International Projects

SpicΕ [Special Education STEAM Curriculum]

Tο Spice (Special Education STEAM Curriculum), είναι ένα νέο έργο ERASMUS+ που επικεντρώνεται στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και στο STEAM.

spiceacademy.eu
facebook.com/SpicEAcademyEU/

Η Special Education STEAM Academy, δηλαδή η πρόσκληση του Erasmus+ Spice Project στις Ακαδημίες Εκπαιδευτικών είναι μια διεθνής κοινοπραξία που επιλέχθηκε τον Μάιο του 2022 από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Η κοινοπραξία για αυτό το τριετές έργο περιλαμβάνει δώδεκα (12) εταίρους από τέσσερις (4) ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΑΠ (Ελλάδα), ως συντονιστή φορεά, της Ιδιωτικής Εταιρείας Research Innovation and Development Lab – ReadLab (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – UoM (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο του Αλικάντε – UA (Ισπανία), Sindicat Treballadores i Treballadores Ensenyament del Pais Valencià Intersindical Valenciana – STEPV (Ισπανία), το συνδικάτο Sindikat Obrazovanie Kam Kt Podkrepa – TUT (Βουλγαρία), το Πανεπιστήμιο Trakiyski Universitet (Osmans) – TUNI), Uchilishte Hristo Smirnenski – OUHS (Κύπρος), τοΥπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας – MOESY (Κύπρος), και την Περιφερειακή Διευθύνης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας – RDEWG (Ελλάδα).

Οι δράσεις του SpicE στοχεύουν στην ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να εφαρμόζουν αποτελεσματικές οδηγίες STEAM για την προστασία των μαθητών με Ήπια Αναπηρία (Ειδική Αγωγή) από τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Η STEAM προσέγγιση χρησιμοποιείται τόσο ως μέσο όσο και ως σκοπός για να επιτρέψει μια πολύ αναγκαία στροφή στην Ειδική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τόσο κατά τη διάρκεια υπηρέτησης των ενεργών εκπαιδευτικών (ενδοϋπηρεσιακό επίπεδο) όσο και στην προετοιμασία τους ως φοιτητές προκειμένου να υπηρετήσουν σε κάποιο σχολείο (προ-υπηρεσιακό επίπεδο). Επιδιώκει να άρει τα εμπόδια για ένα σημαντικό αριθμό μαθητών που περιθωριοποιούνται σιωπηλά, αργά και έμμεσα από τα αρχικά στάδια των ευρωπαϊκών σχολικών συστημάτων λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων STEAM των εκπαιδευτικών και της έλλειψης μεθοδολογικής σύνδεσης (μαζί με πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και προγράμματα σπουδών) μεταξύ της STEAM προσέγγισης στην εκπαίδευση και των Εκπαιδευτικών μοντέλων Ειδικής Αγωγής.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη βελτίωση των πολιτικών και πρακτικών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και τη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων κινητικότητας, καθώς και μια βιώσιμη συνεργασία. Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με την ανάπτυξη ικανοτήτων και ενός εκπαιδευτικού πλαισίου για το STEAM στην Ειδική Αγωγή, τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου Κοινού Προγράμματος Σπουδών STEAM για την Ειδική Αγωγή και ενός Προγράμματος Εκπαίδευσης STEAM, το οποίο θα αξιολογηθεί περαιτέρω, και δημιουργώντας και καλλιεργώντας ένα βιώσιμο CoP.


The SEER – The STE(A)M Education European Roadmap

Tο έργο STE(A)M Education European Roadmap (SEER), τχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το European Schoolnet (EUN), το δίκτυο των 34 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας, με έδρα τις Βρυξέλλες.

https://theseer.scientix.eu

Σκοπός του έργου SEER είναι να παρέχει ένα σύνολο οδικών χαρτών για σχολεία/διευθυντές σχολείων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικούς και μέλη της βιομηχανίας, οι οποίοι θα ανοίξουν το δρόμο για τις πολιτικές και θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται για τη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή και ενσωμάτωση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη. Στοχεύει επίσης να προσφέρει καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς για να τους βοηθήσει.

