ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η κλίση του ρήματος


 

 

Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
Ενεστώτας λύν-ω
λύν-εις
λύν-ει
λύν-ουμε ή λύν-ομε
λύν-ετε
λύν-ουν(ε) info
να λύν-ω
να λύν-εις
να λύν-ει
να λύν-ουμε info
να λύν-ετε
να λύν-ουν(ε) info
 
λύν-ε
 
 
λύν-ετε
Μετοχή ενεστώτα λύν-οντας  
Παρατατικός έλυν-α
έλυν-ες
έλυν-ε
λύν-αμε
λύν-ατε
έλυν-αν info
   
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
θα λύν-ω
θα λύν-εις
θα λύν-ει
θα λύν-ουμε info
θα λύν-ετε
θα λύν-ουν(ε) info
   
Αόριστος έλυσ-α
έλυσ-ες
έλυσ-ε
λύσ-αμε
λύσ-ατε
έλυσ-αν  info
να λύσ-ω info
να λύσ-εις
να λύσ-ει
να λύσ-ουμε info
να λύσ-ετε
να λύσ-ουν (ε) info
 
λύσ-ε
 
 
λύ-στε
Απαρέμφατο αορίστου: λύσ-ει  
Συνοπτικός
Μέλλοντας
θα λύσ-ω
θα λύσ-εις
θα λύσ-ει
θα λύσ-ουμε info
θα λύσ-ετε
θα λύσ-ουν (ε) info
   
Παρακείμενος έχω λύσ-ει info
έχεις λύσ-ει
έχει λύσ-ει
έχουμε λύσ-ει
έχετε λύσ-ει
έχουν λύσ-ει
να έχω λύσ-ει ή info
να έχεις λύσ-ει
να έχει λύσ-ει
να έχουμε λύσ-ει
να έχετε λύσ-ει
να έχουν λύσ-ει
 
Υπερσυντέλικος είχα λύσ-ει info
είχες λύσ-ει
είχε λύσ-ει
είχαμε λύσ-ει
είχατε λύσ-ει
είχαν λύσ-ει
   
Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα έχω λύσ-ει info
θα έχεις λύσ-ει
θα έχει λύσ-ει
θα έχουμε λύσ-ει
θα έχετε λύσ-ει
θα έχουν λύσ-ει
   

 

 Α' συζυγία, Παθητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
Ενεστώτας λύν-ομαι
λύν-εσαι
λύν-εται
λυν-όμαστε
λύν-εστε  info
λύν-ονται
να λύν-ομαι
να λύν-εσαι
να λύν-εται
να λύν-όμαστε
να λύν-εστε info
να λύν-ονται
 
(λύν-ου)
 
 
(λύν-εστε)
Παρατατικός λυν-όμουν (α)
λυν-όσουν(α)
λυν-όταν(ε)
λυν-όμασταν ή info
λυν-όσασταν info
λύν-ονταν info
   
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
θα λύν-ομαι
θα λύν-εσαι
θα λύν-εται
θα λυν-όμαστε
θα λύν-εστε info
θα λύν-ονται
   
Αόριστος λύ-θη-κα
λύ-θη-κες
λύ-θη-κε
λυ-θή-καμε
λυ-θή-κατε
λύ-θη-καν info
να λυθ-ώ
να λυθ-είς
να λυθ-εί
να λυθ-ούμε
να λυθ-είτε
να λυθ-ούν info
 
λύσ-ου
 
 
λυ-θείτε
 
Απαρέμφατο αορίστου: λυ-θεί  
Συνοπτικός
Μέλλοντας
θα λυθ-ώ
θα λυθ-είς
θα λυθ-εί
θα λυθ-ούμε
θα λυθ-είτε
θα λυθ-ούν info
   
Παρακείμενος έχω λυ-θεί info
έχεις λυ-θεί
έχει λυ-θεί
έχουμε λυ-θεί
έχετε λυ-θεί
έχουν λυ-θεί
να έχω λυ-θεί info
να έχεις λυ-θεί
να έχει λυ-θεί
να έχουμε λυ-θεί
να έχετε λυ-θεί
να έχουν λυ-θεί 
 
