Άσκηση σχολικού 1.35 (σελ. 37)

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις με εξισώσεις,  x1=8ημ50πt και x2=6ημ(50πt-π) που γίνονται στη ίδια διεύθυνση και γύρω από το ίδιο σημείο. Τα πλάτη των δύο ταλαντώσεων είναι μετρημένα σε cm. Να γράψετε τις σχέσεις της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο και να υπολογίσετε την περίοδο της ταλάντωσής του.
[Απ: υ=3,14συν50πt (m/s)   α=-493ημ50πt(m/s2),    T =0,04s]

Προσομοίωση