Ομάδες Εστίασης (Focus Groups)

Σκοπός της ομάδας εστίασης εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολικών μονάδων είναι να συζητήσει και να κατανοήσει καλύτερα τη διαθεσιμότητα των πόρων STE(A)M και πόσο προσβάσιμες και κατάλληλες για τον σκοπό τους είναι στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Η συζήτηση της ομάδας εστίασης θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διευθυντές σχολείων.

Μέσα από τη συζήτηση με τους συμμετέχοντες, η ομάδα SEER στοχεύει να διερευνήσει την κατάσταση των υφιστάμενων πόρων STE(A)M, πώς οι εκπαιδευτικοί πλοηγούνται στο όλο και πιο περίπλοκο τοπίο των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με STE(A)M, πόσο διατεθειμένοι είναι να τα χρησιμοποιήσουν και γιατί. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα βοηθήσουν να ρίξουν φως σε πιθανά εμπόδια στη βέλτιστη χρήση των πόρων STE(A)M στα ευρωπαϊκά σχολεία, καθώς και τις προκλήσεις για την υιοθέτηση διδακτικών πρακτικών STE(A)M.


STE(A)MonEDU, 2020-2022, Erasmus+KA3

Το πρόγραμμα STE(A)MonEdu έχει ως στόχο την αύξηση της αποδοχής και της επιρροής της εκπαίδευσης STE(A)M επενδύοντας στην κοινότητα των ενδιαφερομένων μερών και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Η προσέγγιση του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί να γίνουν οι πυλώνες στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών STE(A)M και να υποστηρίξει την επαγγελματική τους ανάπτυξη τόσο μέσω επιμορφώσεων μεικτής μάθησης όσο και με την ενεργό συμμετοχή τους σε μια κοινότητα ενδιαφερομένων μερών. Η ανταλλαγή εμπειριών, η συνεργασία και η δημιουργική εργασία εντός αυτής της κοινότητας θα υποστηριχθεί μέσω διαδικτυακής ομαδοσυνεργατικής μάθησης και μιας Διαδικτυακής πλατφόρμας.


UMI-Sci-Ed, 2017-2019, Horizon 2020

UMI-Sci-Ed (Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education) .Το UMI-Sci-Ed είχε σκοπό την ενίσχυση της ελκυστικότητας της επιστημονικής εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας για τους νέους μέσω της χρήσης των τελευταίων τεχνολογιών στα επιστημονικά πεδία της προσέγγισης STEM. Εφαρμόσαμε αποτελέσματα του πανταχού παρών – κινητού υπολογισμού (Ubiquitous and Mobile Computing) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (UMI) στην πράξη για τη βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης STEM. Ταυτόχρονα, αυξάνουμε την ελκυστικότητα της επιδίωξης καριέρας σε τομείς του UMI για αυτούς τους νέους.


REVIT, 2009-2011, European Lifelong Learning Program

Revitalizing Small Remote Schools for Lifelong Distance e-Learning. Οι ευρωπαίοι πολίτες που ζουν σε απομακρυσμένες αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές συχνά αποκλείονται από τις γενικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είναι πιο εύκολα προσβάσιμες από άτομα που ζουν σε μεγαλύτερες πόλεις. Λιγότερες ευκαιρίες δια βίου μάθησης είναι διαθέσιμες τόσο σε νέους μαθητές όσο και σε ενήλικες. Ο σκοπός αυτού του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός πλαισίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με βάση τις ΤΠΕ που ενσωματώνει και αξιοποιεί νέες τάσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ειδικά εργαλεία και λειτουργίες e-Learning 2.0 (π.χ. ιστολόγια, wiki, κοινωνικά δίκτυα, podcasting) που προέρχονται από τις εξελίξεις στο Web 2.0 στον τομέα των ΤΠΕ, για αμοιβαία αλληλεπίδραση, δημιουργία, κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών με σκοπό την παροχή χρήσιμης δια βίου εκπαίδευσης προς τη διαμόρφωση της τοπικής νοοτροπίας της απομακρυσμένης κοινότητας από εκείνη ενός παραμελημένου κατοίκου μιας ξεχασμένης περιοχής σε έναν Ευρωπαίο πολίτη, σεβόμενοι ταυτόχρονα γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές.


