Κεφ. 1: Ηλεκτρικές και μηχανικές ταλαντώσεις

 

 
άρθρο περιγραφή προεπισκόπηση Geogebra

περιοδικά φαινόμενα

Περιοδικά φαινόμενα - Ομαλή κυκλική κίνηση

Ένα κινητό εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση, μεταβλητής περιόδου και ακτίνας. Μπορούμε να δούμε τα διανύσματα των υ και ω, και να αλλάξουμε φορά κίνησης.

Απλή αρμονική ταλάντωση (μηχανική)

A.A.T. στον άξονα x

 

εμφανίζει

 • ένα κινητό που εκτελεί Α.Α.Τ στον άξονα x'Οx
 • τα διανύσματα x, υ και α

υπολογίζει

 • τις στιγμιαίες τιμές των παραπάνω μεγεθών

Απλή αρμονική ταλάντωση και ομαλή κυκλική κίνηση

 

 εμφανίζει

 • ένα κινητό που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση
 • την προβολή του στον κατακόρυφο άξονα (που εκτελεί Α.Α.Τ.)
 • τα διανύσματα θέσης, ταχύτητας επιτάχυνσης και τις προβολές τους στον κατακόρυφο άξονα
Α.Α.Τ στον άξονα Οx με γραφικές

εμφανίζει

 • ένα κινητό που εκτελεί Α.Α.Τ. στον άξονα x'Οx με ρυθμιζόμενη αρχική φάση φ0.
 • τα διανύσματα x, υ και α
 • τις γραφικές x-t, υ-t και α-t

Α.Α.Τ. στον άξονα Οy με γραφικές Για μια απλή αρμονική ταλάντωση, επιλέγουμε Α, T και φ0, και το πρόγραμμα παρουσιάζει την κίνηση και τις γραφικές παραστάσεις x-t, υ-t και α-t. (Επίσης μπορεί να εμφανίσει και τα περιστρεφόμενα διανύσματα Α, υmax και αmax)

ΑΑΤ (στον άξονα x) με γραφικές U-x, K-x, E-x. Για μια απλή αρμονική ταλάντωση (στον άξονα x'Ox) εμφανίζονται τα διαγράμματα U-x, K-x και E-x. Επίσης εμφανίζονται οι στιγμιαίες τιμές των παραπάνω μεγεθών.
Α.Α.Τ. (στον άξονα x'Ox) και γραφικές U-t, K-t και E-t. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση το πρόγραμμα εμφανίζει τις γραφικές U-t με τη x-t και την K-t με την υ-t.
Επίσης εμφανίζεται και η E-t.
Α.Α.Τ. 2 σωμάτων (με επαφή)

 εμφανίζει 

 • 2 σώματα που βρίσκονται σε επαφή και τίθενται σε ταλάντωση

υπό ορισμένες συνθήκες παρατηρείται αποχωρισμός του 2ου σώματος

υπολογίζει

 • το πλάτος ταλάντωσης μετά τον αποχωρισμό

Ηλεκτρική ταλάντωση

Ηλεκτρική ταλάντωση (κύκλωμα LC) Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα κύκλωμα LC το οποίο αρχίζει να "ταλαντώνεται". Εμφανίζονται τα φορτία στους 2 οπλισμούς και το ρεύμα που διαρρέει το κύκλωμα. Επίσης εμφανίζονται οι γραφικές παραστάσεις q-t, i-t, Ue-t και Ub-t.

 

Φθίνουσες ταλαντώσεις

Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση Το πρόγραμμα εμφανίζει ένα σώμα που εκτελεί φθίνουσα μηχανική ταλάντωση με μεταβλητό b. Επίσης εμφανίζει την εκθετική μείωση του πλάτους της ταλάντωσης.
Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις    
Εξαναγκασμένη ταλάντωση - Συντονισμός  

Το πρόγραμμα εμφανίζει

ένα σώμα που εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με μεταβλητή συχνότητα διεγέρτη

 • τη γραφική παράσταση x-t
 • τη γραφική Α-f

υπολογίζει 

 • την ιδιοσυχνότητα του συστήματος
 Σύνθεση 2 ταλαντώσεων 
 Σύνθεση 2 ταλαντώσεων - Ίδια συχνότητα

εμφανίζει

 • 2 ταλαντώσεις που έχουν ίδια συχνότητα και τη συνισταμένη ταλάντωση
 • το σώμα που εκτελεί τη σύνθετη ταλάντωση
 • αντίστοιχα περιστρεφόμενα διανύσματα.

 

Σύνθεση 2 ταλαντώσεων - Διακρότημα

εμφανίζει

 • 2 ταλαντώσεις που έχουν διαφορετική συχνότητα μεταξύ τους και η σύνθεσή τους δίνει διακρότημα.
 • το σώμα που εκτελεί τη σύνθετη ταλάντωση
 • τα αντίστοιχα περιστρεφόμενα διανύσματα.

Σύνθεση 2 ταλαντώσεων

 εμφανίζει

 • τη διάταξη της σύνθετης ταλάντωσης, όπως την διαπραγματεύεται το σχολικό βιβλίο στη σελίδα 25.
Διακρότημα με ήχο

εμφανίζει 

 • 2 ήχους ίδιου πλάτους, με ρυθμιζόμενη συχνότητα
 • τη σύνθεσή τους (διακρότημα)
 • οι ήχοι ακούγονται!!!