Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Πού είναι η Μαρία;

Ιστοσελίδα "Σωτήρ"

  

 

Ἐκεῖνο τὸ πρωινὸ ὁ ἥλιος, ἂν μποροῦσε, θὰ ἤθελε νὰ μὴν ἀνατείλει. Γιὰ νὰ μὴν τὴ δεῖ, τὴν κόρη του, τὴν ἀγαπημένη, τὴ Μαρία του. Γιατὶ ἦταν θολὸς ὁ οὐρανὸς καὶ τ᾿ ἄστρα βουρκωμένα.

Μὰ κλαῖνε τ᾿ ἄστρα;

Κλαῖνε!… Κάποτε…

Κάποτε κι οἱ οὐρανοὶ πονοῦν καὶ τ᾿ ἄστρα κάποτε δακρύζουν.

Κάποτε; Ὄχι κάποτε… Τώρα! Νά:

«Καὶ ἐγένετο ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, καὶ ἰδοὺ ἦλθον οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ παραστῆναι ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ ὁ διάβολος ἦλ­θε μετ᾿ αὐτῶν» (Ἰὼβ α΄ 6). Καὶ ὁ πειρα­στὴς γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ζήτησε τὴν ἄ­δεια τοῦ Κυρίου τῶν πάντων νὰ χτυπήσει. Ὄχι ἀόριστα. Ἐκεῖ νὰ χτυπήσει. Ἐκεῖ! Τὸ σπίτι τὸ ἀγαπημένο, μὲ τοὺς εὐλογημένους γονεῖς καὶ τὰ 10 παιδιά τους· καὶ τὸ μικρότερο, τὸ μωρὸ τῶν μόλις δυόμισι μηνῶν.

Περισσότερα...
 
Πνευματικὰ κεφάλαια
 
Σωφρόνιος Σαχάρωφ (Ἀρχιμανδρίτης)
 
 
 
Στὴν ἀρχὴ ἡ χάρη μᾶς διδάσκει, προκαλεῖ μέσα μας κινήσεις συμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τῶν ἐντολῶν τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅλα εἶναι εὔκολα. Πάντοτε μαζί μας, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον μᾶς ἐμπνέει νὰ εἴμαστε καλοὶ πρὸς τοὺς ἄλλους. Φαίνεται σὰν κανονικὴ καὶ φυσικὴ στάση. Ἀλλ’ αὐτὸ δὲν διαρκεῖ. Κάποτε μᾶς ἐγκαταλείπει ἡ χάρη μὲ τὴν αἰσθητὴ αὐτὴ μορφή. Μιὰ δεύτερη περίοδος, δύσκολη, ἀρχίζει. Στὸ ἐρώτημα, «πῶς νὰ ζήσουμε χωρὶς τὴ χάρη;», ἀπαντοῦμε: Πρέπει νὰ συνεχίσουμε νὰ ἐνεργοῦμε σὰν νὰ ἦταν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μαζί μας, νὰ προσπαθοῦμε νὰ μένουμε στὴν ἴδια μορφὴ ζωῆς ποὺ μὲ τὴ χάρη ἀποκτήσαμε γιὰ ὁρισμένη συμπεριφορά ἀπέναντι στὸν ἀδελφὸ καὶ τὴν ἀδελφή μας. Ὀφείλουμε νὰ ἀσκοῦμε βία στὸν ἑαυτό μας. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν προσευχή. Στὴν ἀρχή φαίνεται σὰν φυσικὴ κατάσταση. Προσευχόμαστε μὲ εὐκολία: Ἡ προσευχὴ ἀναβλύζει ἀπὸ τὴν καρδιά. Ὅταν μᾶς ἐγκαταλείπει τὸ Πνεῦμα, πρέπει νὰ προσπαθοῦμε νὰ προσευχόμαστε ὅπως πρίν, ὅταν εἴχαμε τὴ χάρη: μὲ ὅλο τὸ εἶναι μας, μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας, μὲ ὅλη τὴ διάνοιά μας, καὶ ἀκόμη μὲ ὅλο τὸ σῶμα μας.  
Περισσότερα...
 

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 16 Δεκεμβρίου 2018

(ΚΘ΄ Κυριακῆς: Κολασ. γ΄ 4-11)

 

Αδελφοί, ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ἡμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία, δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς· νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν· μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν, ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ ᾿Ιουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.

Περισσότερα...
 

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 16 Δεκεμβρίου 2018

ΙΑ΄ Λουκά (Λουκ. ιδ΄ 16-24)

 

Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις· ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπε· γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ρύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος· κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον· ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ ὁ οἶκός μου. λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Περισσότερα...
 

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Η μνήμη του τιμάται στις 15 Δεκεμβρίου

 

Η γέννηση του Αγίου Ελευθερίου τοποθετείται χρονολογικά κατά τον 2ο μ. Χ, εποχή που τα σημάδια από τα βήματα των αγίων αποστόλων φαίνονταν ακόμη νωπά στα χώματα της ελληνικής χερσονήσου. Η μητέρα του Αγίου, Ανθία, διδάχθηκε τον χριστιανισμό από πατέρες αποστολικούς, δηλαδή από τους αγίους επισκόπους που κατά τόπους οι Απόστολοι του Χριστού είχαν εγκαταστήσει. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού ήταν να μεγαλώσει τον υιό της Ελευθέριο με τα νάματα της ακλόνητης πίστης στον Χριστό, μιας πίστης που, εκείνη την εποχή, οδηγούσε ακόμη και στο θυσιαστικό θάνατο.

Όπως φαίνεται, ο νεαρός Ελευθέριος μεγαλωμένος απ’ την μητέρα του Ανθία “ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου”, από μικρή ηλικία εισήλθε στον ιερό κλήρο, αγωνιζόμενος για την διάδοση του Ευαγγελίου. Στην ηλικία των δεκαπέντε ετών, χειροτονήθηκε Διάκονος από τον επίσκοπο Ρώμης Ανάκλητο, της Μίας και Αδιαίρετης Εκκλησίας, ενώ δύο χρόνια αργότερα, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος. Στο διακόνημα αυτό που του ανέθεσε ο Χριστός στην Εκκλησία Του, υπερέβαλλε τον εαυτό του και με αυταπάρνηση υπηρετούσε το ιερό θυσιαστήριο, σε μια εποχή που τα πράγματα δεν ήσαν δεδομένα όπως σήμερα.

Περισσότερα...
 
Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ
 
Anthony Bloom (Metropolitan of Sourozh (1914- 2003))
 
 
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Θὰ ἤθελα νὰ ἀρχίσω μ’ ἕνα μικρὸ ἀνάγνωσμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης, κεφάλαια 21 καὶ 22: «Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῶ ἀνδρὶ αὐτῆς. καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· Ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν καὶ αὐτοὶ λαὸς αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς μετ΄ αὐτῶν ἔσται, καὶ ἐξαλείψει ἀπ’αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος, οὔτε κραυγὴ, οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον. Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα. Καὶ λέγει μοι· γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ εἰσι. Καὶ εἶπέ μοι· γέγονεν. ἐγὼ τῷ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναὶ ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ. Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν».
Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0263.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 170479

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting