Επίβλεψη τριάντα έξι (36) διατριβών και δύο (2) πτυχιακών εργασιών. Ειδικότερα, δεκαεπτά (17) Μεταπτυχιακές Διατριβές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚυ) και δεκαπέντε (17) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Επιπλέον έχει συν-επιβλέψει δύο (2) Μεταπτυχιακές Εργασίες και μία (1) Πτυχιακή Εργασία και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).


Αναλυτικότερα:

 • Το Ακ. Ετ. 2020-2021 στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει κάνει επίβλεψη δύο (2) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και μίας (1) Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
 • Τα Ακ. Ετ. 2012-2020 στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚυ) έχει κάνει επίβλεψη δεκαπέντε (15) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» (ΠΕΣ) και δύο (2) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα» (ΠΛΗΣ) και επιπλέον συμμετείχε ως μέλος τριμελούς επιτροπής σε είκοσι μία (23) υποστηρίξεις μεταπτυχιακών διατριβών,
 • Τα Ακ. Ετ. 2011-18 έχει κάνει επίβλεψη τεσσάρων (4) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων», και έξι (6) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών και δύο (2) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ακαδημαϊκό Έτος: 2020-2021

 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Στούπας Βασιλικής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Πληροφοριακά συστήματα για τεχνολογικά υποστηριζόμενη συνεργατική μάθηση: Μελέτη περίπτωσης εφαρμογής της μεθόδου TBL»
 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Κυροδήμου Ευσταθίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επιστήμες Αγωγής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ανοικτή, εξ Αποστάσεως και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Μια Μελέτη περίπτωσης για το μοντέλο In-Class Flip στο μάθημα της Πληροφορικής στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Χαπίδη Σοφίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επιστήμες Αγωγής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ανεστραμμένη Τάξη και Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στη διαδικτυακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μία βιβλιογραφική ανασκόπηση»

Ακαδημαϊκό Έτος: 2019-2020

 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Σένδρου Γεώργιου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιμορφωτικών Δράσεων Στελεχών-Φορέων Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Υποστήριξης Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών»

Ακαδημαϊκό Έτος: 2018-2019

 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Κριαρά Αθανάσιου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Πληροφοριακά Συστήματα» http://hdl.handle.net/11128/4371
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Ροβολή Γεώργιου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επιστήμες Αγωγής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Εξ αποστάσεως Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στην τυπική Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση»
 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Αντζουλάτου Ελένης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επιστήμες Αγωγής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Μελέτη της αποτελεσματικότητας του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης. Έρευνα δράσης στο μάθημα της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου»

Ακαδημαϊκό Έτος: 2017-2018

 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Μήτρου Γεώργιου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων για τεχνολογικά υποστηριζόμενη διδασκαλία και μάθηση: Πρόβλεψη της απόδοσης των μαθητών μέσω Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης»
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Τουρλομούση Νικήτα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Επιστήμες Αγωγής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Εξ αποστάσεως και μεικτή ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών : Μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα».
 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Παναγιωτοπούλου Ελένης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Το E-mentoring με την Υποστήριξη Προηγμένων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» https://82.116.211.35/handle/11128/3769

Ακαδημαϊκό Έτος: 2016-2017

 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Σταυριανού Αθανάσιου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Ανάπτυξη Ικανότητας Υπολογιστικής Σκέψης μέσω Διδασκαλίας Προγραμματισμού με Python σε μαθητές ΕΠΑΛ». http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Δράγου Σωτήριου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Σχεδίαση και υλοποίηση Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος διαμοιρασμού Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την υποστήριξη κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής εκπαιδευτικών» http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/
 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Μαγδαληνού Καλλιόπης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Η Χρήση Εκπαιδευτικών Σεναρίων με Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής της Πληροφορικής όπως ο Διάχυτος Υπολογισμός (Ubiquitous Computing), ο Κινητός Υπολογισμός (Mobile Computing) και το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Internet of Things) ως Κίνητρο Επιλογής Επιστημονικής Καριέρας» http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/2791
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Παναγίτσα Παναγιώτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Υποστηρικτικές τεχνολογίες για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες: Βελτιώνοντας τη διεπαφή σταθερών και κινητών συσκευών στην περίπτωση της δυσλεξίας».
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Σπανού Κωνσταντίνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για μουσειακή εκπαίδευση»
 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Ρόζου Μαρίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Αναπαράσταση Δεδομένων σε Περιβάλλοντα Οπτικού Προγραμματισμού για τη Διδασκαλία Κώδικα στο Λύκειο». http://hdl.handle.net/11128/2936
 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Λουκοπούλου Ιωάννας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Εργαλεία ανίχνευσης γλωσσικών προκαταλήψεων σε υπερκείμενα τα οποία συν-δημιουργούνται με τεχνολογία Wiki». http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/2791
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Ζάρπα Ανδρέα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Τεχνολογικά υποστηριζόμενη Συνδιδασκαλία: Διερεύνηση του Συνεργατικού Παράγοντα της Επικοινωνίας» http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/2776
 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Βλαχοπάνου Πηγής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ο ρόλος των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη συνεργατική μάθηση και στην επίδοση φοιτητών εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης».

