Εκατό σαράντα τρεις (143) επιστημονικές δημοσιεύεις.

Πενήντα πέντε (55) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Εξήντα οκτώ (68) σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έπειτα από «τυφλή» κρίση.

Αναλυτικότερα, Α. δεκαεννέα (19) άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά, Β. τριάντα πέντε (36) σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια, Γ . έξι (6) σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, και Δ. εξήντα τρία (63) σε Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια με Διεθνή συμμετοχή / Εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Επιπλέον, δέκα (10) Βιβλία, τρία (3) Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (Ελληνικά), ένα (1) Κεφάλαιο σε διεθνή συλλογικό τόμο (Αγγλικά).


Σε αυτές δεν προσμετρούνται άλλες σαράντα (40)άλλες δημοσιεύσεις, προσκεκλημένες εισηγήσεις & τεχνικές αναφορές χωρίς κρίση οι οποίες αναφέρονται χωριστά.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική οι συγγραφείς στις δημοσιεύσεις έχουν αναγραφεί κατά σειρά συνεισφοράς, Στις περιπτώσεις που οι συγγραφείς είχαν ισοδύναμη συνεισφορά χρησιμοποιείται αλφαβητική διάταξη .

Το βιβλίο «Μικροϋπολογιστές» με τον Μ. Βραχάτη διανέμεται στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών από 1991 έως σήμερα.

Το βιβλίο «Βασικές Δεξιότητες στις ΤΠΕ» με τον Ν. Χατζηπέρη, διανεμήθηκαν σε 134.000 Έλληνες εκπαιδευτικούς για την επιμόρφωση Α’ Επιπέδου σε ΤΠΕ.

Άλλα βιβλία του έχουν διανεμηθεί ως διδακτικά εγχειρίδια έντεκα τμημάτων προπτυχιακών σπουδών και ένα μεταπτυχιακών σπουδών σε εννέα (9) ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Ελλάδας.