ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η κλίση του ρήματος (όλοι οι εγκλιτικοί τύποι)


 

 

Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
Ενεστώτας λύν-ω
λύν-εις
λύν-ει
λύν-ουμε
λύν-ετε
λύν-ουν(ε)
να λύν-ω
να λύν-εις
να λύν-ει
να λύν-ουμε
να λύν-ετε
να λύν-ουν(ε)
 
λύν-ε
 
 
λύν-ετε
Μετοχή λύν-οντας
Παρατατικός
έλυν-α
έλυν-ες
έλυν-ε
λύν-αμε
λύν-ατε
έλυν-αν
δυνητική ορ.
θα έλυν-α
θα έλυν-ες
θα έλυν-ε
θα λύν-αμε
θα λύν-ατε
θα έλυν-αν
ευχετική ορ.
να έλυν-α
να έλυν-ες
να έλυν-ε
να λύν-αμε
να λύν-ατε
να έλυν-αν
   
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
θα λύν-ω
θα λύν-εις
θα λύν-ει
θα λύν-ουμε
θα λύν-ετε
θα λύν-ουν(ε)
   
Αόριστος
έλυσ-α
έλυσ-ες
έλυσ-ε
λύσ-αμε
λύσ-ατε
έλυσ-αν
δυνητική ορ.
θα έλυσ-α
θα έλυσ-ες
θα έλυσ-ε
θα λύσ-αμε
θα λύσ-ατε
θα έλυσ-αν
ευχετική ορ.
να έλυσ-α
να έλυσ-ες
να έλυσ-ε
να λύσ-αμε
να λύσ-ατε
να έλυσ-αν

να λύσ-ω
να λύσ-εις
να λύσ-ει
να λύσ-ουμε
να λύσ-ετε
να λύσ-ουν(ε)
 

λύσ-ε
 
 
λύ-στε
Απαρέμφατο λύσ-ει
Συνοπτικός
Μέλλοντας
θα λύσ-ω
θα λύσ-εις
θα λύσ-ει
θα λύσ-ουμε
θα λύσ-ετε
θα λύσ-ουν(ε)
   
Παρακείμενος έχω λύσ-ει
έχεις λύσ-ει
έχει λύσ-ει
έχουμε λύσ-ει
έχετε λύσ-ει
έχουν λύσ-ει
να έχω λύσ-ει
να έχεις λύσ-ει
να έχει λύσ-ει
να έχουμε λύσ-ει
να έχετε λύσ-ει
να έχουν λύσ-ει
 
έχω λυμένο
έχεις λυμένο
έχει λυμένο
έχουμε λυμένο
έχετε λυμένο
έχουν λυμένο
να έχω λυμένο
να έχεις λυμένο
να έχει λυμένο
να έχουμε λυμένο
να έχετε λυμένο
να έχουν λυμένο
 
Υπερσυντέλικος
είχα λύσ-ει
είχες λύσ-ει
είχε λύσ-ει
είχαμε λύσ-ει
είχατε λύσ-ει
είχαν λύσ-ει
δυνητική ορ.
θα είχα λύσ-ει
θα είχες λύσ-ει
θα είχε λύσ-ει
θα είχαμε λύσ-ει
θα είχατε λύσ-ει
θα είχαν λύσ-ει

να είχα λύσ-ει
να είχες λύσ-ει
να είχε λύσ-ει
να είχαμε λύσ-ει
να είχατε λύσ-ει
να είχαν λύσ-ει
 
είχα λυμένο
είχες λυμένο
είχε λυμένο
είχαμε λυμένο
είχατε λυμένο
είχαν(ε) λυμένο
να είχα λυμένο
να είχες λυμένο
να είχε λυμένο
να είχαμε λυμένο
να είχατε λυμένο
να είχαν(ε) λυμένο
 
Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα έχω λύσ-ει
θα έχεις λύσ-ει
θα έχει λύσ-ει
θα έχουμε λύσ-ει
θα έχετε λύσ-ει
θα έχουν λύσ-ει
   
θα έχω λυμένο
θα έχεις λυμένο
θα έχει λυμένο
θα έχουμε λυμένο
θα έχετε λυμένο
θα έχουν(ε) λυμένο
   

 

 Α' συζυγία, Παθητική φωνή

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

  Οριστική Υποτακτική Προστακτική
Ενεστώτας λύν-ομαι
λύν-εσαι
λύν-εται
λυν-όμαστε
λύν-εστε
λύν-ονται
να λύν-ομαι
να λύν-εσαι
να λύν-εται
να λύν-όμαστε
να λύν-εστε
να λύν-ονται
 
(λύν-ου)
 
 
(λύν-εστε)
Παρατατικός
λυν-όμουν (α)
λυν-όσουν(α)
λυν-όταν(ε)
λυν-όμασταν
λυν-όσασταν
λύν-ονταν
δυνητική ορ.
θα λυν-όμουν (α)
θα λυν-όσουν(α)
θα λυν-όταν(ε)
θα λυν-όμασταν
θα λυν-όσασταν
θα λύν-ονταν
ευχετική ορ.
να λυν-όμουν (α)
να λυν-όσουν(α)
να λυν-όταν(ε)
να λυν-όμασταν
να λυν-όσασταν
να λύν-ονταν
να λυν-όμουν(α)
να λυν-όσουν(α)
να λυν-όταν(ε)
να λυν-όμασταν
να λυν-όσασταν
να λύν-ονταν
 
Εξακολουθητικός
Μέλλοντας
θα λύν-ομαι
θα λύν-εσαι
θα λύν-εται
θα λυν-όμαστε
θα λύν-εστε
θα λύν-ονται
   
Αόριστος
λύ-θη-κα
λύ-θη-κες
λύ-θη-κε
λυ-θή-καμε
λυ-θή-κατε
λύ-θη-καν(ε)
δυνητική ορ.
θα λύ-θη-κα
θα λύ-θη-κες
θα λύ-θη-κε
θα λυ-θή-καμε
θα λυ-θή-κατε
θα λύ-θη-καν(ε)
ευχετική ορ.
να λύ-θη-κα
να λύ-θη-κες
να λύ-θη-κε
να λυ-θή-καμε
να λυ-θή-κατε
να λύ-θη-καν(ε)
να λυθ-ώ
να λυθ-είς
να λυθ-εί
να λυθ-ούμε
να λυθ-είτε
να λυθ-ούν(ε)
 
λύσ-ου
 
 
λυ-θείτε
Απαρέμφατο λυ-θεί
Συνοπτικός
Μέλλοντας
θα λυθ-ώ
θα λυθ-είς
θα λυθ-εί
θα λυθ-ούμε
θα λυθ-είτε
θα λυθ-ούν(ε)
   
Παρακείμενος έχω λυ-θεί
έχεις λυ-θεί
έχει λυ-θεί
έχουμε λυ-θεί
έχετε λυ-θεί
έχουν λυ-θεί
να έχω λυ-θεί
να έχεις λυ-θεί
να έχει λυ-θεί
να έχουμε λυ-θεί
να έχετε λυ-θεί
να έχουν λυ-θεί
 
είμαι λυμένος, η, ο
είσαι λυμένος, η, ο
είναι λυμένος, η, ο
είμαστε λυμένοι, ες, α
είστε λυμένοι, ες, α
είναι λυμένοι, ες, α
να είμαι λυμένος, η, ο
να είσαι λυμένος, η, ο
να είναι λυμένος, η, ο
να είμαστε λυμένοι, ες, α
να είστε λυμένοι, ες, α
να είναι λυμένοι, ες, α
 
Μετοχή λυμένος, η, ο
Υπερσυντέλικος
είχα λυ-θεί
είχες λυ-θεί
είχε λυ-θεί
είχαμε λυ-θεί
είχατε λυ-θεί
είχαν λυ-θεί
δυνητική ορ.
θα είχα λυ-θεί
θα είχες λυ-θεί
θα είχε λυ-θεί
θα είχαμε λυ-θεί
θα είχατε λυ-θεί
θα είχαν λυ-θεί
  να είχα λυ-θεί
να είχες λυ-θεί
να είχε λυ-θεί
να είχαμε λυ-θεί
να είχατε λυ-θεί
να είχαν λυ-θεί
 
ήμουν λυμένος, η, ο
ήσουν λυμένος, η, ο
ήταν λυμένος, η, ο
ήμασταν λυμένοι, ες, α
ήσασταν λυμένοι, ες, α
ήταν λυμένοι, ες, α
να ήμουν(α) λυμένος, η, ο
να ήσουν(α) λυμένος, η, ο
να ήταν λυμένος, η, ο
να ήμαστε λυμένοι, ες, α
να ήσαστε λυμένοι, ες, α
να ήταν λυμένοι, ες, α
 
Συντελεσμένος
Μέλλοντας
θα έχω λυ-θεί
θα έχεις λυ-θεί
θα έχει λυ-θεί
θα έχουμε λυ-θεί
θα έχετε λυ-θεί
θα έχουν λυ-θεί
 
θα ήμουν λυμένος, η, ο
θα ήσουν λυμένος, η, ο
θα ήταν λυμένος, η, ο
θα ήμασταν λυμένοι, ες, α
θα ήσασταν λυμένοι, ες, α
θα ήταν λυμένοι, ες, α
 

 

 Βιβλιογραφία

 

bullet

Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α', Β' Γ' Γυμνασίου, Σωφρόνης Χατζησαββίδης - Αθανασία Χατζησαββίδου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Έκδοση Α, 2011

bullet

Νεοελληνική Γραμματική, Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ΟΕΣΒ, Αθήνα, 1941

bullet

Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας, David Holton - Peter Mackridge - Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Πατάκης, Αθήνα, 1999

bullet

Γραμματική της Νέας Ελληνικής, Χρ. Κλαίρης - Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005

bullet

Γραμματική Ε, Στ Δημοτικού, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton - Μιχ. Γεωργιαφέντης - Γεώργιος Κοτζόγλου - Μαργαρίτα Λουκά, ΟΕΔΒ, Αθήνα

bullet

Εφαρμοσμένη Γραμματική της Δημοτικής και Συντακτικό, Γιάννη Β. Παπαναστασίου, Αθήνα, 1989

bullet

Συντακτικό της Νέας Ελληνικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1996, κα' έκδοση

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Α' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006

bullet

Νεοελληνική Γλώσσα Γ' Γυμνασίου, Γιάννης Παπαθανασίου, εκδ. Χαζτηθωμά, Θεσσαλονίκη, 2006