International Projects

The SEER – The STE(A)M Education European Roadmap


STE(A)MonEDU, 2020-2022, Erasmus+KA3

Το πρόγραμμα STE(A)MonEdu έχει ως στόχο την αύξηση της αποδοχής και της επιρροής της εκπαίδευσης STE(A)M επενδύοντας στην κοινότητα των ενδιαφερομένων μερών και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Η προσέγγιση του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί να γίνουν οι πυλώνες στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών STE(A)M και να υποστηρίξει την επαγγελματική τους ανάπτυξη τόσο μέσω επιμορφώσεων μεικτής μάθησης όσο και με την ενεργό συμμετοχή τους σε μια κοινότητα ενδιαφερομένων μερών. Η ανταλλαγή εμπειριών, η συνεργασία και η δημιουργική εργασία εντός αυτής της κοινότητας θα υποστηριχθεί μέσω διαδικτυακής ομαδοσυνεργατικής μάθησης και μιας Διαδικτυακής πλατφόρμας.


UMI-Sci-Ed, 2017-2019, Horizon 2020

UMI-Sci-Ed (Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education) .Το UMI-Sci-Ed είχε σκοπό την ενίσχυση της ελκυστικότητας της επιστημονικής εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας για τους νέους μέσω της χρήσης των τελευταίων τεχνολογιών στα επιστημονικά πεδία της προσέγγισης STEM. Εφαρμόσαμε αποτελέσματα του πανταχού παρών – κινητού υπολογισμού (Ubiquitous and Mobile Computing) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (UMI) στην πράξη για τη βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης STEM. Ταυτόχρονα, αυξάνουμε την ελκυστικότητα της επιδίωξης καριέρας σε τομείς του UMI για αυτούς τους νέους.


REVIT, 2009-2011, European Lifelong Learning Program

Revitalizing Small Remote Schools for Lifelong Distance e-Learning. Οι ευρωπαίοι πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές συχνά αποκλείονται από τις γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είναι πιο εύκολα προσβάσιμες από άτομα που ζουν σε μεγαλύτερες πόλεις. Λιγότερες ευκαιρίες δια βίου μάθησης είναι διαθέσιμες τόσο σε νέους μαθητές όσο και σε ενήλικες. Ο σκοπός αυτού του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός πλαισίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με βάση τις ΤΠΕ που ενσωματώνει και αξιοποιεί νέες τάσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδικά εργαλεία και λειτουργίες e-Learning 2.0 (π.χ. ιστολόγια, wiki, κοινωνικά δίκτυα, podcasting) που προέρχονται από τις εξελίξεις στο Web 2.0 στον τομέα των ΤΠΕ, για αμοιβαία αλληλεπίδραση, δημιουργία, κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών με σκοπό την παροχή χρήσιμης δια βίου εκπαίδευσης προς τη διαμόρφωση της τοπικής νοοτροπίας της απομακρυσμένης κοινότητας από εκείνη ενός παραμελημένου κατοίκου μιας ξεχασμένης περιοχής σε έναν Ευρωπαίο πολίτη, σεβόμενοι ταυτόχρονα γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές.


TICTC, 2006-2009, European Lifelong Learning Program, Comenius 2.1

TICTC: Teachers ICT Competences.  Ο σκοπός του έργου ήταν να αναπτύξει στους εκπαιδευτικούς ικανότητες ΤΠΕ για να βελτιώσουν τη διαδικασία διδασκαλίας που οδηγεί τους μαθητές με προβλήματα ακοής να αυξήσουν τα κίνητρα τους να μάθουν, με μαθησιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για όλους να ζουν στην κοινωνία που βασίζεται στην πληροφορία και τη γνώση. Με αυτόυς τους τρόπους γίνεται πιο αποτελεσματική η μάθησης για παιδιά με προβλήματα ακοής. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης έκανε τη διαδικασία μάθησης πιο αποτελεσματική. Τα κύρια αποτελέσματα περιλαμβάνουν μια περιγραφή μαθήματος, υλικό μελέτης για το μάθημα και βιβλίο συμβουλών πώς να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στα βασικά αντικείμενα της διδασκαλίας τους. Το υλικό της μελέτης σχεδιάστηκε με τη μορφή CD και έντυπου υλικού για χρήση με τη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


LEVIS, 2006-2008, European Commission, Socrates Project

Ο σκοπός του έργου Learning via Subtitling (Μάθηση μέσω υποτιτλισμού) είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για ενεργή εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω δραστηριοτήτων υποτιτλισμού αποσπασμάτων (clips) ταινιών. Στόχος του είναι να καλύψει την ανάγκη ενεργού μάθησης, όπου τα πολιτιστικά στοιχεία εμπλέκονται αποτελεσματικά και της ανάγκης για παραγωγική χρήση πολυμέσων, όχι ως ωραίο πρόσθετο στοιχείο, αλλά ως ο πυρήνας μιας αυθεντικής – επαγγελματικής δραστηριότητας. Η Εκμάθηση μέσω υποτιτλισμού έχει στόχο την κάλυψη των ανακτών για : i) δημιουργία ενεργητικής μάθησης, δραστηριοτήτων βάσει εργασιών όπου πολιτιστικά στοιχεία εμπλέκονται με έναν αυθεντικό και παρακινητικό τρόπο και οι οποίοι εκθέτουν τους μαθητές σε πολύ γλωσσική εισαγωγή με βάση τα συμφραζόμενα, ii) παραγωγικής χρήσης πολυμέσων ως πυρήνας μιας δραστηριότητας και όχι ως ωραίο πρόσθετο, iii) δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων δραστηριοτήτων που απαιτούν σχετικά χαμηλό επίπεδο γνώσης πληροφορικής από καθηγητές που αναπτύσσουν τέτοιες δραστηριότητες και iv) μεθοδολογίας ανάπτυξης και δυνατότητα μεταφοράς σε διάφορες γλώσσες και εκπαιδευτικά συστήματα. Στις προτεινόμενες δραστηριότητες ο μανθάνων καλείται, μετά από κάποια εισαγωγικά καθήκοντα, να δημιουργήσει υπότιτλους ή να ολοκληρώσει ημιτελείς για μια κινηματογραφική σκηνή που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τους συγκεκριμένους παιδαγωγικούς στόχους. Το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας (κλιπ με υπότιτλους), σε αντίθεση με τις περισσότερες δραστηριότητες μάθησης ξένων γλωσσών που χρησιμοποιούνται στην τάξη, είναι πρακτικό και συγκεκριμένο παρέχοντας ένα πραγματικό προϊόν το οποίο μπορεί να προβληθεί και να κοινοποιηθεί σε άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς.


