[Ακ. Ετ. 2020-2021] Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) “Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: Θεωρία, Θεσμοί και λειτουργίες” (ΕΤΑ50) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής” (ΕΤΑ) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) σε τμήμα δεκαεπτά (17) φοιτητών για το Α’ εξάμηνο & σε τμήμα είκοσι (20) φοιτητών για το Β’ εξάμηνο. Επιπλέον, Επίβλεψη μίας (1) Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Πληροφοριακά Συστήματα» (ΠΛΣ), Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και επίβλεψη τριών (3) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Σπουδές στην Εκπαίδευση” (ΕΚΠ). στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών στο ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής»


[Ακ. Ετ. 2019-2020] Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Επίβλεψη μίας (1) Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Πληροφοριακά Συστήματα», και επίβλεψη δύο (2) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών. στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών στο ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής».


[Ακ. Ετ. 2019-2020] Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ), Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚυ) Επίβλεψη μίας (1) Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής. (Ολοκλήρωση μετά από τριετή διακοπή)


[Ακ. Ετ. 2018-2019] Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής», Επίβλεψη δύο (2) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.


[Ακ. Ετ. 2017-2018] Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής», Θεματική Ενότητα (ΕΚΠ65) Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) ενός (1) τμήματος 17ΑΓΡ1 & Επίβλεψη δύο (2) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.


[Ακ. Ετ. 2017-2018] Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα», Επίβλεψη δύο (2) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.


[Ακ. Ετ. 2017-2018] Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ), Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚυ) Επίβλεψη τριών (3) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Διατριβών.


[Ακ. Ετ. 2016-2017] Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής», Θεματική Ενότητα (ΕΚΠ65) Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Καθηγητής Σύμβουλος (ΣΕΠ) ενός (1) τμήματος 16ΧΑΝ1 & Επίβλεψη δύο (2) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.


[Ακ. Ετ. 2016-2017] Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα», Επίβλεψη δύο (2) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.


[Ακ. Ετ. 2016-2017] Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική», (ΕΑΠ). Θ.Ε. ΠΛΗ40 Συν επίβλεψη με Καλλές Δ., Πτυχιακής Εργασίας Χαράς Πατακιούτη «Εκμάθηση Προγραμματισμού σε μη – Συμβατικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα»


[Ακ. Ετ. 2016-2017] Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ), Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚυ) Θ.Ε. ΠΕΣ 631 Εξ αποστάσεως Μάθηση – Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες, Συντονιστής και Καθηγητής – Σύμβουλος (ΣΕΠ) 12/09/2016 έως 12/02/2017 & Επίβλεψη τριών (3) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Διατριβών.


[Ακ. Ετ. 2015-2016] Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ), Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚυ) Θ.Ε. ΠΕΣ632 Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Αρχές και Συστήματα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Καθηγητής – Σύμβουλος (ΣΕΠ) 01/02/2016-30/06/2016 & Επίβλεψη δύο (2) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Διατριβών.


[Ακ. Ετ. 2015-2016] Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΚΠ), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Επίβλεψη δύο (2) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.


[Ακ. Ετ. 2013-2014] Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚυ). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ), Θ.Ε. ΠΕΣ632 Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Αρχές και Συστήματα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Καθηγητής – Σύμβουλος (ΣΕΠ) 31/01/2014-30/06/2014 & Επίβλεψη μίας (1) Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής.


[Ακ. Ετ. 2012-2013] Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚυ). Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΠΕΣ), Θ.Ε. ΠΕΣ632 Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Αρχές και Συστήματα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Καθηγητής – Σύμβουλος (ΣΕΠ) 17/02/2013-16/07/2013 & Επίβλεψη μίας (1) Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής.


[Ακ. Ετ. 2011-2012] Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Επίβλεψη τριών (3) Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.


[Ακ. Ετ. 2009-2010] Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) μετά από πρόσκληση Διδάσκουσας Καθηγήτριας Γρηγοριάδου Μ. συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος ‘Εκπαίδευση από Απόσταση’. Ακ. Ετ. 2009-2010.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) μετά από πρόσκληση Διδάσκουσας Καθηγήτριας Γρηγοριάδου Μ. συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος ‘Εκπαίδευση από Απόσταση’.


[Ακ. Ετ. 2009-2010] Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ μετά από πρόσκληση Διδάσκοντος Αναπλ. Καθηγητή Αναστασιάδη Π. συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος ‘Προηγμένες Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση’.


[Ακ. Ετ. 2009-2010] Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημίου Πατρών μετά από πρόσκληση Διδάσκοντος Επίκ. Καθηγητή Καμέα Α. συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος ‘Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού’.