Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Ιστόγραμμα

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
      ΔιάγραμμαΟρθογωνίων
      ΔιάγραμμαΡάβδων
      ΣυντελεστήςΓραμμικήςΣυσχέτισης
      Συνδιακύμανση
      ΣεΕυθείαΥ …(Ευθεία παλινδρόμησης)
      Άλλες εντολές για κατάλληλες καμπύλες
      Ιστόγραμμα
      ΑντίστροφηΚανονικής
      Εντολές Μέσης τιμής
      Διάμεσος
      ΕπικρατούσαΤιμή
      Κανονική
      Εντολές  τεταρτημορίων
      ΤυπικήΑπόκλιση
      Εντολές Αθροισμάτων
      Εντολές για   Ποσότητες
      Διακύμανση
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Ιστόγραμμα

Ιστόγραμμα[Λίστα ορίων των κλάσεων, λίστα υψών]: Δημιουργεί ιστόγραμμα  με ορθογώνια  δεδομένων υψών. Η λίστα ορίων προσδιορίζει  το πλάτος και τη θέση για  κάθε ορθογώνιο του ιστογράμματος.       
Παράδειγμα: Ιστόγραμμα[{0, 1, 2, 3, 4, 5}, {2, 6, 8, 3, 1}] δημιουργεί ένα ιστόγραμμα  με πέντε  ορθογώνια  με δοσμένα ύψη .Το πρώτο ορθογώνιο  ζωγραφίζεται στο διάστημα  [0, 1] με ύψος 2 , το δεύτερο στο διάστημα  [1, 2]με ‘ύψος 6 , το τρίτο  στο διάστημα  [2, 3]με ύψος 8  , κ.ο.κ.

Ιστόγραμμα[Λίστα ορίων των κλάσεων, λίστα δεδομένων γραμμής]: Δημιουργεί ένα ιστόγραμμα  χρησιμοποιώντας τα δεδομένα γραμμής. Τα όρια των κλάσεων προσδιορίζουν τα πλάτη και την θέση για κάθε ορθογώνιο του ιστογράμματος και χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν πόσα στοιχεία από τα δεδομένα περιέχονται στην κλάση.
Παράδειγμα: Ιστόγραμμα[{1, 2, 3, 4},{1.0, 1.1, 1.1, 1.2, 1.7, 2.2, 2.5, 4.0}] δημιουργεί ένα ιστόγραμμα  με τρία ορθογώνια που τα ύψη τους είναι  5 (για  το πρώτο ορθογώνιο), 2 (για το δεύτερο ορθογώνιο), και  1 (για το τρίτο ορθογώνιο) διότι:

Στο διάστημα [1,2] ανήκουν 5 τιμές οι : 1.0, 1.1, 1.1, 1.2, 1.7

Στο διάστημα [2,3] ανήκουν 2 τιμές οι : 2.2, 2.5

Στο διάστημα [3,4] ανήκει 1 τιμή η  : 4.0

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Στατιστικής