Ερευνητική έκθεση (τελική έκδοση)
Τέχνημα ημερίδας ερευνητικών εργασιών - Μάιος 2015
Υλικό και πληροφορίες για χρήση στο τέχνημα
Οδηγός κατασκευής τεχνήματος - παρουσίασης ερευνητικής εργασίας
Εναπομένουσες εργασίες ολοκλήρωσης της έρευνας
Οδηγός συνέντευξης στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης
Ερωτηματολόγιο για γονείς με παιδιά στην εφηβεία
Συμπεράσματα από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο εφήβων
Φύλλο παρατήρησης εκδήλωσης σχετικά με τις σχέσεις των 2 φύλων
Αξιολόγηση Α' Τετραμήνου - ψηφιακό υλικό
Ποσοτικοποίηση απαντήσεων (ερωτηματολόγιο εφήβων)
Φωτογραφικό υλικό για το τέχνημα
Ερωτηματολόγιο για εφήβους
Ερευνητική έκθεση, το βασικό παραδοτέο!
Σκιαγράφηση έρευνας
Κατανομή υποθεμάτων - ερευνητικών ερωτημάτων
Το θέμα της ερευνητικής εργασίας
Προκαταρκτικό ημερολόγιο
Σύνθεση ομάδων & γνωριμία των μελών
Καταιγισμός ιδεών
Πως αξιολογείται ο μαθητής; εργαλεία αξιολόγησης