TICTC, 2006-2009, European Lifelong Learning Program, Comenius 2.1

TICTC: Teachers ICT Competences.  Ο σκοπός του έργου ήταν να αναπτύξει στους εκπαιδευτικούς ικανότητες ΤΠΕ για να βελτιώσουν τη διαδικασία διδασκαλίας που οδηγεί τους μαθητές με προβλήματα ακοής να αυξήσουν τα κίνητρα τους να μάθουν, με μαθησιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για όλους να ζουν στην κοινωνία που βασίζεται στην πληροφορία και τη γνώση. Με αυτόυς τους τρόπους γίνεται πιο αποτελεσματική η μάθησης για παιδιά με προβλήματα ακοής. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης έκανε τη διαδικασία μάθησης πιο αποτελεσματική. Τα κύρια αποτελέσματα περιλαμβάνουν μια περιγραφή μαθήματος, υλικό μελέτης για το μάθημα και βιβλίο συμβουλών πώς να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στα βασικά αντικείμενα της διδασκαλίας τους. Το υλικό της μελέτης σχεδιάστηκε με τη μορφή CD και έντυπου υλικού για χρήση με τη μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


LEVIS, 2006-2008, European Commission, Socrates Project

Ο σκοπός του έργου Learning via Subtitling (Μάθηση μέσω υποτιτλισμού) είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για ενεργή εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω δραστηριοτήτων υποτιτλισμού αποσπασμάτων (clips) ταινιών. Στόχος του είναι να καλύψει την ανάγκη ενεργού μάθησης, όπου τα πολιτιστικά στοιχεία εμπλέκονται αποτελεσματικά και της ανάγκης για παραγωγική χρήση πολυμέσων, όχι ως ωραίο πρόσθετο στοιχείο, αλλά ως ο πυρήνας μιας αυθεντικής – επαγγελματικής δραστηριότητας. Η Εκμάθηση μέσω υποτιτλισμού έχει στόχο την κάλυψη των ανακτών για : i) δημιουργία ενεργητικής μάθησης, δραστηριοτήτων βάσει εργασιών όπου πολιτιστικά στοιχεία εμπλέκονται με έναν αυθεντικό και παρακινητικό τρόπο και οι οποίοι εκθέτουν τους μαθητές σε πολύ γλωσσική εισαγωγή με βάση τα συμφραζόμενα, ii) παραγωγικής χρήσης πολυμέσων ως πυρήνας μιας δραστηριότητας και όχι ως ωραίο πρόσθετο, iii) δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων δραστηριοτήτων που απαιτούν σχετικά χαμηλό επίπεδο γνώσης πληροφορικής από καθηγητές που αναπτύσσουν τέτοιες δραστηριότητες και iv) μεθοδολογίας ανάπτυξης και δυνατότητα μεταφοράς σε διάφορες γλώσσες και εκπαιδευτικά συστήματα. Στις προτεινόμενες δραστηριότητες ο μανθάνων καλείται, μετά από κάποια εισαγωγικά καθήκοντα, να δημιουργήσει υπότιτλους ή να ολοκληρώσει ημιτελείς για μια κινηματογραφική σκηνή που έχει επιλεγεί σύμφωνα με τους συγκεκριμένους παιδαγωγικούς στόχους. Το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας (κλιπ με υπότιτλους), σε αντίθεση με τις περισσότερες δραστηριότητες μάθησης ξένων γλωσσών που χρησιμοποιούνται στην τάξη, είναι πρακτικό και συγκεκριμένο παρέχοντας ένα πραγματικό προϊόν το οποίο μπορεί να προβληθεί και να κοινοποιηθεί σε άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς.


