ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πρώιμη Κλασική Αγγειογραφία

Ζωγράφος του Αίγισθου, Γυναίκες της Θράκης σε κρήνη


 

Υδρία κάλπις ύψος 39 εκ., περ. 460 π.Χ., Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου CA 2587

 

Το αγγείο είναι διακοσμημένο με γυναίκες της Θράκης σε κρήνη.

 

Ζωγράφος του Αίγισθου

 

Πηγές: Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου δεσμός