Στα Αγγλικά

[ΒC05] Papadakis S. (2020) [Accepted to publish], E-Collaboration in Educational Organizations: Opportunities and Challenges in Virtual Learning Environments and Learning Spaces. In Jingyuan Zhao (Ed),Collaborative Convergence and Virtual Teamwork for Organizational Transformation(pp. ???-???, New York: Hershey, PA IGI Global: Information Science. | ISBN10: |


[ΒC04] Papadakis S. (2012), Enabling Creative Blended Learning for Adults through Learning Design. In P. Anastasiades (Ed), Blended Learning Environments for Adults: Evaluations and Framework (pp. 257-273), New York: Hershey, PA IGI Global: Information Science. ISBN13: 9781466609396| ISBN10: 1466609397| EISBN13: 9781466609402 DOI: 10.4018/978-1-4666-5780-9.ch016 http://www.igi-global.com/chapter/enabling-creative-blended-learning-for-adults-through-learning-design/105249

Στα Ελληνικά

[BC03] Παπαδάκης Σ. (2016).  Σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Η περίπτωση των ιστοσεμιναρίων (webinars) για εκπαιδευτικούς πληροφορικής και όχι μόνο. Επιμέλεια: Π. Αναστασιάδης, Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών Διαδικτύου (e-Learning): Από τη θεωρία στην πράξη.  Εκδόσεις Gutenberg ISBN 978-960-01-1803-2 http://www.dardanosnet.gr/book_details.php?id=2328


[BC02] Φραγκούλης Ι., Παπαδάκης Σ., Βελισάριος Α., (2016). Το Ε-mentoring ως θεσμός υποστήριξης νέων εκπαιδευτικών απομακρυσμένων σχολικών μονάδων. Επιμέλεια: Γ. Μπαγάκης, Μεθοδολογία, πολιτικές, πρακτικές επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζονται στο σχολείο σ. 79-87 Εκδόσεις Γρηγόρη ISBN 978-960-333-906-9
http: //www.dardanosnet.gr/book_details.php? id = 2328


[B01] Ρώσσιου Ε.,Βογιατζάκη Ε., Παπαδάκης Σ. (2008), Εικονικές τάξεις και συνεργατική μάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης στη διδασκαλία των Αλγορίθμων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Π. Αναστασιάδης (εκδ) Η Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία της Συνεργατικής Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας: Παιδαγωγικές -Τεχνολογικές Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σελ. 181-224, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. https://goo.gl/pKwQQe