Οδηγίες Β' Γυμν 2016-17

1

Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο

Α  Βασικές έννοιες (εντός Η/Υ)

6

ώρες

2

Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα

Β  Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα (5 ώρες)

Γ  Λύνω προβλήματα με υπολογιστικά φύλλα (8ώρες)

13

ώρες

3

Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι

Δ  Δημιουργώ και εκφράζομαι με πολυμέσα και παρουσιάσεις (4ώρες)

Ε  Βασικές έννοιες (δικτύου) (1ώρα)

ΣΤ Διερευνώ και συνεργάζομαι μέσω Διαδικτύου (1ώρα)

6

ώρες

Αυτές οι ενότητες να διδαχθούν με όποια σειρά θεωρείτε καλύτερη

πχ Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ ή Α-Β-Δ-Γ-Ε-ΣΤ ή Α-Γ-Δ-Β-Ε-ΣΤ

Κεφάλαια 5,8,9  στο πλαίσιο ενός σχεδίου έρευνας/εργασίας (project)  20 ώρες

Προγραμματισμός υπολογιστικών συσκευών και ρομποτικών συστ. αναλόγως της ύλης που έχει καλυφθεί στην Α' 5 ώρες

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εκτός ύλης για την Β' Γυμνασίου

Κεφάλαια 6,10

Εντός ύλης φέτος για την Β' Γυμνασίου

Αξιολόγηση πληροφορίας, ασφάλεια-υπευθυνότητα στο διαδίκτυο 2 ώρες

Εντός ύλης του χρόνου για την Β' Γυμνασίου

Οπτικοακουστικό/Πολυτροπικό κείμενο ως μήνυμα 1 ώρα