ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Λένινγραντ, Συμπόσιο, Κωμός


 

Κιονωτός κρατήρας ύψος 44,45 εκ., περίπου 470-450 π.Χ., The Los Angeles County Museum of Art, 48.25

 

Στη μία πλευρά του αγγείου εικονίζεται σκηνή συμποσίου  και στην άλλη σκηνή κωμού.

 

Ζωγράφος του Λένινγκραντ

 

Ζωγράφος του Λένινγκραντ

 

Πηγές: The Los Angeles County Museum of Art δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός