Να διατηρηθεί μέχρι.............

 

Βαθμός Ασφαλείας.......

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αθήνα           

Γραφείο "Κοινωνία της Πληροφορίας"

Ερμού 15, 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ. :

Βαθμός  Προτεραιότητας ...........  

Πληροφορίες: Σαλτού Α., Ζεπάτου Β., τηλ.  3239526

Λάτσης Ι. τηλ. 3238912

FAX: 3239580

Email: endtken@ypepth.g

          t05a@ypepth.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Σύστημα Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης "Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση".

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 "Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 251/τΑ/14.11.2000),
 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2000) 3405/28.11.2000, σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες, που υπάγονται στο στόχο αριθ.1 στην Ελλάδα,
 3. Την υπ' αριθμ. C(2001) 551, 14.03.2001, απόφαση έγκρισης του Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας" από την Επιτροπή των Ε.Κ. με ARINCO 2000/GR/16/1/PO/023,
 4. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αρ. 1/14.05.2001 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΚτΠ" και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται στο Μέτρο 1.2,
 5. Τα ειδικά κριτήρια επιλογής των πράξεων στο συγκεκριμένο μέτρο, όπως αυτά καθορίστηκαν με την αρ. 1/14.05.2001 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. "ΚτΠ",
 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1260/99 "περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία",
 7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1784/99 "σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο",
 8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1159/200 "για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων",
 9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1685/2000 "για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν. αρ. 1260/99, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρη­ματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία",
 10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 438/2001 "για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1260/99 του Συμβουλίου, όσον αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων",
 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 448/2001 "για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1260/99 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημο­σιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων",
 12. Την υπ' αριθμ. 18527/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 156 ΥΑ "Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ένταξης πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΚΠΣ 2000-2006, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 3 του Ν. 2760/2000" (ΦΕΚ 758/τΒ/15.06.01),
 13. Την υπ' αριθμ. 24812/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 235 ΚΥΑ "Προσδιορισμός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 2860/2000" (ΦΕΚ 1002/τΒ/31.07.2001),
 14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 151127/01.08.2001 - ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς Τελικούς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων,
 15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΚΓ/ 67/13.12.2001 πρόταση που υποβλήθηκε στην ΕΥΣ του ΕΠ ΚτΠ, με το συνημμένο σε αυτήν ΑΤΔΕ/Υ,
 16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 7066/ΚΓ/24.01.2002 γνωμοδότηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 151047/ΚτΠ165/28.01.2002 Απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα για την "Κοινωνία της Πληροφορίας",
 18. Την Απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 1086/21/08/2002), για το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρ­τισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, (2000-2006), για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις Κατάρτισης,
 19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1ο Μέρος: Σύστημα υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, ελέγχου και εφαρμογής της πράξης

Εισαγωγή

Άρθρο 1ο: Ειδικοί Στόχοι του Συστήματος Υλοποίησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Ελέγχου και Εφαρμογής της Πράξης

Άρθρο 2ο: Πλαίσιο ένταξης της Πράξης

Άρθρο 3ο: Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση της Πράξης

Άρθρο 4ο: Περιγραφή της Πράξης:

4.1. Προσδιορισμός Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης

4.2. Προσδιορισμός του Οικονομικού Αντικειμένου

4.3. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Πράξης

4.4. Χρονοδιάγραμμα επιλεξιμότητας των Δαπανών της Πράξης και των Υποέργων

Άρθρο 5ο: Εμπλεκόμενοι Φορείς και υποχρεώσεις

5.1.  Τελικός Δικαιούχος

5.2. Τελικός Αποδέκτης

5.3. Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις)

Άρθρο 6ο: Τρόπος εκτέλεσης της Πράξης

6.1. Υλοποίηση της Πράξης με προσφυγή σε εξωτερικούς Αναδόχους

6.2. Εκτέλεση του Υποέργου από τον Τελικό Δικαιούχο με Ίδια Μέσα, χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο

6.2.1. Συμμετοχή Φορέων του ΥΠΕΠΘ στην εκτέλεση της Πράξης με Ίδια Μέσα

Άρθρο 7ο: Επιλέξιμες Δαπάνες

7.1.  Γενικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας και Ελέγχου Δαπανών

7.1.1.  Πληρωμές που πραγματοποιούνται από τον Τελικό Δικαιούχο

7.1.2.  Καταβολή συμβατικών προκαταβολών

7.1.3.  Αποδεικτικά Δαπανών

7.1.4. Έσοδα

7.1.5.  Επιλεξιμότητα του ΦΠΑ

7.1.6.  Καταχώριση και έλεγχος δαπανών

7.1.6.1. Σε επίπεδο Τελικού Αποδέκτη (Αναδόχου)

7.1.6.2. Σε επίπεδο Τελικού Δικαιούχου

7.1.7. Πληρωμές που καταβάλλονται από φορείς που συμμετέχουν στην εκτέλεση του έργου

7.1.8. Υπεργολαβίες

7.1.9. Αμοιβές νομικών συμβούλων, συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονο­μικών εμπειρογνωμόνων

7.1.10.Αμοιβές προσωπικού

7.2. Ειδικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών Υποέργων που εκτελούνται από τον Τελικό Δικαιούχο με Ίδια Μέσα, χωρίς προσφυγή σε Εξωτερικό Ανάδοχο

7.3. Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

7.3.1. Αμοιβές Επιμορφωτών

7.3.2. Δαπάνες Εκπαιδευομένων

7.3.3. Δαπάνες Μετακίνησης - Διαμονής- Διατροφής

7.3.4. Αναλώσιμα υλικά εκπαίδευσης

7.3.5. Δαπάνες ενημέρωσης και δημοσιότητας

7.3.6. Ενοίκια

7.3.7. Λειτουργικές Δαπάνες

7.3.8. Δαπάνες υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης από Δημόσια Σχολεία -ΚΣΕ

7.3.9. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης σε ιδιωτικά ΚΣΕ

7.3.10. Επιτροπές Επιμόρφωσης

 Άρθρο 8ο: Έλεγχος

8.1. Μέτρα για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών    

8.2.    Επίπεδο - είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα

8.3.    Έλεγχος από την Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Στάδια Ελέγχου

8.4.    Διαδρομή του Ελέγχου

8.5.    Έλεγχος

8.6.    Τήρηση διαδικασιών

8.7.    Τήρηση δικαιολογητικών εγγράφων

Άρθρο 9ο: Τήρηση Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Άρθρο 10ο: Τροποποιήσεις που επηρεάζουν την φύση της Πράξης

Τροποποίηση ενταγμένης Πράξης

Α. Τροποποιήσεις οι οποίες, προκειμένου να ενσωματωθούν σε τροποποιημένο ΤΔΕ, προϋποθέτουν την επανάληψη της διαδικασίας αξιολόγησης της Πράξης.

Β. Τροποποιήσεις που απαιτούν την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου και την έγκριση τροποποιημένου ΤΔΕ.

Γ. Άλλες τροποποιήσεις που δεν συνιστούν ουσιώδεις αλλαγές της Πράξης και δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Άρθρο 11ο: Επίβλεψη-Παραλαβή τελικός Απολογισμός του Έργου

11.1. Επίβλεψη των Υποέργων

11.2. Ολοκλήρωση των Υποέργων -Περαίωση εργασιών-Ολοκλήρωση του Έργου

11.3. Απολογισμός και Παραλαβή του Υποέργου

2ο Μέρος: Σύστημα διαδικασιών της επιμόρφωσης

Άρθρο 12ο: Σύντομη περιγραφή Έργου

12.1.  Γενικά Στοιχεία

12.2.  Πρόγραμμα σπουδών

12.3.  Υλοποίηση της Επιμόρφωσης

12.4.  Διαδικασία Επιμόρφωσης

12.5.  Πιστοποίηση Δεξιοτήτων στις ΤΠΕ

12.6.  Υποχρέωση παρακολούθησης - Παρουσίες

Άρθρο 13ο: Περιγραφή στοιχείων οργάνωσης

Άρθρο 14ο: Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις της Κεντρικής Επιτροπής Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (ΚΕΕΤΠΕ)

          Κεντρική Επιτροπή Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (ΚΕΕΤΠΕ)

14.1.  Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της ΚΕΕΤΠΕ ως προς τον σχεδιασμό της Πράξης

14.2.  Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της ΚΕΕΤΠΕ ως προς την διοίκηση της Πράξης:

14.3.  Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της ΚΕΕΤΠΕ ως προς την Οργάνωση της Διοίκησης / Μηχανισμού Υλοποίησης και Ελέγχου της Πράξης και των Υποέργων

14.4.  Αρμοδιότητες της ΚΕΕΤΠΕ ως προς Ενότητες Εργασίας και Παραδοτέα της Πράξης

14.5.  Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της ΚΕΕΤΠΕ ως προς τις εντολές πληρωμών:

14.6.  Αρμοδιότητα της ΚΕΕΤΠΕ για τη βεβαίωση περαίωσης της Πράξης και των Υποέργων και την οριστική παραλαβή των παραδοτέων

Άρθρο 15ο: Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Επιτροπών Επιμόρφωσης

Άρθρο 16ο: Καθήκοντα και υποχρεώσεις Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως Τεχνικού και Επιστημονικού Συμβούλου

16.1. Για το Υποέργο 1: Υλοποίηση Προγράμματος Επιμόρφωσης 1

16.2. Για το Υποέργο 3: Προμήθεια Εξοπλισμού

16.3. Για το Υποέργο 5: Πληροφόρηση, Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών, Στελεχών της Επιμόρφωσης

16.4. Για το Υποέργο 7:Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικών

16.5. Υποέργο 8: Οικονομοτεχνική και Νομική Υποστήριξη

16.6. Για το Υποέργο 9: Αξιολόγηση Επιμόρφωσης

Άρθρο 17ο: Καθήκοντα και υποχρεώσεις Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών ως Τεχνικού και Επιστημονικού Συμβούλου

17.1. Για το Υποέργο: Υλοποίηση Προγράμματος Επιμόρφωσης 2

17.2. Για το Υποέργο 3: Προμήθεια Εξοπλισμού

17.3. Για το Υποέργο 4: Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης

17.4. Για το Υποέργο 5: Πληροφόρηση, Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών, Στελεχών της Επιμόρφωσης

17.5. Για το Υποέργο 6: Παραγωγή Υλικού και Ανάπτυξη Αυτόματου Συστήματος Πιστοποίησης Δεξιοτήτων

17.6. Για το Υποέργο 7:Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικών

17.7. Για το Υποέργο 8: Οικονομοτεχνική και Νομική Υποστήριξη

17.8. Για το Υποέργο 9: Αξιολόγηση Επιμόρφωσης

Άρθρο 18ο: Αναλυτική περιγραφή Διαδικασιών

18.1. Διαδικασία Ενημέρωσης ΕΕ από τον Τεχνικό & Επιστημονικό Σύμβουλο

18.2. Διαδικασία Ενημέρωσης Διευθύνσεων Α' Βάθμιας - Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης

18.3. Διαδικασία Πιστοποίησης Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

18.4. Διαδικασία Κατάρτισης Προγραμμάτων ΚΣΕ

18.5. Διαδικασία Ενημέρωσης Υποψήφιων Επιμορφούμενων και του Τεχνικού Συμβούλου για τα Διαθέσιμα Προγράμματα

18.6. Διαδικασία Συλλογής Αιτήσεων Εκπαιδευτικών Σχολικής Μονάδας και Αποστολής στην Ε.Ε.

18.7. Διαδικασία Κλήρωσης Εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Επιμόρφωσης

18.8. Διαδικασία Εγγραφής Εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Επιμόρφωσης

18.9. Διαδικασία Ελέγχου Διεξαγωγής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

18.10.Διαδικασία Ολοκλήρωσης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης (ΚΣΕ)

18.11.Διαδικασία Ολοκλήρωσης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης (Ε.Ε.)

Την παρούσα συνοδεύουν ως παραρτήματα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της τα παρακάτω:

Α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Περιεχόμενο προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: Τυποποιημένα έγγραφα

                                i.     Υπόδειγμα απόφασης ορισμού επιβλέποντος.

                              ii.     Υπόδειγμα Φύλλου μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης υποέργου.

                            iii.     Ολοκλήρωση του Υποέργου (διευκρινιστικό σημείωμα).

                            iv.     Υπόδειγμα έκθεσης περαίωσης.

                              v.     Υπόδειγμα βεβαίωσης περαίωσης.

                            vi.     Απολογισμός και Παραλαβή του Υποέργου (διευκρινιστικό σημείωμα).

                          vii.     Υπόδειγμα έκθεσης απολογισμού.

                        viii.     Υπόδειγμα πρακτικού παραλαβής υποέργου εκτελεσθέντος.

Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ: Έντυπα

 1. Έντυπο Ε1: Ενημερωτική επιστολή προς Κ.Σ.Ε.
 2. Έντυπο Ε2: Έντυπο Πιστοποίησης Κ.Σ.Ε. και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 3. Έντυπο Ε2α: Έντυπο Πιστοποίησης Αίθουσας Κ.Σ.Ε (αναλυτικό ανά αίθουσα) και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 4. Έντυπο Ε2β: Συγκεντρωτική κατάσταση πιστοποιημένων ΚΣΕ περιοχής και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 5. Έντυπο Ε3: Συγκεντρωτική κατάσταση προγραμμάτων επιμόρφωσης Κ.Σ.Ε. και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 6. Έντυπο Ε3α: Νέα αίτηση προγράμματος επιμόρφωσης και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 7. Έντυπο Ε4: Συγκεντρωτική κατάσταση προγραμμάτων επιμόρφωσης περιοχής και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 8. Έντυπο Ε5: Αίτηση /Δήλωση εκπαιδευτικού για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 9. Έντυπο Ε6: Συγκεντρωτική κατάσταση αιτήσεων εκπαιδευτικών σχολικής μονάδας και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 10. Έντυπο Ε6α: Στοιχεία σχολικής μονάδας (ΣΜ) και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 11. Περιγραφή εντύπου Ε7.
 12. Περιγραφή εντύπου Ε8.
 13. Έντυπο Ε8α: Συγκεντρωτική κατάσταση εγγεγραμμένων που αποστέλλει το ΚΣΕ στην Ε.Ε. και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 14. Έντυπο Ε9: Ημερήσιο παρουσιολόγιο επιμορφωτών προγράμματος και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 15. Έντυπο Ε10: Ημερήσιο παρουσιολόγιο επιμορφούμενων προγράμματος και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 16. Έντυπο Ε11 : Φύλλο επίσκεψης αίθουσας ΚΣΕ και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 17. Έντυπο Ε12: Συγκεντρωτική κατάσταση παρουσιών επιμορφουμένων προγράμματος και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 18. Έντυπο Ε12α: Συγκεντρωτικό παρουσιολόγιο επιμορφωτών προγράμματος και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 19. Έντυπο Ε12β: Συγκεντρωτικό παρουσιολόγιο βοηθών επιμορφωτών προγράμματος και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 20. Έντυπο Ε13: Συγκεντρωτική κατάσταση υλοποιηθέντων προγραμμάτων επιμόρφωσης περιοχής για την περίοδο επιμόρφωσης και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 21. Έντυπο Ε14α: Βεβαίωση εγγραφής (επιμορφουμένων).
 22. Έντυπο Ε14: Βεβαίωση παρακολούθησης (επιμορφωμένων).
 23. Έντυπο Ε15:  Ερωτηματολόγιο και οδηγίες συμπλήρωσής του.
 24. Περιγραφή εντύπου Ε16
 25. Περιγραφή εντύπου Ε17
 26. Περιγραφή εντύπου Ε18
 27. Περιγραφή εντύπου Ε19
 28. Έντυπο Ε20: Υπεύθυνη Δήλωση διαθεσιμότητας επιμορφωτή.

 

 

 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