Οδηγίες Α' Γυμν 2016-17

1

Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο

Βασικές έννοιες

4

ώρες

2

Χειρίζομαι και δημιουργώ

Δημιουργώ με τον κειμενογράφο

7

ώρες

3

Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι

Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ

9

ώρες

4

Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα

Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα

5

ώρες

Αυτές οι ενότητες να διδαχθούν με όποια σειρά θεωρείτε καλύτερη

νομίζω πάντως ότι το internet πρέπει να είναι τελευταίο πχ 4-1-2-3

Για την ενότητα 4 χρησιμοποιήστε κάποιο προγραμματιστικό περιβάλλον  logo-like ή οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια.

Στο βιβλίο η ενότητα 4 καλύπτεται από τα κεφάλαια 1.2-1.4 και 1.5 σελ. 178-182 εισαγωγή στην έννοια αλγορίθμου, προγραμματισμού και

από τα κεφάλαια 2.4-2.5 σελ. 189-192 προγραμματισμός.

Οι άλλες 3 ενότητες να καλυφθούν στο πλαίσιο ενός σχεδίου έρευνας/εργασίας (project), στο βιβλίο καλύπτονται από τα κεφάλαια  5,6 και 10.

Χρησιμοποιείστε 

Φωτόδενδρο, Σενάρια οδηγού εκπαιδευτικού από ΠΣ Γυμνασίου, Σενάρια Αίσωπος, Διαδίκτυο, Εκπαιδευτική τηλεόραση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εκτός ύλης για την Α' Γυμνασίου

κεφάλαια 4,9 και 15.1-15.2

Εντός ύλης από φέτος για την Α' Γυμνασίου

Κεφάλαια 7,8,11.4 και 15.3

Αξιολόγηση πληροφορίας, ασφάλεια-υπευθυνότητα στο διαδίκτυο

Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό κείμενο ως μήνυμα.