OBELFA, 2005-2007, European Lifelong Learning Program Grundtvig 1

Open Blended eLearning for Adults (OBELFA) Ο σκοπός του έργου ήταν να δημιουργήσει μαθήματα μικτής μάθησης για ενήλικες, τα οποία αφορούν επιλεγμένα θέματα για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, με ένα συνδυασμό πρόσωπο με πρόσωπο διδακσλίας και διαδικτυακών μαθημάτων ώστε να αναζωογονεί το ενδιαφέρον για μάθηση ως προϋπόθεση για πιο αποτελεσματική εκπαίδευση. Ανάλογα με τις τεχνικές συνθήκες και τις γνώσεις των συμμετεχόντων, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι eLearning και διαφορετικές συσκευές για εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και υποστήριξη. Επισημάινονται τα οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών Web2.0. Η μεθοδολογία που προτείνεται από το έργο Obelfa προσπαθεί να καλύψει ένα κενό μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της μικτής μάθησης. Αναπτύσσοντας έναν σημαντικό αριθμό μαθημάτων για διαφορετικές ομάδες στόχους, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, το έργο OBELFA είναι μια πραγματική δεξαμενή για έρευνα, για τον πειραματισμό των συνδυασμένων τεχνικών μάθησης. Ο οδηγός που προέκυψε θα είναι χρήσιμος για όσους αναπτύσσουν τυπικά και μη τυπικά μαθήματα για ενήλικες.


TRENDS, 1996-1998, FP4-TELEMATICS 2C, European Union

TRaining Educators through Networks and Distributed Systems (Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών μέσω Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων). Το έργο TRENDS είχε σκοπό την ενίσχυση της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Αυτή η εκπαίδευση υλοποιήθηκε μέσω ευέλικτων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενός ενδοϋπηρεσιακού συστήματος εκπαίδευσης που βασίστηκε στο σχολείο και χρησιμοποίησε τεχνολογίες τηλεματικής & πολυμέσων. Το έργο TRENDS δημιούργησε ένα τηλεματικό δίκτυο βασισμένο στις υπάρχουσες τεχνολογίες της εποχής του όπως δίκτυα δεδομένων υψηλής ταχύτητας (ISDN), τυπικές τηλεφωνικές μισθωμένες γραμμές (PSTN) και πρωτόκολλα TCP / IP Διαδικτύου. Το υποκείμενο δίκτυο αναπτύχθηκε από το μηδέν στις περισσότερες περιπτώσεις και με αυτόν τον τρόπο το TRENDS λειτούργησε επίσης και ως πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το έργο TRENDS είχε ως αποτέλεσμα την ενδοϋπηρεσιακή, εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2.400 εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με τη “χρήση της Πληροφορικής και της Τηλεματικής στη μαθησιακή διαδικασία”, από έξι από συμμετέχουσες χώρες (400 εκπαιδευτικών από κάθε χώρα): Ελλάδα, Ιταλία , Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότεροι από 2500 εκπαιδευτικοί σε 120 σχολεία σε 6 χώρες που συμμετείχαν στο έργο.
https://cordis.europa.eu/project/id/ET1024

Ελληνικά – Εθνικά Έργα

Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λαμίας, 2006-2008, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. /ΥΠΕΠΘ.

Αξιοποίηση διεθνών τυποποιήσεων για την προσαρμογή ψηφιακού υλικού και επαναχρησιμοποίηση του


Ευρεία Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, 2002-2003, ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., ΕΑ-ΙΤΥ

Επιμόρφωση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ


ΟΔΥΣΣΕΑΣ / “Οδύσσεια” 1996-2000

Το έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ (Ολοκληρωμένο Δίκτυο Σχολικής και Εκπαιδευτικής Αναγέννησης σε Αχαΐα, Θράκη και Αιγαίο) ξεκίνησε στα τέλη του 1996, στα πλαίσια των ευρύτερων στοχεύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) για την Εισαγωγή της Πληροφορικής στα Σχολεία. Το πρόγραμμα “Οδύσσεια” αφορούσε την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη ελληνική εκπαίδευση περιλαμβάνοντας την δημιουργία υποδομών για εκατοντάδες σχολεία, εκπαιδευτικό λογισμικό και ανάπτυξη περιεχομένου από δεκάδες πανεπιστημιακές μονάδες και εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εφαρμογή στα σχολεία