OBELFA, 2005-2007, European Lifelong Learning Program Grundtvig 1

Open Blended eLearning for Adults (OBELFA) Ο σκοπός του έργου ήταν να δημιουργήσει μαθήματα μικτής μάθησης για ενήλικες, τα οποία αφορούν επιλεγμένα θέματα για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, με ένα συνδυασμό πρόσωπο με πρόσωπο διδακσλίας και διαδικτυακών μαθημάτων ώστε να αναζωογονεί το ενδιαφέρον για μάθηση ως προϋπόθεση για πιο αποτελεσματική εκπαίδευση. Ανάλογα με τις τεχνικές συνθήκες και τις γνώσεις των συμμετεχόντων, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι eLearning και διαφορετικές συσκευές για εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και υποστήριξη. Επισημάινονται τα οφέλη από τη χρήση τεχνολογιών Web2.0. Η μεθοδολογία που προτείνεται από το έργο Obelfa προσπαθεί να καλύψει ένα κενό μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών πτυχών της μικτής μάθησης. Αναπτύσσοντας έναν σημαντικό αριθμό μαθημάτων για διαφορετικές ομάδες στόχους, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες, το έργο OBELFA είναι μια πραγματική δεξαμενή για έρευνα, για τον πειραματισμό των συνδυασμένων τεχνικών μάθησης. Ο οδηγός που προέκυψε θα είναι χρήσιμος για όσους αναπτύσσουν τυπικά και μη τυπικά μαθήματα για ενήλικες.


TRENDS, 1996-1998, FP4-TELEMATICS 2C, European Union

TRaining Educators through Networks and Distributed Systems (Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών μέσω Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων). Το έργο TRENDS είχε σκοπό την ενίσχυση της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Αυτή η εκπαίδευση υλοποιήθηκε μέσω ευέλικτων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενός ενδοϋπηρεσιακού συστήματος εκπαίδευσης που βασίστηκε στο σχολείο και χρησιμοποίησε τεχνολογίες τηλεματικής & πολυμέσων. Το έργο TRENDS δημιούργησε ένα τηλεματικό δίκτυο βασισμένο στις υπάρχουσες τεχνολογίες της εποχής του όπως δίκτυα δεδομένων υψηλής ταχύτητας (ISDN), τυπικές τηλεφωνικές μισθωμένες γραμμές (PSTN) και πρωτόκολλα TCP / IP Διαδικτύου. Το υποκείμενο δίκτυο αναπτύχθηκε από το μηδέν στις περισσότερες περιπτώσεις και με αυτόν τον τρόπο το TRENDS λειτούργησε επίσης και ως πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το έργο TRENDS είχε ως αποτέλεσμα την ενδοϋπηρεσιακή, εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2.400 εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με τη “χρήση της Πληροφορικής και της Τηλεματικής στη μαθησιακή διαδικασία”, από έξι από συμμετέχουσες χώρες (400 εκπαιδευτικών από κάθε χώρα): Ελλάδα, Ιταλία , Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότεροι από 2500 εκπαιδευτικοί σε 120 σχολεία σε 6 χώρες που συμμετείχαν στο έργο.
https://cordis.europa.eu/project/id/ET1024

Ελληνικά – Εθνικά Έργα

Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο ΤΕΙ Λαμίας, 2006-2008, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. /ΥΠΕΠΘ.

Αξιοποίηση διεθνών τυποποιήσεων για την προσαρμογή ψηφιακού υλικού και επαναχρησιμοποίηση του


Ευρεία Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, 2002-2003, ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., ΕΑ-ΙΤΥ

Επιμόρφωση και πιστοποίηση εκπαιδευτικών σε Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ


ΟΔΥΣΣΕΑΣ / “Οδύσσεια” 1996-2000

Το έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ (Ολοκληρωμένο Δίκτυο Σχολικής και Εκπαιδευτικής Αναγέννησης σε Αχαΐα, Θράκη και Αιγαίο) ξεκίνησε στα τέλη του 1996, στα πλαίσια των ευρύτερων στοχεύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) για την Εισαγωγή της Πληροφορικής στα Σχολεία. Το πρόγραμμα “Οδύσσεια” αφορούσε την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη ελληνική εκπαίδευση περιλαμβάνοντας την δημιουργία υποδομών για εκατοντάδες σχολεία, εκπαιδευτικό λογισμικό και ανάπτυξη περιεχομένου από δεκάδες πανεπιστημιακές μονάδες και εταιρείες σε όλη την Ελλάδα, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εφαρμογή στα σχολεία