Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Εντολές για   Ποσότητες

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
      ΔιάγραμμαΟρθογωνίων
      ΔιάγραμμαΡάβδων
      ΣυντελεστήςΓραμμικήςΣυσχέτισης
      Συνδιακύμανση
      ΣεΕυθείαΥ …(Ευθεία παλινδρόμησης)
      Άλλες εντολές για κατάλληλες καμπύλες
      Ιστόγραμμα
      ΑντίστροφηΚανονικής
      Εντολές Μέσης τιμής
      Διάμεσος
      ΕπικρατούσαΤιμή
      Κανονική
      Εντολές  τεταρτημορίων
      ΤυπικήΑπόκλιση
      Εντολές Αθροισμάτων
      Εντολές για   Ποσότητες
      Διακύμανση
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Εντολές για   Ποσότητες

Σχχ[Λίστα αριθμών]: Υπολογίζει το  Σ(x2) - Σ(x) * Σ(x)/n.

Σχχ[Λίστα σημείων]: Υπολογίζει το  Σ(x2) - Σ(x) * Σ(x)/n  χρησιμοποιώντας τις τετμημένες των δοσμένων σημείων..

Σχψ[Λίστα αριθμών, Λίστα αριθμών]:  Υπολογίζει το   Σ(xy) - Σ(x) * Σ(y)/n.

Σχψ[Λίστα σημείων]: Υπολογίζει το  Σ(xy) - Σ(x) * Σ(y)/n.

Σψψ[Λίστα σημείων]: ]: Υπολογίζει το   Σ(y2) - Σ(y) * Σ(y)/ n  χρησιμοποιώντας τις τεταγμένες των δοσμένων σημείων.

 

Σημείωση: Ακτές οι ποσότητες είναι απλώς οι τύποι της Διακύμανσης και Συνδιακύμανσης των  X και Y που δίνονται από τους τύπους Σxx = N var(X), Σyy = N var(Y), και Σxy = N cov(X, Y).
Παράδειγμα: Για τον συντελεστή συσχέτισης μιας λίστας σημείων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή:
Σχψ[λίστα1] / sqrt(Sxx[λίστα1]*Σψψ[λίστα1]).

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Στατιστικής