Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

           Ειδική Διδακτική της Φυσικής

[

    Οι έννοιες

 

 

1. Μάθηση

 

Γνωσιοθεωρητικές επιστήμες

Αισθητηριακή αποτύπωση  perception

Αντίληψη      conception

Αφαίρεση   Abstraction

Τυπικές έννοιες  formal concept

Μάθηση 

[

Ψυχολογία

Μπηχεβιορισμός

Γνωστική Ψυχολογία

Γνωστική δομή

Αναπαραστάσεις

Νοητικά ( νοησιακά ) μοντέλα    mental models

Αφομοίωση       assimilation

Προσαρμογή   accomodation

 

 

2. Διδασκαλία

Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών  alternate conceptions

Εννοιολογικό εμπόδιο   conceptual  obstacle

Εννοιολογική αλλαγή  conceptual  change

Γνωστική σύγκρουση   

Μεταγνώση     Metacognition

Κονστρουκτιβιστικό μοντέλο ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Καθοδηγούμενη ανακάλυψη

Σχέδιο μαθήματος

 

Πρόγραμμα Σπουδών. Γιατί διδάσκεται η Φυσική;

Διδακτικοί στόχοι .

Αξιολόγηση  assessment

 

3. Επιστημολογία

Ρεαλισμός realism

Κονστρουκτιβισμός constructivism

Επιστημολογικό εμπόδιο

 

 

 

*   Τα ερωτήματα