ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχαϊκή Αγγειογραφία, Ερυθρόμορφη

Ζωγράφος του Οιωνοκλή, Νίκη


 

Αμφορέας τύπου Νόλας, ύψος 33 εκ., περίπου 470-460 π.Χ., Παρίσι, Cabinet des Medailles 364

 

Στην α' όψη του αγγείου εικονίζεται Νίκη κρατώντας ταινία.

Στη β' όψη ιππέας.

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή

 

Ζωγράφος του Οιωνοκλή11

 

 

Πηγές: Παρίσι, Cabinet des Medailles δεσμός Classical Art Research Centre and the Beazley Archive δεσμός