Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Επίκτητος

Έφιππος νέος - Σειληνοί

dp

Οφθαλμωτή κύλικα τύπου Α δίγλωσση, ύψος 14 εκ. διάμετρος 30,5 εκ. 520-500 π.Χ. Βρετανικό Μουσείο Ε 3

Στο μετάλλιο του εσωτερικού εικονίζεται μελανόμορφος στεφανωμένος έφιππος νέος. Φοράει κοντό χιτώνα και μανδύα. Κρατάει δύο δόρατα. Διακρίνεται η επιγραφή του κεραμέα: ΗΙΣΧΥΛΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕΝ

Στο εξωτερικό ανάμεσα  στους οφθαλμούς ερυθρόμορφοι Σειληνοί στεφανωμένοι με κισσό.

Στη φωτογραφία εικονίζεται στεφανωμένος με κισσό Σειληνός που κρατάει στο ένα χέρι του ασπίδα και στο άλλο ρυτό. Διακρίνεται η επιγραφή ΕΠΙΚΤΕΤΟΣ, που συνεχίζεται στη β' πλευρά.

Ανάμεσα σε ανθέμια και οφθαλμούς ένας στεφανωμένος με κισσό Σειληνός που κρατάει στο χέρι του τριφυλλόσχημη oινοχόη και με το άλλο τρομπέτα. Διακρίνεται η επιγραφή: ΕΓΡΑΦΣΕΝ

 

αρχική