Μετοχή παρακειμένου: λυμένος, η, ο  
Υπερσυντέλικος είχα λυ-θεί  info
είχες λυ-θεί
είχε λυ-θεί
είχαμε λυ-θεί
είχατε λυ-θεί
είχαν λυ-θεί
   
Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα έχω λυ-θεί info
θα έχεις λυ-θεί
θα έχει λυ-θεί
θα έχουμε λυ-θεί
θα έχετε λυ-θεί
θα έχουν λυ-θεί
   

 

Δες σε νέα καρτέλα την κλίση του ρήματος με όλους τους εγκλιτικούς τύπους εγκλίσεις

 Β΄ συζυγία, α' τάξη, Ενεργητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
Ενεστώτας χτυπ-ώ info
χτυπ-άς
χτυπ-ά info
χτυπ-άμε info
χτυπ-άτε
χτυπ-ούν(ε) info
να χτυπ-ώ info
να χτυπ-άς
να χτυπ-ά info
να χτυπ-άμε info
να χτυπ-άτε
να χτυπ-ούν(ε) info
 
χτύπ-α
 
 
χτυπ-άτε
Μετοχή ενεστώτα χτυπ-ώντας  
Παρατατικός χτυπ-ούσα info
χτυπ-ούσες
χτυπ-ούσε
χτυπ-ούσαμε
χτυπ-ούσατε
χτυπ-ούσαν
   
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
θα χτυπ-ώ info
θα χτυπ-άς
θα χτυπ-ά info
θα χτυπ-άμε info
θα χτυπ-άτε
θα χτυπ-ούν(ε) info
   
Αόριστος χτύπ-ησα
χτύπ-ησες
χτύπ-ησε
χτυπ-ήσαμε
χτυπ-ήσατε
χτύπ-ησαν info
να χτυπ-ήσω
να χτυπ-ήσεις
να χτυπ-ήσει
να χτυπ-ήσουμε
να χτυπ-ήσετε
να χτυπ-ήσουν(ε)
 
χτύπ-ησε
 
 
χτυπ-ήστε
Απαρέμφατο αορίστου: χτυπ-ήσει  
Συνοπτικός
Μέλλοντας
θα χτυπ-ήσω
θα χτυπ-ήσεις
θα χτυπ-ήσει
θα χτυπ-ήσουμε
θα χτυπ-ήσετε
θα χτυπ-ήσουν(ε)
   
Παρακείμενος έχω χτυπήσει ή info
έχεις χτυπήσει
έχει χτυπήσει
έχουμε χτυπήσει
έχετε χτυπήσει
έχουν χτυπήσει
να έχω χτυπήσει ή info
να έχεις χτυπήσει
να έχει χτυπήσει
να έχουμε χτυπήσει
να έχετε χτυπήσει
να έχουν χτυπήσει
 
Υπερσυντέλικος είχα χτυπήσει ή info
είχες χτυπήσει
είχε χτυπήσει
είχαμε χτυπήσει
είχατε χτυπήσει
είχαν χτυπήσει
   
Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα έχω χτυπήσει ή info
θα έχεις χτυπήσει
θα έχει χτυπήσει
θα έχουμε χτυπήσει
θα έχετε χτυπήσει
θα έχουν(ε) χτυπήσει
   

 

 Β΄ συζυγία, α' τάξη, Παθητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
Ενεστώτας χτυπ-ιέμαι
χτυπ-ιέσαι
χτυπ-ιέται
χτυπ-ιόμαστε
χτυπ-ιέστε info
χτυπ-ιούνται info
να χτυπ-ιέμαι
να χτυπ-ιέσαι
να χτυπ-ιέται
να χτυπ-ιόμαστε
να χτυπ-ιέστε info
να χτυπ-ιούνται info
 
Παρατατικός χτυπ-ιόμουν(α)
χτυπ-ιόσουν(α)
χτυπ-ιόταν(ε)
χτυπ-ιόμασταν info
χτυπ-ιόσασταν info
χτυπ-ιούνταν(ε) info
   
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
θα χτυπ-ιέμαι
θα χτυπ-ιέσαι
θα χτυπ-ιέται
θα χτυπ-ιόμαστε
θα χτυπ-ιέστε info
θα χτυπ-ιούνται info
   
Αόριστος χτυπ-ήθηκα
χτύπ-ήθηκες
χτύπ-ήθηκε
χτυπ-ηθήκαμε
χτυπ-ηθήκατε
χτύπ-ήθηκαν info
να χτυπ-ηθώ
να χτυπ-ηθείς
να χτυπ-ηθεί
να χτυπ-ηθούμε
να χτυπ-ηθείτε
να χτυπ-ηθούν(ε)
 
χτυπ-ήσου
 
 
χτυπ-ηθείτε
Απαρέμφατο αορίστου: χτυπ-ηθεί  
Συνοπτικός
Μέλλοντας
θα χτυπ-ηθώ
θα χτυπ-ηθείς
θα χτυπ-ηθεί
θα χτυπ-ηθούμε
θα χτυπ-ηθείτε
θα χτυπ-ηθούν(ε)
   
Παρακείμενος έχω χτυπηθεί ή info
έχεις χτυπηθεί
έχει χτυπηθεί
έχουμε χτυπηθεί
έχετε χτυπηθεί
έχουν χτυπηθεί
να έχω χτυπηθεί ή info
να έχεις χτυπηθεί
να έχει χτυπηθεί
να έχουμε χτυπηθεί
να έχετε χτυπηθεί
να έχουν χτυπηθεί
 
Μετοχή παρακειμένου χτυπημένος, η, ο  
Υπερσυντέλικος είχα χτυπηθεί ή info
είχες χτυπηθεί
είχε χτυπηθεί
είχαμε χτυπηθεί
είχατε χτυπηθεί
είχαν χτυπηθεί
   
Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα έχω χτυπηθεί ή info
θα έχεις χτυπηθεί
θα έχει χτυπηθεί
θα έχουμε χτυπηθεί
θα έχετε χτυπηθεί
θα έχουν χτυπηθεί
   

 

Δες σε νέα καρτέλα την κλίση του ρήματος με όλους τους εγκλιτικούς τύπους εγκλίσεις

 Β΄ συζυγία, β' τάξη, Ενεργητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
Ενεστώτας θεωρ-ώ
θεωρ-είς
θεωρ-εί
θεωρ-ούμε
θεωρ-είτε
θεωρ-ούν(ε)
να θεωρ-ώ
να θεωρ-είς
να θεωρ-εί
να θεωρ-ούμε
να θεωρ-είτε
να θεωρ-ούν(ε)
 
 
 
 
θεωρ-είτε
Μετοχή ενεστώτα θεωρ-ώντας  
Παρατατικός θεωρ-ούσα
θεωρ-ούσες
θεωρ-ούσε
θεωρ-ούσαμε
θεωρ-ούσατε
θεωρ-ούσαν
   
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
θα θεωρ-ώ
θα θεωρ-είς
θα θεωρ-εί
θα θεωρ-ούμε
θα θεωρ-είτε
θα θεωρ-ούν(ε)
   
Αόριστος θεώρ-ησα
θεώρ-ησες
θεώρ-ησε
θεωρ-ήσαμε
θεωρ-ήσατε
θεώρ-ησαν info
να θεωρ-ήσω
να θεωρ-ήσεις
να θεωρ-ήσει
να θεωρ-ήσουμε
να θεωρ-ήσετε
να θεωρ-ήσουν(ε)
 
θεώρ-ησε
 
 
θεωρ-ήστε
Απαρέμφατο αορίστου θεωρ-ήσει  
Συνοπτικός
Μέλλοντας
θα θεωρ-ήσω
θα θεωρ-ήσεις
θα θεωρ-ήσει
θα θεωρ-ήσουμε
θα θεωρ-ήσετε
θα θεωρ-ήσουν(ε)
   
Παρακείμενος έχω θεωρήσει ή info
έχεις θεωρήσει
έχει θεωρήσει
έχουμε θεωρήσει
έχετε θεωρήσει
έχουν θεωρήσει
να έχω θεωρήσει ή info
να έχεις θεωρήσει
να έχει θεωρήσει
να έχουμε θεωρήσει
να έχετε θεωρήσει
να έχουν θεωρήσει
 
Υπερσυντέλικος είχα θεωρήσει ή info
είχες θεωρήσει
είχε θεωρήσει
είχαμε θεωρήσει
είχατε θεωρήσει
είχαν θεωρήσει
   
Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα έχω θεωρήσει ή info
θα έχεις θεωρήσει
θα έχει θεωρήσει
θα έχουμε θεωρήσει
θα έχετε θεωρήσει
θα έχουν θεωρήσει
   

 

 Β΄ συζυγία, β' τάξη, Παθητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
Ενεστώτας θεωρ-ούμαι
θεωρ-είσαι
θεωρ-είται
θεωρ-ούμαστε
θεωρ-είστε
θεωρ-ούνται
να θεωρ-ούμαι
να θεωρ-είσαι
να θεωρ-είται
να θεωρ-ούμαστε
να θεωρ-είστε
να θεωρ-ούνται
 
Παρατατικός θεωρ-ούμουν(α)
θεωρ-ούσουν(α)
θεωρ-ούνταν(ε)
θεωρ-ούμασταν info
θεωρ-ούσασταν info
θεωρ-ούνταν(ε) info
   
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
θα θεωρ-ούμαι
θα θεωρ-είσαι
θα θεωρ-είται
θα θεωρ-ούμαστε
θα θεωρ-είστε
θα θεωρ-ούνται
   
Αόριστος θεωρ-ήθηκα
θεωρ-ήθηκες
θεωρ-ήθηκε
θεωρ-ηθήκαμε
θεωρ-ηθήκατε
θεωρ-ήθηκαν info
να θεωρ-ηθώ
να θεωρ-ηθείς
να θεωρ-ηθεί
να θεωρ-ηθούμε
να θεωρ-ηθείτε
να θεωρ-ηθούν(ε)
 
θεωρ-ήσου
 
 
θεωρ-ηθείτε
Απαρέμφατο αορίστου: θεωρ-ηθεί  
Συνοπτικός
Μέλλοντας
θα θεωρ-ηθώ
θα θεωρ-ηθείς
θα θεωρ-ηθεί
θα θεωρ-ηθούμε
θα θεωρ-ηθείτε
θα θεωρ-ηθούν(ε)
   
Παρακείμενος έχω θεωρηθεί ή info
έχεις θεωρηθεί
έχει θεωρηθεί
έχουμε θεωρηθεί
έχετε θεωρηθεί
έχουν θεωρηθεί
να έχω θεωρηθεί ή info
να έχεις θεωρηθεί
να έχει θεωρηθεί
να έχουμε θεωρηθεί
να έχετε θεωρηθεί
να έχουν θεωρηθεί
 
Μετοχή παρακειμένου θεωρημένος, η, ο  
Υπερσυντέλικος είχα θεωρηθεί ή info
είχες θεωρηθεί
είχε θεωρηθεί
είχαμε θεωρηθεί
είχατε θεωρηθεί
είχαν θεωρηθεί
   
Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα έχω θεωρηθεί ή info
θα έχεις θεωρηθεί
θα έχει θεωρηθεί
θα έχουμε θεωρηθεί
θα έχετε θεωρηθεί
θα έχουν θεωρηθεί
   

 

Δες σε νέα καρτέλα την κλίση του ρήματος με όλους τους εγκλιτικούς τύπους εγκλίσεις

 Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Νεοελληνική Γραμματική, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1941

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005

bullet

Γραμματική Ε', Στ' Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα

bullet

Εφαρμοσμένη Γραμματική της Δημοτικής και Συντακτικό, Γιάννη Β. Παπαναστασίου, Αθήνα, 1989

bullet

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996, κα' έκδοση

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006