Ακαδημαϊκό Έτος: 2015-2016

 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Κυριακίδη Γεώργιου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση Κλασικού Αθλητισμού στο Πλαίσιο του Μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/2311
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Δηλαβεράκη Μηνά του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικής εφαρμογής για Webinars». http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/2249
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Μπάση Νικόλαου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη web-based εργαλείου για ημι-αυτοματοποιημένη αξιολόγηση ποιότητας εκπαιδευτικών ιστοτόπων». http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/2249
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Μακροδήμου Νικόλαου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Υλοποίηση του μοντέλου Ανεστραμμένης τάξης ως μορφή μικτής μάθησης στο Δημοτικό Σχολείο: Μελέτη περίπτωσης στην Ε’ Τάξη».
 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Γούναρη Χρυσούλας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ο ρόλος του φύλου και των δεξιοτήτων των Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία καθηγητή-συμβούλου και σπουδαστών μεταξύ των Ο.Σ.Σ. στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση».
 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας κ. Παπαμελέτη Αικατερίνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Η συμβολή της κοινωνικής παρουσίας στην αντιλαμβανόμενη μάθηση και στην ικανοποίηση των φοιτητών στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η περίπτωση της Θεματικής Ενότητας ΕΚΠ 65 του Ε.Α.Π»

Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-2015

 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Ανδρέου Ανδρέα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Διαμοίραση μαθησιακών αντικειμένων τύπου SCORM σε ΣΔΜ». http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/2249
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Ζήσκου Βασίλειου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ) της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Σχεδίαση, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Σχεδιασμών Μάθησης Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/1847
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Παπαδόπουλου Κων/νου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Αξιοποίηση Κινητών Συσκευών (Tablets) Για Την Υποστήριξη Της Διδασκαλίας Και Της Μάθησης Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/2290
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Βουρδάκη Γεώργιου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης – Υποστήριξης Επιμορφωτικών Δράσεων Σχολικών Συμβούλων – Επιθεωρητών». http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/2270

Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Χατζηνικολάκη Γεώργιου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Μάθηση βασικών εννοιών Προγραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με αξιοποίηση του λογισμικού MIT AppInventor». http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/1631

Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013

 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή κ. Αραπογιάννη Ευάγγελου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Αξιοποίηση συστήματος και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης για την υποστήριξη διαφοροποιημένης διδασκαλίας της πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση». http://kypseli.ouc.ac.cy/handle/11128/1437

Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012

 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή Λεοντίδη Ευθύμιου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ο Ρόλος των Μαθησιακών Στυλ στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού Ηλεκτρονικής Μάθησης για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων».
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή Παπαγεωργίου Κων/νου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών Γυμνασίων του νομού Μαγνησίας στη χρήση Διαδικτυακών Τεχνολογικών Εργαλείων WEB 2.0 για την υποστήριξη της διδασκαλίας τους». https://goo.gl/pQ4w6E
 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή Παπαναστασίου Νικόλαου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των διοικητικών υπαλλήλων, ως προς τα νέα τους καθήκοντα στους Καλλικρατικούς Δήμους: Η περίπτωση των διοικητικών υπαλλήλων του δήμου Δωρίδας». https://goo.gl/rpqvAS
 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας Σωτηριάδου Άννα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής σε Ενηλίκους». https://goo.gl/jWMMr2

Ακαδημαϊκό Έτος: 2007-2008

 • Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γεωργίου Φακιολάκη (Συν επίβλεψη σε συνεργασία με τον Αναπλ. Καθηγητή Θ. Χατζηλάκο) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφορικά Συστήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ανάπτυξη και προσαρμογή συστημάτων e-learning». https://goo.gl/CDULw8

Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-2007

 • Προπτυχιακού Φοιτητή Μανόλη Χαλαμπαλάκη (Συν επίβλεψη σε συνεργασία με τον Επικ. Καθηγητή Μ. Ξένο) του Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής τους Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου με τίτλο «Μαθησιακά Αντικείμενα τύπου Webcast και SCORM». https://goo.gl/7tzHMY

Ακαδημαϊκό Έτος: 2003-2004

 • Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας Ευανθίας Μήτσου (Συν επίβλεψη σε συνεργασία με τον Λέκτορα Μ. Ξένο) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με τίτλο «Ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης ασύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω διαδικτύου με ιδιαίτερη έμφαση στο ψηφιακό βίντεο».