

Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου

Αυτός ο μέγας φωστήρ και μεγαλόφωνος της οικουμένης διδάσκαλος κατήγετο από την μεγαλόπολιν Αντιόχειαν, υιός ων γονέων ευσεβών, πα­τρός μεν Σεκούνδου αρχιστρατήγου, μητρός δε Ανθούσης. Ευθύς λοιπόν κατά την αρχήν της ζωής του πολλήν αγάπην και ερωτα είχεν ο Άγιος αυτός εις τους λόγους και τα μαθήματα, διό εις ολίγον καιρόν επέρασεν όλην την σοφίαν των Ελλήνων και των Χριστιανών και έγινεν άκρος κατά την λογικήν και ρητορικήν τέχνην και πάσαν επιστήμην. Όθεν διά την προκοπήν και αρετήν του από μεν τον άγιον Μελέτιον τον πατριάρχην Αντιοχείας έ­γινεν αναγνώστης, από δε τον Αντιοχείας Φλαβιανόν έγινε διάκονος και πρεσβύτερος. Πολλούς δε λόγους συνέταξεν ο χρυσούς αυτού κάλαμος, σχεδόν υπερβαίνοντας αριθμόν, περί τε μετανοίας και περί της των ηθών ευκοσμίας και καταστάσεως, και πάσαν σχεδόν ηρμήνευσε την Θεόπνευστον Γραφήν. Επειδή δε Νεκτάριος ο Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης εκοιμήθη εν Κυρίω, διά τούτο με την ψήφον των επισκόπων και με την προσταγήν του βασιλέως Αρκαδίου προσεκλήθη ο μακάριος αυτός Ιωάννης από την Αντιόχεια και έγινε κανονικώς πατριάρχης της βασιλίδος των πόλεων. Τόσον δε πολλά επέδωκεν ο αοίδιμος τον εαυτόν του εις την άσκησι και εγκράτεια, ώστε έτρωγε μόνον τον χυλόν του κριθαριού και πάλιν από αυτόν δεν εχόρταινεν, αλλ' ολίγον τι μετελάμβανε.

Περισσότερα...
 

Ποιοι είναι οι Παμμέγιστοι Αρχάγγελοι Μιχαήλ & Γαβριήλ;Η Αγία Γραφή, αναφέρει σε πολλά σημεία την επικοινωνία των ανθρώπων με τους αγγέλους και ιδιαίτερα με τους επικεφαλείς των αγγελικών ταγμάτων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Οι άγγελοι δεν γνωρίζουν πόνο και δυστυχία, αμφιβολίες και φόβους, αρσενικό και θυλυκό, αλλά τους χαρακτηρίζει η ομορφιά, η αγάπη και η αέναη ζωή. Είναι άγγελοι, δηλαδή κτιστοί, αόρατοι και τέλεια πνεύματα, τα οποία δεν τα περιορίζει ούτε ο χρόνος, ούτε ο χώρος.
Οι άγιοι άγγελοι εμφανίζονται στους ανθρώπους κάθε φορά που ο Θεός θέλει να γίνει το θέλημά του.
Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζονται συνήθως με σπαθί ή σκήπτρο στο δεξί χέρι, σύμβολο της εξουσίας που τους χάρισε ο Θεός. Στο αριστερό χέρι κρατούν πολλές φορές μια σφαίρα που συμβολίζει τον κόσμο. 
Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, το όνομά του σημαίνει «Ποιος Είναι Όμοιος με τον Θεό;».
Περισσότερα...
 

28 Οκτωβρίου 1940

 

H Ιταλία κηρύσσει πόλεμο και προσβάλλει τα από Αλβανίας σύνορα της Ελλάδας. Συνάντηση Χίτλερ - Μουσσολίνι στη Φλωρεντία, τοπική ώρα 11.00. "Φύρερ, προελαύνουμε.." ήταν τα πρώτα λόγια του Μουσσολίνι.

 

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940 ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία διήρκεσε από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τις 23 Απριλίου 1941. Επίσημη έναρξη του Πολέμου θεωρείται η «επίδοση του τελεσιγράφου», ενώ μετά τις 6 Απριλίου 1941, με την επέμβαση των Γερμανών, συνεχίστηκε ως ελληνοιταλικογερμανικός πόλεμος.

 

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0887.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 161570

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 13 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting