Κεφ. 1: Προσομοιώσεις ασκήσεων

Ασκήσεις σχολικού βιβλίου - Σύνθεση ταλαντώσεων
Άσκηση σχολικού 1.33 (σελ. 37) 
 Άσκηση σχολικού 1.34 (σελ,37)
Άσκηση σχολικού 1.35 (σελ. 37) 
 Άσκηση σχολικού 1.36 (σελ.37)  
Προσομοιώσεις ιδιαίτερων ασκήσεων  
Α.Α.Τ. 2 σωμάτων (με επαφή)