ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Οιωνοκλή, Η Ηώ καταδιώκει τον Τιθωνό


 

Αμφορέας τύπου Νόλας, ύψος 32,4 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 358

 

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται ιπτάμενη η φτερωτή Ηώ να καταδιώκει τον Τιθωνό που τρέχει να ξεφύγει κρατώντας λύρα.

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή

 

 

Πηγές: Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός