ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος της Παντοξένας, Η Ηώ καταδιώκει τον Τιθωνό (επώνυμο αγγείο)


 

Σκύφος ύψος 29,9 εκ., βρέθηκε στο Βούλτσι, περ. 450-450 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 846

 

Στα αριστερά ο Δάρδανος με πέτασο και δύο δόρατα παρακολουθεί τη φτερωτή Ηώ που απλώνει τα χέρια της στον Τιθωνό. Αυτός, έχοντας ανασηκωμένο το αριστερό του χέρι στο οποίο κρατά λύρα προσπαθεί να την αποφύγει. Δεξιά ο Πρίαμος με λύρα. Όλες οι μορφές επιγράφονται: ΔΑΡΔΑΝΟΣ, ΗΕΩΣ, ΠΡΙΑΜΟΣ, [Τ]ΙΘΟΝΟΣ. Ανάμεσα στην Ηώ και τον Τιθωνό υπάρχει η επιγραφή ΠΑΝΤΟΞΕΝΑ ΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝ[Θ]ΟΙ.

Στην άλλη πλευρά τρεις νέοι κι ένας άντρας.

 

Ζωγράφος της Παντοξένας

 

Ζωγράφος της Παντοξένας

 

Πηγές: Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός