Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > ΔιάγραμμαΟρθογωνίων

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
      ΔιάγραμμαΟρθογωνίων
      ΔιάγραμμαΡάβδων
      ΣυντελεστήςΓραμμικήςΣυσχέτισης
      Συνδιακύμανση
      ΣεΕυθείαΥ …(Ευθεία παλινδρόμησης)
      Άλλες εντολές για κατάλληλες καμπύλες
      Ιστόγραμμα
      ΑντίστροφηΚανονικής
      Εντολές Μέσης τιμής
      Διάμεσος
      ΕπικρατούσαΤιμή
      Κανονική
      Εντολές  τεταρτημορίων
      ΤυπικήΑπόκλιση
      Εντολές Αθροισμάτων
      Εντολές για   Ποσότητες
      Διακύμανση
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

ΔιάγραμμαΟρθογωνίων

ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[Αρχική τιμή, Τελική τιμή, Λίστα υψών]: Δημιουργεί ένα διάγραμμα ορθογωνίων στο διάστημα [αρχική τιμή, τελική τιμή] ,όπου ο αριθμός των ορθογωνίων εξαρτάται από το μήκος της λίστας ,της οποίας τα στοιχεία είναι τα  ύψη των ορθογωνίων.  
Παράδειγμα: ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[10, 20, {1,2,3,4,5} ], σας δίνει ένα  διάγραμμα ορθογωνίων αποτελούμενο από πέντε ορθογώνια  με ύψη 1,2,3,4,5,και πλάτους  (20-10)/5 =2.

ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[Αρχική τιμή α, Τελική τιμή β, Έκφραση, Μεταβλητή k, από τον αριθμό γ, έως τον αριθμό δ]: Δημιουργεί ένα διάγραμμα ορθογωνίων στο διάστημα [α, β] ,που τα ύψη των ορθογωνίων  υπολογίζονται από την έκφραση της οποίας η μεταβλητή k παίρνει τιμές από το γ έως το δ.       


Παράδειγμα: Αν  p = 0.1, q = 0.9, και  n = 10 είναι αριθμοί, τότε η εντολή:
ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[ -0.5, n + 0.5,
ΔυωνυμικόςΣυντελεστής[n,k]*p^k*q^(n-k), k, 0, n ]
δημιουργεί ένα διάγραμμα ορθογωνίων στο διάστημα [-0.5, n+0.5 ] ,όπου τα ύψη  των ορθογωνίων υπολογίζονται από την δοσμένη έκφραση.

ΔιάγραμμαΟρθογωνίων [1, 10,Ακολουθία [2 k, k, 1, 3]] σας δίνει ένα  διάγραμμα ορθογωνίων αποτελούμενο από τρία ορθογώνια  με ύψη 2.1=2, 2.2=4, 2.3=6,και πλάτους  (10-1)/3 =3

ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[Αρχική τιμή α, Τελική τιμή β, Έκφραση, Μεταβλητή k, από τον αριθμό γ, έως τον αριθμό δ, Βήμα πλάτους s]: Δημιουργεί ένα διάγραμμα ορθογωνίων στο διάστημα [α, β] ,που τα ύψη των ορθογωνίων  υπολογίζονται από την έκφραση της οποίας η μεταβλητή k παίρνει τιμές από το γ έως το δ ,χρησιμοποιώντας ως βήμα πλάτους των ορθογωνίων το s.

ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[Λίστα δεδομένων γραμμής, Πλάτος των ορθογωνίων μ]: Δημιουργεί ένα διάγραμμα ορθογωνίων με τις δεδομένες τιμές της γραμμής  που το πλάτος των ορθογωνίων είναι μ και το ύψος οι συχνότητες των τιμών της λίστας δεδομένων
Παράδειγμα: ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[ {1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,3,5,5,5,5}, 1]

ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[Λίστα δεδομένων γραμμής, Λίστα συχνοτήτων]: Δημιουργεί ένα διάγραμμα ορθογωνίων με τις δεδομένες τιμές της γραμμής  που το πλάτος των ορθογωνίων είναι η σταθερή διαφορά των τιμών της γραμμής  και το ύψος οι συχνότητες των τιμών .    
Σημείωση: Η λίστα των δεδομένων της γραμμής , θα  πρέπει να αποτελείται από αριθμούς που ισαπέχουν μεταξύ τους.
Παραδείγματα:

·        ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[{10,11,12,13,14}, {5,8,12,0,1}]

·        ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[{5, 6, 7, 8, 9}, {1, 0, 12, 43, 3}]

·        ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[{0.3, 0.4, 0.5, 0.6}, {12, 33, 13, 4}]

ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[Λίστα δεδομένων γραμμής, Λίστα συχνοτήτων, πλάτος των ορθογωνίων w]: Δημιουργεί ένα διάγραμμα ορθογωνίων με τις δεδομένες τιμές της γραμμής  που το πλάτος των ορθογωνίων είναι w   και το ύψος οι συχνότητες των τιμών .        
Σημείωση: Η λίστα των δεδομένων της γραμμής , θα  πρέπει να αποτελείται από αριθμούς που ισαπέχουν μεταξύ τους
Παραδείγματα:

·        ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[{10,11,12,13,14}, {5,8,12,0,1}, 0.5] ραβδόγραμμα με πλάτος ορθογωνίων 0.5.

·        ΔιάγραμμαΟρθογωνίων[{10,11,12,13,14}, {5,8,12,0,1}, 0] παράγει ένα ραβδόγραμμα.

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Στατιστικής