Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Άλλες εντολές για κατάλληλες καμπύλες

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
      ΔιάγραμμαΟρθογωνίων
      ΔιάγραμμαΡάβδων
      ΣυντελεστήςΓραμμικήςΣυσχέτισης
      Συνδιακύμανση
      ΣεΕυθείαΥ …(Ευθεία παλινδρόμησης)
      Άλλες εντολές για κατάλληλες καμπύλες
      Ιστόγραμμα
      ΑντίστροφηΚανονικής
      Εντολές Μέσης τιμής
      Διάμεσος
      ΕπικρατούσαΤιμή
      Κανονική
      Εντολές  τεταρτημορίων
      ΤυπικήΑπόκλιση
      Εντολές Αθροισμάτων
      Εντολές για   Ποσότητες
      Διακύμανση
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Άλλες εντολές για κατάλληλες καμπύλες

ΣεΕκθετικήΒασηςe[λίστα σημείων]: Υπολογίζει την εκθετική καμπύλη παλινδρόμησης.

ΣεΛογαριθμική[λίστα σημείων]: Υπολογίζει την λογαριθμική καμπύλη παλινδρόμησης.

ΣεΛογιστική[λίστα σημείων]: Υπολογίζει την καμπύλη παλινδρόμησης στη μορφή
α/(1+β x^(-kx)).         
Σημείωση: Το πρώτο και το τελευταίο από τα δοσμένα σημεία ,θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στην καμπύλη. Η λίστα θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον  3 σημεία.

ΣεΠολυωνυμική[λίστα σημείων, βαθμός n του πολυωνύμου]: Υπολογίζει την καμπύλη παλινδρόμησης  σε μορφή πολυωνύμου βαθμού n.

ΣεΕκθετική[λίστα σημείων]: Υπολογίζει την καμπύλη παλινδρόμησης στη μορφή a xb.  
Σημείωση: Όλα τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν , θα πρέπει να βρίσκονται στο πρώτο τεταρτημόριο του συστήματος συντεταγμένων .

ΣεΗμιτονοειδή[λίστα σημείων]: Υπολογίζει την καμπύλη παλινδρόμησης στη μορφή
α+ β sin(γx + δ).        
Σημείωση: Η λίστα θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον  4 σημεία. Η λίστα θα πρέπει να περιλαμβάνει  τουλάχιστον δύο ακρότατα.. Τα δύο πρώτα τοπικά ακρότατα δεν πρέπει να διαφέρουν κατά  πολύ από τα απόλυτα ακρότατα  σημεία της καμπύλης.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Στατιστικής